Kalassa kaupungilla : ruokaa ja hyvinvointia Helsingin lähivesistä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133511
Titel: Kalassa kaupungilla : ruokaa ja hyvinvointia Helsingin lähivesistä
Sekundär titel: Fishing in the city : Food and well-being from nearby waters of Helsinki
Författare: Häkkänen, Sanna Maria
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133511
http://hdl.handle.net/10138/156168
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstrakt: Aims. Finland can be described as a land of thousands of lakes. Fishing has been an important source of livelihood since the early days of settlement. However many structural changes in the society, as urbanization and industrialism, have effected the fishing culture. Migration from the rural areas brought fishing to cities, where it became a popular leisure activity. Besides self-sufficiency, also recreation has become a central reason to fish. The aim of this thesis is to look what kind of relationship is established with nature while fishing in the urban environment. Further the study attempts to explain, what kind of characteristic features fishing culture has in the city, specially Helsinki area, and which elements of sustainable development can be recognized in it. Finally this thesis asks, what kind of material and immaterial benefits one can earn by practicing recreational fishing in Helsinki. Methods. The data of this qualitative study was collected with focused interviews during late autumn 2014 in popular fishing spots of Helsinki. In total 13 local recreational fishers participated in the research, of who majority were men. The data was analysed with qualitative content analysis. The theoretical framework of this study was relying on the cultural ecological theory and viewpoints offered by the literary sources and previous research. Results and conclusions. It was found out that one could be self-sufficient in terms of fish in Helsinki, and enjoy a varied selection of self-caught fish food throughout the year. However, successful fishing in city requires a great commitment and high knowledge of fish waters. Motives behind fishing were not only material. Besides the fish itself, also social, recreational and natural aspects were significant purposes for fishing. Interviewees named mental and physical well-being as key benefits alongside the more measurable goods, like the actual catch. Surprisingly informants defined Helsinki as a brilliant fishing area. Maritime location and infrastructures of the town offered easy access to various fishing spots. This made the relationship with nature rather unique. The social features of sustainable fishing were particularly visible in the fishing culture of Helsinki.Tavoitteet. Suomi on tuhansien järvien maa, jossa on kalastettu asuttamisen alusta saakka. Kotitarve- ja vapaa-ajankalastus on muuttanut muotoaan yhteiskunnan muutosten mukana. Maaltamuuton myötä kalastusta on ryhdytty harjoittamaan myös kaupungeissa, jossa siitä on tullut suosittu harrastus ja ajanviete. Hyötynäkökulman rinnalle ovat nousseet kalastuksen virkistykselliset elementit. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella luontosuhdetta, joka kaupungissa kalastettaessa syntyy. Lisäksi haluttiin selvittää, millainen kalastuskulttuuri kaupungissa vallitsee muun muassa kestävän kehityksen tulkinnan valossa. Lopuksi pohdittiin kalastuksen merkitystä ja siitä saatuja hyötyjä kalastajan kotitalouden näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja sen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimukseen osallistui 13 helsinkiläistä kalastajaa, joista valtaosa oli miehiä. Haastattelut toteutettiin Helsingissä syys-talvella 2014. Aineiston analyysissä hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui soveltaen kulttuuriekologiseen teoriaan sekä kirjallisuuskatsauksen ja aiemman tutkimuksen tarjoamiin näkökulmiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan väittää, että Helsingissä voi halutessaan välttyä kalan ostamiselta kokonaan itse kalastamalla. Kaupunkilainen voi hyödyntää lähivesiään ruoanhankinnassa ja syödä monipuolista kalaruokaa vuoden ympäri niin halutessaan. Tämä kuitenkin edellyttää huolellista ja pitkäjänteistä perehtymistä alueen vesistöjen ekologiaan, kalastuslainsäädäntöön ja kalabiologiaan. Keskeisiksi motiiveiksi kalastamisen taustalla nousivat saaliin ohella harrastuksen sosiaaliset ulottuvuudet, sen tuomat hyvinvointivaikutukset ja vuorovaikutus luonnon kanssa. Kalastuksen myötä kaupungissa syntyykin varsin poikkeuksellinen suhde ympäröivään luontoon. Kaupungin rakenteellisten ulottuvuuksien ansiosta alue nähtiin jopa syrjäseutuja parempana kalapaikkana, ja kalaan pääsi helposti julkisilla kulkuvälineillä, jalan tai polkupyörällä. Kaupungin merellisen sijainnin ansiosta monelle kaupunkilaiselle avautui hyvä kalapaikka aivan kotiovelta. Kestävän kalastuksen sosiaaliset aspektit korostuivat erityisesti Helsingin kalastuskulttuurissa.
Subject: kalastus--kaupunki--Helsinki
kotitarvekalastus
luontosuhde
virkistyskalastus
kala--käyttö


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Sanna_Häkkänen_gradu.pdf 22.90Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post