Erityisvarhaiskasvatus ja yksityiset päiväkodit : tapaustutkimus Helsingistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133524
Title: Erityisvarhaiskasvatus ja yksityiset päiväkodit : tapaustutkimus Helsingistä
Author: Vesanto, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133524
http://hdl.handle.net/10138/156213
Thesis level: master's thesis
Abstract: The focus of this study is in private sector kindergartens early childhood special education in Helsinki; used procedures and current challenges from the point of view of special education. It has been studied how the supportive mechanisms and services of children with special needs have been organized in private kindergartens and what kind of choices these kindergartens make when selecting children or when special needs emerge and how the support is carried out. Additionally, It has been studied how the co-operation of public and private kindergartens work and how equal children are depending on whether they are customers of publicly or privately run services. The study also introduces methods how early childhood education in private kindergartens could be economically and functionally available possibility for all families, regardless of increased demand of special support. The study deals with a hot topic. The law about early childhood education is old (1973) and it is finally in process of being modernized. The discussion around its contents has been vivid in both academic publications and media. At the moment private kindergartens are responsible in about 8% of the national budget for early childhood education (2.6 billion ‚Ǩ). The percentage is growing. Main material for the study consist of five interviews of professionals working in private kindergartens in Helsinki. The used method is closest to a half-structured interview, in which all interviewees were asked the same questions in flexible order. The narrative theme interviews were recorder. One person was interviewed at a time, except in one case where there were two people answering questions. Central findings of the study were that, as expected, there were hardly any children with special needs in privately run kindergartens. Amongst the applicants there had been children with special needs, but the families had been informed about the limited support possibilities and advised to turn to public early childhood services. The early childhood special education tool kit is vastly more inclusive in public than in private sector. One solution could be to increase the amount of local special education teachers that would working solely on private sector. This would make sure that children would have more equal possibilities to use their local kindergartens, despite the fact that those may be private, and be entitled to first class early childhood education – regardless of their special needs.Tutkimus käsittelee Helsingin yksityisen sektorin päiväkodeissa toteutettavaa varhaiskasvatusta, erityisvarhaiskasvatuksen toimintamalleja sekä haasteita erityispedagogiikan näkökulmasta. Tutkimuksessa on selvitetty, kuinka erityistä tukea tarvitsevien lasten tukitoimet ja -palvelut järjestyvät yksityisissä päiväkodeissa, sekä kuinka nämä päiväkodit toimivat lapsivalintoja tehtäessä, mahdollisen tuen tarpeen ilmetessä ja tuen järjestämisessä. Lisäksi on selvitetty miten kunnallisen ja yksityisen päiväkotiverkoston yhteistyö toimii, ja kuinka tasa-arvoisessa asemassa Helsingissä päiväkodeissa tarjottavan varhaiskasvatuksen asiakkaina olevat perheet ovat. Tutkimuksessa on myös nostettu esiin keinoja yhteistyön parantamiseksi sekä herätetty keskustelua siitä, kuinka yksityisen päiväkodissa tarjottavan varhaiskasvatuksen saisi taloudellisesti ja toiminnallisesti kaikille asiakasperheille avoimeksi ja varteenotettavaksi vaihtoehdoksi päivähoitojärjestelyjä mietittäessä – riippumatta mahdollisista lisääntyneistä erityisen tuen tarpeista. Tutkimus liittyy varsin ajankohtaiseen aiheeseen. Vuodelta 1973 olevaa lakia lasten päivähoidosta ollaan viimein uudistamassa. Keskustelu lakimuutoksen sisällöstä on ollut vilkasta niin alan lehdissä kuin julkisessakin mediassa. Tällä hetkellä yksityiset päiväkodit vastaavat noin kahdeksasta prosentista Suomen 2,6 miljardin kansallisesta päivähoitobudjetista ja luku on selvässä kasvussa. Tutkimuksen aineistona on viisi yksityisessä päiväkodissa työskentelevän ammattilaisen haastattelua, joiden pohjalta keskeiset tulokset on muodostettu. Käytetty menetelmä on lähimpänä puolistrukturoitua haastattelua, jossa kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset melko joustavaa järjestystä noudattaen. Haastattelut toteutettiin ja nauhoitettiin keskustelunomaisina yksittäis- tai yhdessä poikkeustapauksessa parihaastatteluna, osittain avoimina teemahaastatteluina. Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voidaan esittää, että ennakko-oletusten mukaisesti yksityisissä päiväkodeissa ei ole juurikaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Hakijoissa erityistä tukea tarvitsevia lapsia on ollut, mutta perheitä on tiedotettu tukimahdollisuuksien rajallisuudesta ja suositeltu hakeutumaan kunnallisiin päiväkotipalveluihin. Kunnallisella sektorilla varhaiserityiskasvatuksen työkalupakki on selvästi yksityistä kattavampi. Yhtenä ratkaisuna voisi olla yksityisille päiväkodeille resursoitujen keltojen määrän lisääminen. Tämä mahdollistaisi lasten tasa-arvoiset oikeudet lähipäiväkotiin ja tarvitsemaansa tukeen koko yhteisessä varhaiskasvatuksen palveluverkostossa.
Subject: erityispedagogiikka
varhaiskasvatus
erityisvarhaiskasvatus
yksityinen päivähoito
kunnallinen päiväkoti
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record