Nuoret työntekijät ja heidän suhtautumisensa työelämään työnantajien edustajien kuvailemina

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Holstein, Sanna
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508133527
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156193
dc.description.abstract The aim of this master's thesis is to examine how representatives of employers describe young employees and their approach to work life. In this thesis I will examine young people using the concept of generation when young employees can be called "Generation Y". Because of demographic changes old employees will retire all the time and young employees are entering to the world of work life. Some researchers are expecting that young employees will change the work life practices because their expectations towards the working life differ from older generations. There is a lot of literature about generation Y but less scientific studies. According to the scientific studies young employees, so called generation Y, are not as different from other generations as it's often implied. According to the studies the differences in approaches to work life between different age groups are based on age and generation affect. The age effect is bigger compared to the generation effect. The generation effect can be observed in the point that family and leisure valuation has increased among young employees. Young employees are also more efforts willing compared to older generations. The research data is formed of 8 interviews. The persons who I interviewed are representatives of employers and they work in Human Resources in different fields. I have collected my data using theme interviews and qualitative attitude research. I have analyzed my results using qualitative content analysis. According to my results the informants describe that young employees are shortsighted, self-confident, ambitious, they have new work standards, and they are individually different. According to the informants, young employees' approach to work life is positive and they are motivated by the work content, the atmosphere of organization, employment framework, tangible benefits of work and increased employability. en
dc.description.abstract Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena on tutkia, miten työnantajien edustajat kuvailevat nuoria työntekijöitä ja heidän työelämään suhtautumistaan. Tarkastelen nuoria työntekijöitä tässä tutkimuksessa sukupolven käsitteen avulla, jolloin nuoria työntekijöitä voidaan kutsua "y-sukupolven" edustajiksi. Demografisten muutosten myötä vanhoja työntekijöitä jää eläkkeelle koko ajan ja nuoria työntekijöitä siirtyy työelämään. Joidenkin näkemysten mukaan nuorten työtekijöiden odotetaan muuttavan työelämän käytäntöjä, sillä heidän odotuksensa työelämää kohtaan ovat erilaiset verrattuna vanhempiin työntekijöihin. "Y-sukupolvesta" löytyy paljon kirjallisuutta, mutta tieteellisiä tutkimuksia sitä vähemmän. Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan nuoret työntekijät eli "y-sukupolven" edustajat eivät ole niin erilaisia verrattuna muihin sukupolviin kuin usein annetaan ymmärtää. Tulosten mukaan eri ikäryhmien välinen eroavaisuus työasenteissa johtuu sekä ikä- että sukupolvivaikutuksesta. Ikävaikutus on suurempi verrattuna sukupolvivaikutukseen. Sukupolvivaikutus on havaittu muun muassa siinä, että perheen ja vapaa-ajan arvostus on kasvanut nuorilla. Nuoret työntekijät ovat myös ponnisteluhalukkaampia verrattuna vanhempiin sukupolviin. Olen haastatellut tutkielmaani varten kahdeksaa työnantajan edustajaa, jotka tässä tutkimuksessa ovat henkilöstöhallinnossa työskenteleviä henkilöitä eri aloilta. Olen kerännyt aineistoni teemahaastatteluiden ja laadullisen asennetutkimuksen lauseväittämien avulla. Olen analysoinut tulokseni laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulosteni mukaan informantit kuvailevat nuorten työntekijöiden olevan lyhytjänteisiä, itsevarmoja, tavoitteellisia, omaavan uudet työnteon normit sekä olevan yksilöllisesti erilaisia. Informanttien mukaan nuoret työntekijät suhtautuvat työelämään suurilta osin positiivisesti, ja heitä motivoi työskentelemään työn sisältö, organisaation ilmapiiri, työnteon raamit, työn aineelliset hyödyt sekä työmarkkinakelpoisuuden lisääminen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject y-sukupolvi fi
dc.subject työmotivaatio fi
dc.subject työasenne fi
dc.subject työodotus fi
dc.subject nuoret työntekijät fi
dc.title Nuoret työntekijät ja heidän suhtautumisensa työelämään työnantajien edustajien kuvailemina fi
dc.title.alternative Young employees and their approach to work life described by representatives of employers en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508133527

Files in this item

Files Size Format View
Sanna_Holstein.pdf 375.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record