Tapaustutkimus kymmenen oppilaan sairaalakoulujaksosta : oppilaiden ja heidän opettajiensa ajatuksia sairaalakoulun tulovaiheessa, nivelvaiheessa ja seurantavaiheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133469
Title: Tapaustutkimus kymmenen oppilaan sairaalakoulujaksosta : oppilaiden ja heidän opettajiensa ajatuksia sairaalakoulun tulovaiheessa, nivelvaiheessa ja seurantavaiheessa
Author: Koskinen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133469
http://hdl.handle.net/10138/156195
Thesis level: master's thesis
Abstract: Hospital schooling in Finland is a small but nation-wide margin of special education. Hospital schooling has been organized in Finland from the early 20th century. However there is relatively only few research data. Lately research about hospital schooling has been increasing. Hospital schools and their pupils have been studied in a few bachelor's and master's theses and in one doctoral thesis. Two doctor's theses about hospital schooling are currently being completed. Aim of this study was to examine what kind of school experiences the hospital school pupils have during their hospital school process. This study's results provide information about the experiences during hospital school. The population of this study consisted of ten hospital school pupils and their teachers. Pupils were primary and secondary school aged boys and girls. The data was collected during the years 2009-2014 as a part of a national study about hospital schooling. In this study I focused on the answers to an open question. Pupils and their teachers wrote their thoughts in three stages: when coming to hospital school, when leaving the hospital school and a few months after returning back to their own schools. This study was executed as a case study and the data was analyzed using the methods of content analysis. The research results revealed five types of cases. Cases were: the struggling student (1), pupil with improved school path (2), the pupil who had a steady path (3), the pupil who was dissatisfied with the school system (4), and the pupil whose skills as a schoolchild were not yet developed (5). In their writings the teachers discussed the pupils' scholarly skills, coping and how comfortable did pupils feel in school. Students and teachers mostly discussed the same themes and their thoughts and responses were similar to one another. Pupils in hospital schooling have multiple experiences at school and they deal situations in school uniquely. Adult views are corresponding to the pupils' thoughts.Suomessa sairaalaopetus kuuluu erityisopetuksen kenttään, muodostaen oman pienen, mutta valtakunnallisen marginaalinsa. Sairaalaopetusta on järjestetty Suomessa jo ainakin 1900-luvun alusta saakka. Tutkimustietoa siitä on kuitenkin verrattain melko vähän. Viime vuosien aikana sairaalaopetuksen tutkimus onkin lisääntynyt ja sen eri osa-alueista on tehty muun muassa kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmia sekä yksi väitöskirja. Lisäksi parhaillaan tekeillä on myös kaksi väitöskirjaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaisia sairaalakoulujaksoja oppilailla on sairaalaopetusprosessin aikana. Tutkimuksen tulosten perusteella saadaan lisätietoa oppilaiden sairaalakoulujaksosta. Tutkimukseni kohdejoukko koostui kymmenestä sairaalakoulun oppilaasta. Siihen kuului ala- ja yläkouluikäisiä tyttöjä ja poikia. Aineisto kerättiin sairaalaopetuksen valtakunnallisen seurantatutkimuksen yhteydessä vuosina 2009-2014. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kyselylomakkeen avoimia kysymyksiä. Oppilaat olivat kirjoittaneet ajatuksiaan kolmessa vaiheessa: tulovaiheessa, nivelvaiheessa ja seurantavaiheessa. Lisäaineistona käytin oppilaiden opettajien kirjoitelmia. Tutkimusstrategiani oli tapaustutkimus ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseni tulokset toivat esille viidenlaisia tapauksia. Erilaisia tapauksia muodostivat sinnittelevä ja ponnisteleva oppilas (1), eheytyneen koulupolun saanut oppilas (2), oppilas, jonka sairaalaopetusjakso oli tasainen (3), koulujärjestelmään tyytymätön oppilas (4) sekä oppilas, joiden koululaisen taidot olivat harjaantumattomia (5). Opettajat käsittelivät oppilaiden koulunkäyntiä opillisten taitojen, jaksamisen sekä koulussa viihtymisen kannalta. Oppilaat ja opettajat käsittelivät pääasiassa samoja teemoja ja heidän ajatuksensa ja kuvailunsa tilanteista vastasivat enimmässä määrin toisiaan. Sairaalaopetusprosessin aikana oppilailla on siis monenlaisia koulukokemuksia ja he käsittelevät koulunkäyntiä ainutkertaisesti. Aikuisten näkemykset vaikuttavat kohtaavan oppilaiden ajatukset.
Subject: sairaalaopetus
minäkäsitys
sairastuminen kouluiässä
tapaustutkimus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record