Ajatuksella, vihaisesti vai nauramatta? : Kuudesluokkalaiset uutislukijoina mediakasvatuksen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Parviainen, Miia
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508133481
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156171
dc.description.abstract Purpose of the study. The purpose of this study was to describe 6th graders as media consumers, especially what comes to news media. By interviewing 6th graders the target was to find out what kind of news early-teens follow and whether they make any comparisons between news sources when selecting and reading the news. Furthermore, the purpose was to find out from the interviewees what kind of support the school has provided in developing their media literacy and how critical media literacy show in their behaviour as media consumers. Earlier studies on this subject have indicated that children and youth as "digi natives" are experienced and skilful media consumers. Lot of knowledge is shared between friends and media skills are developed for a large part outside school life. At the same time there exists concern on the dangers of media and on how children are able to interpret the media. From beginning of next year the new national curriculum emphasizes media literacy as part of multi literacy. The target of this study is to get more information needed for the development of the media education. Methods. The study was performed by interviewing 6th graders in November 2014 in a capital area school. Nine interviewees were selected from a communication orientated class with consent from their parents. Interviews were conducted following a semi-structured interview plan in the form of pair and group interviews. The interviews were recorded, transcribed, grouped and compiled to conclusions. Findings and conclusions. The findings suggest that 6th graders follow news follow the news infrequently and comparisons between different news sources are made almost solely to secure the validity of the information. Media skills are learnt from friends, whilst at the same time an early-teen is still strongly influenced by the family. The students deemed media education at school insufficient and "old fashioned". Schools should connect the taught subjects to real life and give students a chance to find solutions to problems together with classmates. Consequently critical reading skills are in everyday use and not just a blurry concept, which one does not know how to take; with thought, with anger or with a straight face. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kuudesluokkalaisia medialukijoina, koskien erityisesti uutismediaa. Haastattelemalla kuudesluokkalaisia oli tarkoitus saada selville, millaisia uutisia varhaisteinit seuraavat ja tekevätkö he vertailua eri uutislähteiden välillä uutista valitessaan ja sitä lukiessaan. Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää, miten koulu on tukenut oppilaiden medialukutaidon kehitystä oppilaiden itsensä mielestä, ja miten kriittinen medialukutaito näkyy heidän toimissaan mediankuluttajina. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset ja nuoret "diginatiiveina" ovat tottuneita ja osaavia mediankuluttajia. Kavereilta opitaan paljon ja mediaosaaminen liittyykin pitkälti koulun ulkopuoliseen maailmaan. Samalla kuitenkin ollaan huolestuneita median vaaroista ja ymmärretään lapsen vaikeudet hahmottaa ympäröivää mediamaailmaa. Ensi vuonna voimaantuleva opetussuunnitelma nostaa laaja-alaisen osaamisen sekä medialukutaidon osana monilukutaitoa. Tutkimuksen tavoitteena onkin saada lisää tietoa varhaisteineistä mediankuluttajina, jota tarvitaan kun mediakasvatusta toteutetaan ja kehitetään. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuudesluokkalaisia marraskuussa 2014 pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa koulussa. Haastateltaviksi valikoitui yhdeksän viestintäpainotteista luokkaa käyvää oppilasta, jotka olivat kiinnostuneita osallistumisesta ja olivat saaneet tutkimusluvan vanhemmiltaan. Haastattelut tehtiin puolistrukturoidun haastattelurungon avulla pari- tai ryhmähaastatteluina. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin, ryhmiteltiin ja koottiin johtopäätöksiksi. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että kuudesluokkalaiset seuraavat uutisia melko vähän ja vertailua eri uutislähteiden välillä tehdään lähes ainoastaan silloin kun halutaan varmistua tiedon paikkansapitävyydestä. Kavereilta opitaan mediataitoja, vaikka samalla varhaisnuori on vielä monessa mielessä vahvasti kodin vaikutuspiirissä. Koulun mediakasvatusta oppilaat pitävät riittämättömänä ja "vanhanaikaisena". Koulun tulisikin kytkeä opetettavat asiat tosielämään ja antaa oppilaille mahdollisuus etsiä ratkaisuja ongelmiin yhdessä luokkatovereiden kanssa. Silloin kriittinen lukutaitokin on jokapäiväisessä käytössä eikä epäselvä käsite, josta ei tiedä pitäisikö siihen suhtautua ajatuksella, vihaisesti vai nauramatta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject mediakasvatus fi
dc.subject medialukutaito fi
dc.subject kriittinen lukutaito fi
dc.subject uutismedia fi
dc.title Ajatuksella, vihaisesti vai nauramatta? : Kuudesluokkalaiset uutislukijoina mediakasvatuksen näkökulmasta fi
dc.title.alternative With thought, with anger or with a straight face? : Sixth graders as media consumers from media education perspective en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508133481

Files in this item

Files Size Format View
miia_parviainen_pg_2015.pdf 592.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record