Katseryöppymalli ei selitä päätöksenteon aikaista katseen vinoutumista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133464
Title: Katseryöppymalli ei selitä päätöksenteon aikaista katseen vinoutumista
Author: Orenius, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133464
http://hdl.handle.net/10138/156215
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: People tend to first look evenly at both objects when they are making a decision between them. Gaze starts to get directed more to the object which is eventually chosen before selecting it consciously. One explanation for the phenomenon is the gaze cascade model, which states, that directing of gaze is related to making decisions based on preference. It also states that the gaze bias is influenced by cognitive models people have about the perceived stimulus. Gaze bias should be greater the less one has previous experience, i.e. cognitive models about the objects. This study evaluates these two assumptions by the gaze cascade model. 64 subjects participated in the experiment from which 54 subjects' data was used in the final analysis (average age 27.7, range 18–47 years). Stimuli consisted from images of cheese packages which are sold in Finland, images of cheese packages sold abroad and abstract images. The assumption was that the subjects would have most cognitive models about the packages sold in Finland, the second most about the packages sold abroad and least about the abstract images. Subjects made choices about the stimuli by preference, size and ecology. Direction of gaze during decision making was recorded with gaze tracking goggles. Likelihood that the subjects were looking at the stimulus which they chose was estimated for 53 sampling points, 1.77 seconds before the conscious decision. Likelihood scores were fitted to sigmoid functions by least square method. The amount of gaze bias during different decision making instructions and stimuli was compared with a two sample Kolmogorov-Smirnov test. Gaze bias was greater the less subjects had previous experience about the stimuli. Large gaze bias was perceived also in other tasks than preference selection. For this reason gaze cascade model does not seem to provide a good explanation for gaze bias during decision making. There was also found an interaction between the used decision criteria and stimulus type. Earlier studies have usually focused on examining either the effect of the decision criteria or the used stimulus type to the gaze bias. This study shows that the interaction between decision criteria and stimulus type should be taken into consideration when examining the gaze bias during decision making. One possible explanation for the interaction might be the difficultness of the choice. Gaze bias during decision making might be especially related to situations where the difference between two stimuli evaluated by given criteria is very small.Kun ihmiset tekevät valinnan kahden ärsykkeen välillä, he katsovat aluksi tasaisesti molempia vaihtoehtoja. Katse alkaa kuitenkin suuntautumaan jo ennen tietoista päätöksentekoa kohti sitä ärsykettä, joka tulee lopulta valituksi. Ilmiötä on pyritty selittämään muun muassa katseryöppymallilla, jonka mukaan kyseinen vinouma ilmenee ainoastaan tilanteissa, joissa valinta tehdään miellyttävyyden perusteella. Sen mukaan vinouma on myös sitä suurempi, mitä vähemmän henkilöllä on arvioitavista ärsykkeistä aikaisempia malleja muistissa. Tässä tutkimuksessa arvioidaan näitä kahta katseryöppymallin oletusta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 64 henkilöä, joista lopullisiin analyyseihin jäi 54 henkilöä (iän keskiarvo 27,7 vuotta, vaihteluväli 18–47 vuotta). Ärsykkeinä käytettiin kuvia Suomessa yleisesti myynnissä olevista juustopakkauksista, kuvia ulkomailla myynnissä olevista juustopakkauksista sekä abstrakteja kuvia. Oletuksena oli, että koehenkilöillä on eniten aikaisempia malleja Suomalaisista pakkauksista, toiseksi eniten ulkomaisista pakkauksista ja vähiten abstrakteista kuvista. Koehenkilöt tekivät valintoja ärsykkeiden miellyttävyyden, koon ja ekologisuuden perusteella. Koehenkilöiden katseen sijainti päätöksenteon aikana tallennettiin silmänliikkeitä mittaavilla laseilla. Silmänliikedatasta laskettiin 1,77 sekuntin ajalta ennen tietoista valintaa yhteensä 53 arvoa sille, että koehenkilöt katsovat kyseisenä hetkenä valitsemaansa kohdetta. Saadut todennäköisyydet sovitettiin sigmafunktiolle pienimmän neliösumman menetelmällä. Katseen vinoutumista eri kriteereillä ja eri ärsykemateriaaleilla tutkittiin vertaamalla sigmafunktioita toisiinsa kahden otoksen Kolmogorov-Smirnov testin avulla. Katseen vinouman havaittiin olevan sitä suurempi, mitä vähemmän koehenkilöillä oli aikaisempia havaintoja ärsykkeistä arvioitaessa miellyttävyyttä. Katseen havaittiin vinoutuvan voimakkaasti ennen päätöksentekoa tehtäessä valintoja myös muiden kriteerien, kuin miellyttävyyden perusteella. Tämän takia katseryöppymalli ei vaikuta selittävän katseessa havaittavaa vinoutumista ennen päätöksentekoa. Käytetyn päätöksentekokriteerin ja arvioitavien ärsykkeiden välillä havaittiin myös yhteisvaikutus. Aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty yleensä tutkimaan joko vain tehtävänannon tai ärsykemateriaalin yhteyttä katseen vinoutumiseen. Nyt saatujen tulosten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhteisvaikutus on syytä ottaa jatkossa huomioon pyrittäessä selittämään katseen vinoutumista päätöksenteon aikana. Yksi mahdollinen selitys yhteisvaikutukselle voisi olla valinnan vaikeus. Katsevinouma päätöksenteon aikana saattaa liittyä erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa annetun päätöksentekokriteerin mukainen ärsykkeiden ero on hyvin pieni.
Subject: gaze cascade effect
decision making
gaze tracking
gaze cascade model
Katseryöppymalli
katseryöppyilmiö
päätöksenteko
silmänliikkeiden mittaaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record