Dinoja timanttikaivoksessa : Matematiikkaa Varga Neményi –opetusmenetelmällä integroidussa esiopetusryhmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133542
Title: Dinoja timanttikaivoksessa : Matematiikkaa Varga Neményi –opetusmenetelmällä integroidussa esiopetusryhmässä
Author: Vierikko, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133542
http://hdl.handle.net/10138/156212
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the study: The preschool education of mathematics has been studied fairly little. However, the earlier studies have showed that mathematical education in preschool has failed to compensate the differences in mathematical skills of the pre-schoolers. The aim of this study was to find out how the Varga Neményi teaching method effects in the Finnish preschool education and especially for children with problems in their learning or development. The effectiveness of the teaching method was studied from the view of children's mathematical abilities and their involvement to activity. Also children's opinions of mathematics and themselves as learners of mathematic were studied. Research method: Multiple research methods have been used in this study. The study has features of the action research. The intervention of mathematic, based on Varga Neményi-teaching method, was carried out in preschool group with children of special needs. All ten pre-schoolers participated in the research. Some of the children had need for intensified or special support. Children's skills in mathematics were studied using MAVALKA 1 – survey in the beginning and in the end of the intervention. Children's involvement to activity was observed and assessed using LIS-YC Scale also in the beginning and in the end of intervention. Children's opinions of mathematics and themselves as learners of mathematics were studied with interviews and drawings. Findings and conclusions: The engagement of children was statistically significantly higher during the mathematic lessons based on Varga Neményi- method than during the other type of preschool action. The engagement of children strengthened during the intervention both in mathematics and in other preschool activities. Children's skills in mathematics improved during the intervention. The skills in mathematics of the children with lower performance in the beginning of the intervention improved the most. The children experienced mathematics to be something functional, interactive and mainly pleasant. In the light of these findings, the Varga Neményi teaching method seems to suit well to the Finnish pre-school education, and for children with special needs.Tavoitteet: Matematiikan esiopetusta on tutkittu verrattain vähän. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että esiopetus ei ole kyennyt tasoittamaan lasten matemaattisia taito- ja kykypuutteita. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Varga Neményi –opetusmenetelmän vaikuttavuutta matematiikan esiopetuksessa, ja erityisesti lapsilla, joilla on erilaisia oppimisen ja kehityksen haasteita. Opetusmenetelmän vaikuttavuutta tutkittiin lasten matemaattisten valmiuksien ja toimintaan sitoutuneisuuden näkökulmista. Lisäksi selvitettiin lasten käsityksiä matematiikasta ja itsestään matematiikan oppijoina. Menetelmät: Tämä tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti ja siinä on toimintatutkimuksen piirteitä. Lukuvuoden kestävä Varga Neményi -opetusmenetelmään perustuva matematiikan interventio toteutettiin integroidussa esiopetusryhmässä. Tutkimukseen osallistuivat kaikki esiopetusryhmän lapset, joita oli 10. Osalla lapsista oli tehostetun tai erityisen tuen päätös. Esiopetusryhmän lasten matemaattisia valmiuksia selvitettiin yksilöllisesti kriteeripohjaisella MAVALKA -kartoituksella intervention alussa syksyllä ja lopussa keväällä. Lasten toimintaan sitoutuneisuutta mitattiin videoitujen toimintatuokioiden pohjalta LIS-YC -arviointimenetelmällä niin ikään intervention alussa ja lopussa. Lasten käsityksiä matematiikasta ja itsestään matematiikan oppijoina selvitettiin haastatteluiden ja piirrosten avulla. Tulokset ja johtopäätökset: Lasten toimintaan sitoutuneisuus oli tilastollisesti merkitsevästi vahvempaa Varga Neményi -menetelmään perustuvien matematiikan tuokioiden aikana kuin muun esiopetustoiminnan aikana. Lasten toimintaan sitoutuneisuus vahvistui esiopetusvuoden aikana sekä matematiikan tuokioiden aikana että muun toiminnan aikana. Lasten matemaattiset valmiudet kehittyivät intervention aikana. Alkukartoituksessa heikoimmin menestyneiden lasten matemaattiset valmiudet kehittyivät eniten. Tutkimuksessa mukana olleet lapset kokivat matematiikan oppimisen toiminnalliseksi, vuorovaikutteiseksi ja pääosin mukavaksi. Näiden tutkimustulosten valossa Varga Neményi -opetusmenetelmä näyttäisi soveltuvan hyvin suomalaiseen matematiikan esiopetukseen ja erityisesti lapsille, joilla on tehostetun tai erityisen tuen päätös.
Subject: matematiikka
Varga Neményi -opetusmenetelmä
interventio
sitoutuneisuus
esiopetus
Discipline: Kasvatustiede
Pedagogik
Education


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record