Opiskelijoiden ruoan valinta ja lounastarjonnan kehittäminen UniCafe-ravintoloissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133487
Title: Opiskelijoiden ruoan valinta ja lounastarjonnan kehittäminen UniCafe-ravintoloissa
Alternative title: Students food choice and improving of lunch selection in UniCafe restaurants
Author: Laine-Ronkainen, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133487
http://hdl.handle.net/10138/156165
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. Lunch in educations institutions has a big role in daily nutrition and health maintenance as it could be the only warm meal of the day. The purpose of this study, which has been made in co-operation with UniCafe restaurants, is to describe which factors have the most influence on students choices of restaurant and food, the corresponding selection criteria and how the lunch selection could be improved. The knowledge based on this study can help the restaurants to allocate more suitable lunch selections between campuses and customer types. The theoretical background is based on two food choice models Shepherd & Sparks (1994) and Furst ym. (1996). In this study, food choice is treated as a step-by-step process, starting from choosing the restaurant until the whole meal is on the tray. Methods. The data was collected through semi-structured interviews involving 37 university students from three different campuses (Kumpula, Meilahti and Ruskeasuo). Participants' age ranged between 20-32 years. In addition another data set which was collected through UniCafe customer satisfaction inquiry at the end of 2014 has been used. All gathered data was analyzed by using content analysis. Results and conclusions. Student restaurants were favored because of affordable prices and location nearby the campus. More than a third of the students checked the menu in ad-vance and started the food choice process already before the arrival to the restaurant. The appearance of food, taste and price were the most important benchmarks of the food choice. Also well-being had been an important factor on food choice. For example by having a coffee after the lunch many students tried to better cope and focus during the day. Dessert has been seen as a kind of reward meal for example after completing an exam. Also the level of hunger and amount of physical activity had an influence on food choice.Half of the participants told that sometimes lunch companion influence their food choices. Students in Meilahti and Ruskeasuo preferred fish dishes whereas in Kumpula they paid attention to meal prices. These were the most significant differences between the campuses. While studying the possible improvements of lunch selection its showed that in general student were satisfied with the offered selection. The biggest areas of improvement were seasoning, variation of selection and focusing on protein content, especially in vegetarian meals.As a result of this study six different customer profiles had been identified: ecological selectors, selectors that want to get filled, price-conscious selectors, selectors focused on well-being and demanding customers. These identified profiles can help the restaurants to allocate more suitable lunch selections between campuses and customer types.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat eniten opiskelijan lounasravintolan ja siellä nautitun ruoan valintaan, millaisia eroja valintakriteereissä on eri kampuksien ja opiskelijoiden välillä ja kuinka ruokailijat kehittäisivät UniCafen lounastarjontaa. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan paremmin kohdentaa sopivia lounasvaihtoehtoja asiakastyyppi- ja kampuskohtaisesti. Tutkimuksen teoreettisena taustana toimivat Shepherdin ja Sparksin (1994) sekä Furstin (1996) ruoan valintamallit. Ruoan valintaa tarkastellaan prosessina vaihe vaiheelta alkaen ravintolan valinnasta ja päättyen siihen, kun kokonainen ateria on koottuna tarjottimella. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä UniCafe-ravintoloiden kanssa. Menetelmät. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimukseen osallistui 37 korkeakouluopiskelijaa Helsingin yliopiston Kumpulan, Ruskeasuon ja Meilahden kampuksilta. Iältään osallistujat olivat 20-32 -vuotiaita. Lisäksi lounastarjonnan kehittämistä tutkiessani käytin valmista aineistoa, joka kerättiin UniCafen asiakastyytyväisyyskyselyn kautta vuoden 2014 loppupuolella. Analysoin aineiston sisällönanalyysia ja tyypittelymenetelmää käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijaravintoloita suosittiin, koska ne tarjoavat edullista ruokaa ja sijaitsevat lähellä kampusta. Reilu kolmannes opiskelijoista tutustui ruokalistaan etukäteen, jolloin ruoan valintaprosessi käynnistyi jo ennen ravintolaan saapumista. Ruoan ulkonäkö, maku ja hinta olivat tärkeimmät valintakriteerit koko aineistoa tarkasteltaessa. Lounaskahvin valinnalla tavoiteltiin parempaa jaksamista opiskelupäivän aikana ja jälkiruokien valinnalla oli merkitys palkitsevana ateriana esimerkiksi tentin suorittamisen jälkeen. Lisäksi näläntunteella ja fyysisen aktivisuuden määrällä oli vaikutusta ruoan valintaan. Puolet tutkimukseen osallistuneista kertoi, että toisinaan ruokailuseuralla oli vaikutusta heidän valintoihinsa. Meilahden ja Ruskeasuon kampuksilla valittiin useimmiten kala-aterioita, kun puolestaan Kumpulassa kiinnitettiin eniten huomiota aterian hintaan. Nämä olivat merkittävimmät erot eri kampusten välillä. Lounasruokailun kehittämistä tutkittaessa kävi ilmi, että opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä lounastarjontaan. Suurimpia kehityskohteita olivat ruoan maustamiseen liittyvät seikat, toiveet valikoimien vaihtelevuuden suhteen ja etenkin kasvisruokien proteiinipitoisuuteen panostaminen. Aineiston pohjalta loin kuusi erilaista asiakastyyppiä: ekologiset valitsijat, täyttävyyden tavoittelijat, hintatietoiset valitsijat, hyvinvoinnin vaalijat, kalansyöjät ja paljon vaatijat.
Subject: ruoanvalinta
ruokapalvelut
opiskelijaruokailu
UniCafe
tottumukset
syömiskäyttäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record