Tekstiilien elinkaaren pidentäminen vaatealan yrityksen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133466
Title: Tekstiilien elinkaaren pidentäminen vaatealan yrityksen näkökulmasta
Author: Pulli, Mirja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133466
http://hdl.handle.net/10138/156214
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The purpose of this study is to examine how fashion companies can prolong the life-cycle of textile products after the production phase. The study aims to answer the following questions: How does the fashion companies advice consumers to prolong the life-cycle of textile products? How does the fashion companies utilize the textile waste? The theory is based on the life-cycle of textile products and how it can be effected. In addition the theory focus on producers' responsibilities towards sustainability and textile waste. Also the consumers and the decisions they make are crucial when the aim is to prolong the life-cycle of textile products. The research data was collected from 15 websites of different fashion companies. I focused on international fashion chain stores, which sell fast fashion for women. The study was executed by using the qualitative content analysis. The aim of the analysis was to identify the instructions the fashion companies give to consumer in order to prolong the life-cycle of textile products. The second goal was to categorize the ways companies utilize textile waste. The results of the study show four instructions given to the consumers. The companies' advice is to consider the decisions, take care of the textile products, wash them correctly and avoid producing waste. The companies' utilized textile waste in five different ways: selling the textiles to another company, giving them to charity, utilizing waste for a new collection, producing new textile fibers or using waste as a source of energy. The main result of the study is that the information regarding the life-cycle of textile products is difficult to find. Main issues of the fashion companies are lack of transparency and capability to share information. The companies have goals and instructions related to sustainability, but more concrete advices are needed. The difference between recycle and reuse is not clear enough. Prolonging the life-cycle is not easy since the environmental effects of different choices are difficult to determine. Also the innovative business models are not exploited. The study established a model of the main content on the web site. The model recommends concrete guidance, tips for use and to emphasize recycle, reuse and removal phases. The model recommends to offer services, being responsible, listening and motivating customers and improving the marketing.Lähtökohtana oli tutkia, miten yritykset voivat pidentää tekstiilien elinkaarta tuotannon jälkeisissä vaiheissa. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata seuraaviin kysymyksiin: Millä tavoin vaatealan yritykset ohjeistavat kuluttajaa pidentämään tekstiilien elinkaarta? Miten vaatealan yritykset hyödyntävät tekstiilijätettä? Teoria pohjautuu tekstiilien elinkaaren eri vaiheisiin ja siihen, miten elinkaareen voi vaikuttaa. Olennaista on yrityksen vastuu kestävyyteen ja tekstiilijätteeseen liittyen. Lisäksi kuluttaja ja hänen teot vaikuttavat yrityksen pyrkimykseen pidentää tekstiilien elinkaarta. Tutkimuksen aineisto koottiin viidentoista (15) yrityksen internetsivuilta. Tutkimuksen kohteena ovat naisten vapaa-ajan vaatteita myyvät kansainväliset ketjuliikkeet. Tutkielma toteutettiin käyttäen laadullista sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin tavoitteena oli saada käsitys ohjeista, joiden avulla yritykset pyrkivät saamaan kuluttajan pidentämään tekstiilien elinkaarta. Toisena tavoitteena oli kategorisoida keinot, joilla yritykset hyödyntävät tekstiilijätettä. Löysin aineistosta neljä ohjetta tekstiilien elinkaaren pidentämiseksi. Yritykset ohjeistivat valitsemaan harkitusti, pitämään huolta tekstiilituotteista, pesemään tekstiilit oikein ja välttämään tekstiilien hukkaan heittämistä. Yritykset hyödynsivät tekstiilijätettä viidellä eri tavalla: myymällä tekstiilit yhteistyöyritykselle, lahjoittamalla ne hyväntekeväisyyteen, valmistamalla kierrätysmalliston ja käyttämällä tekstiilit kuitumateriaalina tai energian lähteenä. Johtopäätösteni mukaan tekstiilien elinkaaren pidentämiseen liittyvää tietoa on vaikea löytää. Vaatealan yritysten olennaiset ongelmat ovat läpinäkyvyys ja tiedon jakaminen. Yrityksillä on kestävyyteen liittyviä tavoitteita ja ohjeita, mutta konkreettisemmat perustelut puuttuvat. Kierrätyksen ja uudelleenkäytön välille ei suurta eroa. Tekstiilien elinkaaren pidentäminen ei ole helppoa, koska eri valintojen ympäristövaikutusten arvioiminen on vaikeaa. Uusia innovatiivisia liikeideoita ei vielä hyödynnetä. Loin teorian ja johtopäätöksieni pohjalta mallin, joka kuvaa yrityksen internetsivujen ideaalisisältöä. Olennaisinta on tiedon jakaminen. Malli suosittelee konkreettisia ohjeita, käyttövaiheen huomioonottamista sekä tehostamaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja poistoa. Malli ohjeistaa yrityksiä tarjoamaan palveluita, ottamaan vastuuta, kuuntelemaan ja motivoimaan kuluttajia sekä markkinoimaan kestävyyttä tehokkaammin.
Subject: kestävyys
vaatetus
tekstiilijäte
kestävä kehitys
sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record