Job Simulation Performance, The Extremes of Personality and Cognitive Abilities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133467
Title: Job Simulation Performance, The Extremes of Personality and Cognitive Abilities
Author: Sokka, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133467
http://hdl.handle.net/10138/156208
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was twofold: 1) to examine the structure of the job simulation test "Research Budget" and 2) to examine job simulation performance in relation to the extremes of personality traits and cognitive abilities in personnel assessment. Job simulation performance in this context was viewed as performance evaluations provided by the assessors of the simulation test. Previous research indicates that measures of personality and cognitive abilities are the primary correlates for job simulation performance, which supports the setting of this study. The participants (N=224) completed the assignments as a part of their assessment day at a Finnish Personnel Assessment Company. Measures used in this study were a job simulation test concerning decision making, a personality inventory Stress Reaction Styles, measuring the extremes of personality traits and three measures of cognitive abilities; Raven's Advanced Progressive Matrices set II, Verbal Critical Reasoning (VCR) test and Numerical Reasoning (NR) test. All data was gathered from an internal database of the company between years 2013-2014. An explorative factor analysis was conducted to study the structure of the job simulation test. The relationship between, the different measures were examined by Pearson's correlation analyses and by linear regression analyses. The results of this study showed that four SRS-type dimensions of the extremes of personality. Dependent, Avoidant, Paranoid and Borderline and cognitive ability test VCR had moderate but significant correlations with job simulation performance. In addition Dependent and VCR moderately predicted job simulation performance.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 1) tarkastella työsimulaatio"Tutkimusbudjetin" rakennetta ja 2) tarkastella työsimulaatiosuoriutumisen yhteyksiä persoonallisuuden ääripäiden piirteisiin ja kognitiivisiin kykyihin henkilöarvioinnin viitekehyksessä. Työsimulaatiosuoriutumista tarkasteltiin tässä yhtyedssä työsimulaatiotehtävän arvioijan tekeminä suoritusarvioina. Aiemman tutkimuksen mukaan personnalisuuden piirteiden ja kognitiivisten kykyjen on havaittu korreloivan työsimulaatisuoriutumisen kanssa vahvimmin, mikä tekee myös tämän tutkimuksen asetelmasta mielekkään. Osallistujat (N=224) täyttivät tehtävät osana henkilöarviointipäiväänsä suomalaisessa henkilöarviointia toteuttavassa yrityksessä. Tutkimuksessa käytetyt mittarit olivat: päätöksentekoa simuloiva työsimulaatiotehtävä, persoonallisuuden ääripäitä tarkasteleva Stress Reaction Styles inventaari ja kolme kognitiivisen kyvykkyyden mittaria: Ravenin progressiiviset matriisit (sarja II), verbaalisen ja numeerisen päättelyn tehtävät. Aineisto kerättiin yhtiön sisäisestä tietokannasta vuosina 2013-2014. Työsimulaation rakennetta tutkittiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla ja työsimulaatiosuoriutumisen sekä persoonallisuuden ääripäiden ja kognitiivisen kyvykkyyden välisiä yhteyksiä tutkittiin Pearsonin korrelaatioanalyysillä ja lineaarisilla regressionanalyyseillä. Tutkimuksen tulosten mukaan neljä SRS:n mukaista persoonallisuuden ääripäätä, riippuvuus, arkuus, skeptisyys ja epävakaus sekä verbaalisen päättelyn testi korreloivat kohtuullisesti työsimulaatiosuoritumisen kanssa. Lisäksi riippuvuus ja verbaalisen päättelyn testi ennustivat työsimulaatiosuoritumista kohtuullisesti.
Subject: job simulation
performance evaluations
personality
extremes of personality
cognitive ability
personnel assessment


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record