D-tyypin persoonallisuus ja työkuormitus työtyytyväisyyden selittäjinä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Pekurinen, Jere
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508133535
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156203
dc.description.abstract The aim of this study was to test the associations between job satisfaction and job strain, defined according to Karasek's Job Demands-Control Model, as well as type D personality traits. Previous studies have mainly focused on job characteristics and other external circumstances when studying wellbeing at work. The relationship between occupational wellbeing and individual factors such as personality traits has received less attention. Based on previous studies five hypotheses were set: 1) type D personality is associated with lower job satisfaction, 2) type D personality is associated with higher job strain, 3) job strain is negatively associated with job satisfaction, 4) job control moderates the association between job demands and job satisfaction, and 5) the association between type D personality and job satisfaction is mediated by job strain. The data consisted of 1117 participants of the Cardiovascular Risk in Young Finns study. All participants were full-time employed Finns aged 30 to 45. Type D personality was measured with a modified questionnaire based on DS14 (Denollet, 2005), job control was measured using items from the Job Content Questionnaire (Karasek, 1985) and job demands was measured using items from the Occupational Stress Questionnaire (Elo et al, 1990). Job satisfaction was measured with a single-item scale. The hypotheses were tested using linear regression analyses. The effects of gender and education level were controlled for. Employees with type D personality were found to experience lower job satisfaction and higher job strain when compared to non-type D counterparts. Of the two type D traits, only negative affectivity was a statistically significant predictor of job satisfaction. Job strain was associated with lower job satisfaction. The association between negative affectivity and job satisfaction was partly mediated by job strain. Based on these results it seems that type D personality, especially negative affectivity and job strain may be risk factors for lower occupational well-being. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko Karasekin Työn hallinta-vaatimukset -mallin mukainen työkuormitus ja D-tyyppinen persoonallisuus yhteydessä työtyytyväisyyteen. Aiempi tutkimus on painottanut työhyvinvoinnin selittäjinä työn ja työympäristön ominaisuuksia. Työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien kuten persoonallisuustekijöiden yhteyttä työhyvinvointiin on tutkittu vähemmän. Aiemman tutkimuksen perusteella asetettiin viisi hypoteesia: 1) D-tyyppinen persoonallisuus on yhteydessä matalampaan työtyytyväisyyteen, 2) D-tyyppinen persoonallisuus on yhteydessä korkeampaan työkuormitukseen, 3) työkuormitus on yhteydessä matalampaan työtyytyväisyyteen, 4) työn hallinnan mahdollisuudet moderoivat työn psykologisten vaatimusten ja työtyytyväisyyden välistä yhteyttä ja 5) työkuormitus medioi D-tyypin persoonallisuuden ja työtyytyväisyyden välistä yhteyttä. Aineistona käytettiin Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimuksen vuoden 2007 aineiston niitä 1117 vastaajaa, jotka olivat vastaushetkellä tehneet täysipäiväistä työtä. D-tyyppinen persoonallisuus mitattiin muokatulla kyselyllä, joka perustuu DS14-mittariin (Denollet, 2005), työkuormituksen ala-asteikoista työn hallinnan mahdollisuuksia mitattiin Job Content Questionnaire -mittarilla (Karasek, 1985) ja työn vaatimuksia Työstressikyselyllä (Elo ym., 1990). Työtyytyväisyyttä mitattiin yksiosioisella mittarilla. Vastaajat olivat iältään 30 – 45 -vuotiaita. Tutkimuskysymyksiä testattiin lineaarisella regressioanalyysillä, jossa huomioitiin sukupuolen ja koulutustason vaikutus. Havaittiin, että D-tyyppiset työntekijät kokivat muita matalampaa työtyytyväisyyttä ja korkeampaa työkuormitusta. D-tyyppisen persoonallisuuden alapiirteistä ainoastaan negatiivinen affektiivisuus oli tilastollisesti merkitsevä selittäjä. Työkuormitus oli yhteydessä matalampaan työtyytyväisyyteen ja välitti negatiivisen affektiivisuuden ja työtyytyväisyyden välistä yhteyttä. Näiden tulosten perusteella vaikuttaa, että D-tyypin persoonallisuus ja etenkin negatiivinen affektiivisuus sekä työkuormitus ovat riskitekijöitä matalammalle työhyvinvoinnille. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject työkuormitus fi
dc.subject D-tyyppinen persoonallisuus fi
dc.subject negatiivinen affektiivisuus fi
dc.subject sosiaalinen estyneisyys fi
dc.subject työtyytyväisyys fi
dc.title D-tyypin persoonallisuus ja työkuormitus työtyytyväisyyden selittäjinä fi
dc.title.alternative Type D Personality and Job Strain as Predictors of Job Satisfaction en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologi sv
dc.subject.discipline Psykologia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508133535

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jere_pekurinen_pg_2015.pdf 249.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record