Patterns in Teacher-Student interaction and its implications on student engagement

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133476
Title: Patterns in Teacher-Student interaction and its implications on student engagement
Alternative title: Opettajan ja oppilaan välisten vuorovaikutusketjujen merkitys kouluun kiinnittymisessä
Author: Peake, Christopher
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133476
http://hdl.handle.net/10138/156204
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Modern views of learning emphasise the utilisation of students' pre-existing knowledge in teaching. Learning and information refinement occurs in social interaction, and for this reason school should also utilise more communal approaches to learning and teaching. Making use of students' existing knowledge is important also for student interest and engagement. The aim of this study is to find out how well teachers succeed in including student initiatives into teaching. The focal point is student-teacher interaction and how its quality is likely to affect student engagement. Earlier research has highlighted the importance of a good student-teacher social relationship, but on a level that provides no details of practicalities. A purpose of this study is to provide practical examples of different kinds of student-teacher interaction, and the interactions' effects on learning and engagement. This study is a qualitative analysis and the data is part of the data collected during the "Learning, Agency and Well-being" (2009-2014) project. The data of this study comprises of observational data collected from two upper secondary classes during 2010 and 2011. It consists of a total of 146 lessons that were concatenated into 52 episodes. From these episodes 109 interaction sequences that begun with a student initiative were included. In addition, 7 episode examples for selected for deeper scrutiny to form more detailed qualitative analyses and interpretations. Although teachers were fond of attempting to include student initiatives into teaching, only a few times was activity re-directed on the bases of the initiative. A good social relationship was found to be a significant factor for the creation of engagement fostering surroundings. Mutual trust and respect were found to be hallmarks of a good social relationship. Accepting students' somewhat on-task initiatives was found to be the best way of improving student engagement.Modernit oppimiskäsitykset painottavat oppilaan olemassa olevan tiedon hyödyntämistä opetuksessa. Tieto sekä sen jalostus tapahtuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja tästä syystä koulun tulisi suosia yksilön ylittäviä toimintatapoja. Oppilaiden aikaisemman tiedon aktivoiminen on tärkeää myös henkilökohtaisen kiinnostuksen herättämiseksi ja oppilaiden kouluun kiinnittymisen kannalta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten hyvin opettajat onnistuvat hyödyntämään oppilaiden aloitteita kouluopetuksessa. Tutkimuskohde on oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus, sekä miten sen laatu todennäköisesti vaikuttaa oppilaiden kouluun kiinnittymiseen. Aiempi tutkimus on korostanut opettajan ja oppilaan välisen sosiaalisen suhteen tärkeyttä, mutta lähinnä ylätasolla, tarjoten vähän käytännöllisiä kuvauksia oppilaiden ja opettajien välisestä vuorovaikutuksesta. Yksi tutkimuksen tavoite on tarjota tällaisia käytännön esimerkkejä oppilaiden ja opettajien välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja sen aineisto on osa "Oppiminen, toimijuus ja hyvinvointi" (2009-2014) projektin aikana kerättyä aineistoa, josta tässä aineistossa käytettiin kahta yläasteen vuosiluokkaa havainnoimalla kerättyä aineistoa. Aineisto kerättiin vuosina 2010 ja 2011. Se sisälsi yhteensä 146 oppituntia, joista tiivistettiin 52 episodia. Näistä episodeista analysoitiin kaikki sellaiset vuorovaikutustapahtumat, jotka alkoivat oppilaan aloitteesta. Niitä oli yhteensä 109. Tämän lisäksi 7 episodia valittiin lähempään tarkasteluun ja niistä pyrittiin tekemään yksityiskohtaisia kvalitatiivisia tulkintoja. Vaikka opettajat olivat innokkaita sisällyttämään oppilaiden aloitteita opetukseen, aloitteet eivät johtaneet kovin usein oppitunnin suunnan tai sisällön muuttumiseen. Hyvä sosiaalinen suhde ja hyväksyvä opettajan suhtautuminen aloitteisiin olivat kuitenkin merkittäviä tekijöitä kouluun kiinnittymistä mahdollistavan ilmapiirin luomiseksi. Hyvän sosiaalisen suhteen tunnusmerkeiksi todettiin molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. Oppilaiden opetettavaan aiheeseen jokseenkin liittyvien aloitteiden huomioiminen oli tehokkain tapa parantaa oppilaiden motivaatiota.
Subject: social relationship
student initiatives
agency
autonomy support
motivation
goals
engagement
learning
boundary crossing
Interaction


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record