Sairaudentunnon muutoksen vaikutukset ensipsykoosipotilailla : 2 kuukauden seurantatutkimus

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133529
Titel: Sairaudentunnon muutoksen vaikutukset ensipsykoosipotilailla : 2 kuukauden seurantatutkimus
Författare: Kieseppä, Valentina
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133529
http://hdl.handle.net/10138/156178
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstrakt: Objectives. The loss of insight is a consistent feature of psychotic illness. In prior studies low insight has been linked to more severe positive and negative symptoms, lower adherence to treatment, and lower global functioning, but also to increased depression and suicidality. The aim of this study was to investigate (1) the relationship between insight and symptoms, (2) the relationship between symptoms and changes in insight and (3) the relationship between changes in symptoms and changes in insight in first episode psychosis patients. In addition to depression, the relationship between insight and anxiety, suicidality, adherence to treatment, global functioning, and positive and negative symptoms were studied. Methods. The participants of the current study were 70 first-episode psychosis patients (women = 23, mean age = 25.5) from the broader "Varhaisen psykoosin riskitekijät, kulku ja ennuste" -study. 53 (women = 19) participated in the follow-up. The study included baseline assessment as soon as possible after the presentation of psychotic symptoms and a follow-up after two months. In both assessments internationally accepted and widely used instruments for measurement were used. Results and conclusions. Good insight was found to correlate with better adherence to treatment and less severe positive and negative symptoms. Of the baseline symptoms only adherence to treatment could predict changes in insight in the follow-up, but increased insight could predict increases in both adherence to treatment and depression. These results are in line with prior research and support the hypothesis that improvements in insight are associated with increased depression, but also with better global functioning, better adherence to treatment, and less severe psychotic symptoms.Tavoitteet. Psykoosipotilailla tiedetään tavallisesti olevan heikko sairaudentunto omaan tilaansa. Heikon sairaudentunnon on aiemmassa tutkimuksessa havaittu olevan yhteydessä voimakkaampiin positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin, heikompaan hoitomyöntyvyyteen ja toimintakykyyn, mutta myös lisääntyneeseen masennukseen ja itsetuhoisuuteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia (1) sairaudentunnon ja oireiden välistä yhteyttä, (2) oireiden yhteyttä sairaudentunnon muutokseen, sekä (3) oireiden muutoksen ja sairaudentunnon muutoksen välistä yhteyttä ensipsykoosipotilailla. Erityisenä kiinnostuksenkohteena oli sairaudentunnon yhteys masennukseen. Lisäksi tutkittiin sairaudentunnon yhteyttä ahdistukseen, itsetuhoisuuteen, hoitomyöntyvyyteen, toimintakykyyn sekä positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin. Menetelmät. Tutkittaviksi valikoitui 70 (naisia = 23, keski-ikä = 25.5) ensipsykoosipotilasta, jotka olivat mukana laajemmassa "Varhaisen psykoosin riskitekijät, kulku ja ennuste" –tutkimuksessa. Heistä 53 (naisia = 19) osallistui seurantaan. Tutkimukseen sisältyi alkumittaus mahdollisimman pian psykoosiepäilyn synnyttyä sekä seuranta tästä kahden kuukauden kuluttua. Sairaudentuntoa ja muita oireita mitattiin molemmissa mittauksissa kansainvälisesti hyväksyttyjä ja laaja-alaisesti käytettyjä mittareita käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Hyvän sairaudentunnon havaittiin olevan yhteydessä parempaan hoitomyöntyvyyteen ja parempaan toimintakykyyn sekä lievempiin positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin. Alkumittauksen oireista ainoastaan hoitomyöntyvyydellä voitiin ennustaa sairaudentunnon muutosta seurannassa, mutta sairaudentunnon paranemisella voitiin ennustaa hoitomyöntyvyyden sekä masennuksen kohoamista. Nämä tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa ja tukevat oletusta, jonka mukaan parantunut sairaudentunto lisää masennusoireita, mutta on yhteydessä myös parempaan toimintakykyyn, parempaan hoitomyöntyvyyteen ja lievempiin psykoosioireisiin.
Subject: Ensipsykoosi
Masennus
Sairaudentunto


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post