Rekryterares utmaningar under rekryteringsprocessen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133521
Title: Rekryterares utmaningar under rekryteringsprocessen
Alternative title: Challenges Recruiters Face in the Recruitment Process
Author: Feldt, Sophie
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133521
http://hdl.handle.net/10138/156169
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Substantial research has been conducted on recruitment processes within companies, as personnel are such an important component of a company's success. Prior research shows that the recruitment process isn't conducted in a reliable and objective way. Since recruiters trust their intuition throughout the recruitment process, they are in danger of making unfair and biased decisions. Recruiters are therefore being critiqued for not managing the process as recommended, in regards to the objective and fair treatment of all applicants. Yet there is scarce qualitative research that examines the recruitment process from the recruiters' point of view. Thus the aim of this study is to understand what recruiters perceive as challenging within the role, how they approach the requirement to be objective in relation to whether true objectivity is indeed realistic, and what role they give intuition in the recruitment process. This study aims to understand recruitment from the recruiters' perspective in order to gain a better understanding of the issues involved. The research data was gathered in interviews with 16 recruiters from 9 different recruitment consultancy agencies in Helsinki and Tampere, Finland. The interviews were grouped in to themes that addressed challenges, decision-making and intuition. The transcribed interviews were analyzed inductively from a hermeneutic phenomenological scientific standpoint. The study shows that recruiters don't regard the recruitment process as objective. Because the process is partly social, it inherently makes room for subjective interpretation. Also, recruiters believe that the information accumulated from social interaction brings added value to the recruitment process. Hence the study shows that intuition has great significance in the recruitment process, as the majority of recruiters use it regularly. Prior research on intuition shows that it can be a source of wisdom and expertise, if used correctly. The recruiters tried to carry out the recruitment process in an as objective and transparent manner as possible. By reflecting, questioning and critically reviewing their own thoughts, opinions and feelings, they aimed to avoid making decisions and judgments based on feelings. Taking the recruiters' point of view in to account gives new insight in to the recruitment process and the issues therein.Eftersom personalen är en viktig resurs för ett företags framgång finns det mycket forskning om hur personalen väljs, det vill säga om rekryteringsprocessen. Tidigare forskning visar att rekryteringsprocessen inte utförs på ett tillräckligt tillförlitligt och objektivt sätt. Rekryterare litar på sin intuition och då finns en risk för att de inte gör rättvisa val. Det riktas därför kritik mot rekryterare för att de inte utför processen i enlighet med rekommendationer gällande objektivt och jämlikt förhållningssätt. Trotts detta finns knappt med kvalitativ forskning där man utgår från rekryterarnas synvinkel. Därför är syftet i denna pro gradu -avhandling att försöka förstå vad rekryterarna upplever som utmaningar i arbetet, hur de förhåller sig till kravet på objektivitet i relation till möjligheten att vara objektiv och ytterligare vilken roll de anser att intuition har i rekryteringsprocessen. Syftet är att få en uppfattning om rekryteringsprocessen ur rekryterarnas synvinkel för att erhålla en större förståelse för rekryteringsprocessens problematik. Forskningen genomfördes genom att intervjua 16 rekryterare från 9 olika rekryteringskonsultföretag i Helsingfors och Tammerfors. Intervjuerna var grupperade i teman som behandlade utmaningar, beslutsfattande och intuition. De transkriberade intervjuerna analyserades induktivt ur ett hermeneutiskt fenomenologiskt vetenskapligt synsätt. Ett av studiens viktigaste resultat var att rekryterarna upplever att rekryteringsprocessen inte är objektiv. Det berodde på att processen delvis är social till sin natur vilket naturligt ger plats för subjektiva tolkningar. Rekryterarna såg ett mervärde i den information som erhölls av den sociala interaktionen. Studien visade även att intuitionen hade en betydande roll i rekryteringsprocessen eftersom de flesta rekryterare tidvis använde sin intuition. Tidigare intuitionsforskning visar att intuitionen kan vara en källa till expertis om den används på rätt sätt. Rekryterarna försökte göra rekryteringsprocessen så objektivt och transparent som möjligt genom att reflektera, ifrågasätta och kritiskt granska sina tankar, åsikter och känslor för att undvika att göra bedömningar på basis av känsla. Att låta rekryterarnas röst bli hörd ger en ny insyn i rekryteringsprocessen och dess problematik och kan fungera som hjälp för att utveckla den.
Subject: Cognitive Continuum Theory
Subject (yso): intuitio
päätöksenteko
rekrytointi
intuition
beslutsfattande
rekrytering


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record