Prenatal maternal stress and child ADHD symptoms in early childhood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133516
Title: Prenatal maternal stress and child ADHD symptoms in early childhood
Author: Huhtala, Ea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133516
http://hdl.handle.net/10138/156188
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Objectives. Exposure to maternal stress during pregnancy has been associated with a variety of adverse outcomes in the offspring, ranging from restrictions on fetal growth to long-term psychological impairments. Growing evidence suggests that prenatal maternal stress may also play a role in the onset of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). However, results from previous studies have not been uniform and methodological shortcomings may have impacted the findings. The aim of this study is to examine whether exposure to prenatal maternal stress is associated with higher levels of ADHD symptoms in the children, and whether the associations are timing-specific and independent of postnatal maternal and paternal stress. Methods. The current study sample consisted of 2,304 mother-child dyads participating in the PREDO project who were recruited from maternity clinics at 12 + 0 to 13 + 6 weeks of gestation. The women filled out a reliable and valid stress self-report questionnaire, the Perceived Stress Scale (PSS), every two weeks throughout pregnancy, a total of 14 times. Child ADHD symptoms were reported by the mothers at child age of 1–5 years with the Conners' 10-item scale, concurrently with a repeated assessment of maternal stress. Paternal stress was evaluated with the PSS at child age of six months. The associations between prenatal stress and child ADHD symptoms were analyzed statistically using multiple linear regression, controlling for multiple sociodemographic and perinatal confounders and for postnatal levels of maternal and paternal stress. Results and conclusions. Prenatal maternal stress was associated with significantly higher levels of ADHD symptoms in the offspring. Mid- to late-pregnancy stress had the strongest associations with child ADHD symptoms, while early-pregnancy stress showed a slightly weaker, yet significant, effect. The associations between prenatal stress and child ADHD symptoms were partially mediated by postnatal maternal stress. Nevertheless, even after controlling for postnatal maternal stress, the independent effects of prenatal stress remained significant. Adjusting for postnatal paternal stress had no impact on the effect sizes. The sex of the child moderated the association between first trimester prenatal stress and child ADHD symptoms, so that prenatal stress during the first trimester independently predicted higher levels of ADHD symptoms among boys, whereas, among girls, no significant associations were found for early-pregnancy stress after postnatal maternal stress was accounted for. Overall, the current findings are in line with the fetal programming hypothesis and highlight the importance of prenatal environmental factors in the etiology of childhood ADHD.Tavoitteet. Äidin raskaudenaikaisen stressin on todettu olevan yhteydessä useisiin lapsen kehityksellisiin ongelmiin: niin sikiöaikaisiin kasvuhidastumiin kuin kauaskantoisiin psyykkisen kehityksen pulmiin. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että raskaudenaikainen stressi saattaa kasvattaa myös aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) riskiä. Tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet osin ristiriitaisia ja menetelmälliset puutteet ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiin. Tässä tutkimuksessa tutkitaan äidin raskaudenaikaisen stressin ja sen ajoittumisen yhteyttä lapsen ADHD-oireisiin. Lisäksi tarkastellaan, onko äidin tai isän stressillä lapsen varhaislapsuudessa vaikutusta edellä mainittuihin yhteyksiin. Menetelmät. Tähän tutkimukseen osallistui 2,304 PREDO-tutkimuksen äiti-lapsi paria. Äidit rekrytoitiin tutkimukseen äitiyspoliklinikoilta raskausviikoilla 12 + 0 – 13 + 6. Naiset täyttivät tilastollisesti luotettavan ja pätevän stressin itsearviointikyselyn (Perceived Stress Scale; PSS) kahden viikon välein koko raskauden ajan, yhteensä 14 kertaa. Lasten ollessa 1–5 vuoden iässä äidit arvioivat lasten ADHD-oireita (Conners' 10-item scale) sekä täyttivät uudestaan omaa stressiä mittaavan kyselyn. Isän stressiä arvioitiin PSS-mittarilla lapsen ollessa kuuden kuukauden ikäinen. Raskaudenaikaisen stressin yhteyttä lapsen ADHD-oireisiin tutkittiin tilastollisesti regressioanalyysillä huomioiden useiden sosiodemografisten tekijöiden sekä äidin ja isän postnataalisen stressin vaikutukset. Tulokset ja johtopäätökset. Altistuminen raskaudenaikaiselle stressille oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lapsen voimakkaampiin ADHD-oireisiin. Raskauden keski- ja loppuvaiheeseen ajoittuneella stressillä oli vahvempi yhteys lapsen ADHD-oireisiin kuin alkuraskauden stressillä, jolla oli pienempi, joskin myös tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Äidin postnataalisella stressillä havaittiin huomattava, edellisiä yhteyksiä medioiva vaikutus. Postnataalisen stressin huomioimisesta huolimatta yhteydet raskaudenaikaisen stressin ja lapsen ADHD-oireiden välillä säilyivät riippumattomina ja tilastollisesti merkitsevinä. Isän postnataalisen stressin kontrolloiminen ei vaikuttanut efektikokoihin. Lapsen sukupuolella havaittiin yhdysvaikutus 1. raskauskolmannekseen ajoittuneen stressin kanssa. Pojilla altistuminen stressille alkuraskaudessa ennusti voimakkaampia ADHD-oireita, kun taas tytöillä alkuraskauden aikaisen stressin yhteys ADHD-oireisiin ei säilynyt merkitsevänä, kun äidin ajankohtaisen stressin vaikutus huomioitiin. Tutkimuksen tulokset tukevat hypoteesia sikiöaikaisesta ohjelmoitumisesta ja korostavat raskaudenaikaisten ympäristötekijöiden merkitystä lapsen myöhemmälle ADHD-oireilulle.
Subject: Pregnancy
stress
timing
Subject (yso): ADHD


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Prenatal matern ... oms in early childhood.pdf 516.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record