Vauvan itsesäätelytaitojen yhteys psykiatriseen oireiluun leikki-iässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133486
Title: Vauvan itsesäätelytaitojen yhteys psykiatriseen oireiluun leikki-iässä
Alternative title: Infant's self-regulation skills and psychiatric symptoms in early childhood
Author: Virtamo, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133486
http://hdl.handle.net/10138/156172
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Goals: Regulatory problems of crying, eating and sleeping in infancy may lead to mental disorders later in childhood. The consequences of early appearing self-regulation problems assessed by parents have gained only little research attention. Some previous studies suggest that weaker self-regulation in infancy predicts mental disorders later in childhood but the results are conflicting. This study investigated the associations between infant's self-regulation and his/her psychiatric symptoms in early childhood. In addition to overall psychiatric symptoms, associations to externalizing and internalizing symptoms were also studied. Also the interactions between child's gender and mother's depressive symptoms and self-regulation on subsequent psychiatric symptoms were investigated. Methods: The study consisted of 2097 children and their mothers who participated in the prospective PREDO study. Mothers rated self-regulation of their own baby and an imaginary average baby within 1.5 months after the childbirth with Neonatal Perception Inventory. The follow-up was done at the age of 1–5 years when mothers rated their children's psychiatric symptoms with Child Behavior Checklist. Results and conclusions: Infant's self-regulation skills as such and in comparison to the self-regulation of the average infant predicted overall psychiatric symptoms and externalizing symptoms, whereas only the infant's own self-regulation skills predicted internalizing symptoms. Better self-regulation in infancy was associated with less psychiatric symptoms in early childhood. Of the specific self-regulation areas, crying and stomach ache / digestion problems associated almost as strongly with the subsequent psychiatric symptoms as overall self-regulation. Child's gender and mother's depressive symptoms did not moderate the associations between self-regulation and psychiatric symptoms. This study showed that good self-regulation capacity in infancy can protect the child from later psychiatric symptoms. Assessment of self-regulatory skills in infancy at maternity and child health clinics may be beneficial. Thus, parents of infants with increased risk could be offered support already in a very early stage to ease regulatory problems and to prevent further consequences.Tavoitteet: Varhaislapsuudessa ilmenevät itkemisen, syömisen ja nukkumisen säätelyongelmat voivat johtaa päiväkoti- ja kouluiässä psyykkisiin häiriöihin. Vanhempien arvioimien varhaisten itsesäätelytaitojen merkitystä on tutkittu aiemmin vain vähän. Osassa aiemmissa tutkimuksissa vauvan heikommat itsesäätelytaidot näyttävät ennustavan psyykkisiä häiriöitä myöhemmin lapsuudessa, mutta löydökset ovat ristiriitaisia. Tässä tutkielmassa selvitetään varhaisten itsesäätelytaitojen yhteyttä lapsen psykiatriseen oireiluun leikki-iässä. Psykiatrisen kokonaisoireilun lisäksi tarkastellaan yhteyksiä eksternalisoivaan ja internalisoivaan oireiluun. Lisäksi tutkitaan, muokkaavatko sukupuoli ja äidin masennus näitä yhteyksiä. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto koostui 2097 PREDO-pitkittäistutkimukseen osallistuneesta äiti-lapsi-parista. Äidit arvioivat oman vauvansa ja kuvittelemansa keskivertovauvan itsesäätelytaitoja 1.5 kuukauden sisällä lapsen syntymästä Neonatal Perception Inventory -kyselyllä. Seurannassa äidit arvioivat lastensa psykiatrista oireilua 1-5 vuoden iässä Child Behavior Checklist -kyselyllä. Tulokset ja johtopäätökset: Tässä tutkimuksessa vauvan itsesäätelytaidot sekä yksinään että suhteutettuna keskivertovauvan itsesäätelytaitoihin ennustivat psykiatrista kokonaisoireilua ja eksternalisoivaa oireilua leikki-iässä, kun taas internalisoivaa oireilua ennustivat vain vauvan omat itsesäätelytaidot. Mitä paremmat vauvan itsesäätelytaidot olivat, sitä vähemmän lapsella ilmeni psykiatrista oireilua. Yksittäisistä itsesäätelytaidoista vauvan itkemisen ja vatsakipujen / ruuansulatusongelmien määrät olivat lähes yhtä voimakkaasti yhteydessä myöhempään psykiatriseen oireiluun kuin itsesäätelytaidot kokonaisuudessa. Vauvan sukupuoli ja äidin masennus eivät muokanneet itsesäätelytaitojen ja psykiatrisen oireilun välisiä yhteyksiä. Tämä tutkimus osoittaa, että varhaiset, hyvät itsesäätelytaidot voivat suojella vauvaa psykiatriselta oireilulta leikki-iässä. Vauvan itsesäätelytaitojen kartoittaminen esimerkiksi neuvolakäyntien yhteydessä voi olla hyödyllistä. Näin riskiryhmään kuuluvien lasten vanhemmille voitaisiin tarjota tukea jo hyvin varhaisessa vaiheessa säätelyongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.
Subject: regulatory problems
infancy
child's psychiatric symptoms
self-regulation
säätelyongelmat
vauvaikä
lapsen psykiatrinen oireilu
itsesäätely


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record