Kirjailtu mieli – kirjailtu iho : Tarinoita tekstiilikäsityöaiheisista tatuoinneista

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133489
Julkaisun nimi: Kirjailtu mieli – kirjailtu iho : Tarinoita tekstiilikäsityöaiheisista tatuoinneista
Tekijä: Jakobsson, Paula
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2015
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133489
http://hdl.handle.net/10138/156174
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Tiivistelmä: Objectives. The aim of this study was to research the reasons of taking a tattoo with a textile craft motive. There are no previous studies available regarding textile craft tattoos. The aim of the survey, and especially the interviews, was to find cultural model narratives. Methods. This study was carried out in two stages: a survey and narrative interviews. The survey was distributed through Internet. The five interviewees for the narrative thematical interviews were found mainly through the survey. This study was a qualitative study, in which I wanted to focus on the individual's thoughts and experiences on textile crafts and tattoos. Results and conclusions. Crafts were an important part of the survey responders' and interviewees' lives, and something that defined them. The tattoo was a mark of that significance. Based on this study, textile crafts is a fairly new subject in tattoos, and there are not much studies made on this subject. Because of this, and the relatively small number of responders, one can not make any generalizations about textile craft -related tattoos based on this study. General tattoo literature, however, confirms that tattoos often have a special significance to the tattooed persons. However, it can be stated that based on this study, the existing literature on women's tattoos and the history of tattoos does not reflect the current reality in Finland.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miksi ihmiset ovat ottaneet tekstiilikäsityöaiheisia tatuointeja. Käsityöaiheisista tatuoinneista ei ole tehty aiempia tutkimuksia. Kyselyn ja varsinkin haastatteluiden tarkoituksena oli löytää kulttuurisia mallitarinoita. Menetelmät. Tutkimus koostui kahdesta vaiheesta: kyselytutkimuksesta ja haastatteluista. Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin Internetin avulla levitetty kyselytutkimus ja toisessa tehtiin viisi narratiivista teemahaastattelua. Haastateltavat löydettiin kyselyn vastaajien joukosta sekä tuttujen kautta. Tutkimukseni oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa perehdyin kyselytutkimuksen antaman aineiston lisäksi syvemmin muutaman tutkimushenkilön ajatuksiin ja kokemuksiin tekstiilikäsitöistä ja tatuoinneista. Tulokset ja johtopäätökset. Käsityöt olivat sekä kyselyn vastaajille että haastatelluille tärkeä ja minuutta määrittelevä asia, ja tekstiilikäsityöaiheinen tatuointi kertoi tästä. Tekstiilikäsityö on tämän tutkimuksen perusteella suhteellisen uusi tatuointiaihe, eikä aihetta ole myöskään aiemmin tutkittu. Tämän, ja vastaajien ja haastateltujen suhteellisen vähäisen määrän vuoksi, ei tämän tutkielman perusteella voida kuitenkaan tehdä yleistyksiä tekstiilikäsityöaiheisten tatuointien yleisyydestä tai merkityksestä. Yleinen tatuointikirjallisuus kuitenkin vahvistaa sen, että tatuoinneilla on usein erityinen merkitys tatuoidulle henkilölle. Tutkimuksen perusteella voidaan tosin myös todeta, että olemassa oleva kirjallisuus naisten tatuoinneista ja tatuointien historiasta ei vastaa nykytodellisuutta Suomessa.
Avainsanat: tatuointi
tekstiilikäsityö
kyselytutkimus
narratiivinen haastattelututkimus


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot