Luokanopettajien pystyvyysuskomukset ja niiden yhteys koulun toimintakulttuuriin kestävän kehityksen kasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133465
Title: Luokanopettajien pystyvyysuskomukset ja niiden yhteys koulun toimintakulttuuriin kestävän kehityksen kasvatuksessa
Author: Laine, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133465
http://hdl.handle.net/10138/156216
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä pystyvyysuskomuksia on tutkittu aikaisemmin esimerkiksi aineenopettajien joukossa, mutta luokanopettajien keskuudessa tutkittua tietoa on saatavilla niukasti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien pystyvyysuskomuksia ja niiden yhteyttä koulun toimintakulttuuriin kestävän kehityksen kasvatuksessa. Tutkimuksessa kartoitettiin myös kestävän kehityksen kasvatuksen toteutumista luokanopettajien opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa. Lisäksi tarkasteltiin luokanopettajien ja heidän koulujensa välisiä eroja pystyvyysuskomuksissa ja kestävän kehityksen kasvatuksen toteutumisessa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin hyödyntäen Suomen Akatemian tukeman SEED-tutkimushankkeen Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen osaprojektissa kerättyä kyselyaineistoa. SEED-hankkeen (Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development) tavoitteena on ollut tutkia ja kehittää kestävän kehityksen kasvatusta suomalaisessa perusopetuksessa ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutuneessa osaprojektissa kartoitettiin opettajien ja oppilaiden kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineistona toimineesta kyselylomakkeesta analysoitiin tilastollisin menetelmin valitut kysymyskokonaisuudet. Kyselylomakkeen avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. Tutkimus suoritettiin keväällä 2010 valtakunnallisella ositetulla otannalla ja kyselyyn vastasi 231 luokanopettajaa. Kouluja oli tutkimuksessa mukana 80. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat kuvasivat pystyvyysuskomuksiaan kestävän kehityksen kasvatuksessa keskinkertaisiksi. Parhaiten hallittiin ekologisen kestävyyden osa-alue ja heikoiten taloudellisen kestävyyden osa-alue. Opetussuunnitelman kestävän kehityksen aihekokonaisuus tunnettiin keskinkertaisesti. Kestävän kehityksen osa-alueista koulukulttuurissa parhaiten toteutui ekologinen näkökulma ja heikoiten taloudellinen näkökulma. Kestävän kehityksen kasvatusta tukevan koulun toimintakulttuurin todettiin vaikuttavan luokanopettajien kestävän kehityksen kasvatukseen positiivisesti. Luokanopettajien välillä ei ilmennyt eroja kestävän kehityksen kasvatuksessa sukupuolen, ikäluokan, opetettavan luokka-asteen, koulun tai koulun kuntaluokituksen suhteen. Koulujen välillä ilmeni eroja kestävän kehityksen opettamisessa, kouluun ja toimintakulttuuriin vaikuttamisessa sekä kestävän kehityksen sosiaalis-kulttuurisen ulottuvuuden toteutumisessa.Objectives. Education for sustainable development related to efficacy beliefs has been studied in the past, for example, among the subject teachers, but among the class teachers, research-based information is still scarce. Aim of this study was to investigate the class teachers efficacy beliefs and their connection to school action culture in context of education for sustainable development. The study also surveyed the realization of education for sustainable development with classroom teaching and school action culture. In addition the study examined the class teachers and their schools, the differences between their efficacy beliefs and the implementation of education for sustainable development. Methods. The study was conducted utilizing SEED research, supported by the Academy of Finland, sub-project by University of Helsinki, Department of Teacher Education, collected survey data. The SEED projects (Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development) aim has been to study and develop the education for sustainable development in Finnish basic education. Sub-project of University of Helsinki Department of Teacher Education surveyed teachers and students factors which influenced sustainable development actions. The questionnaires question sets were analyzed by statistical methods and the questionnaires open questions were analyzed utilizing content analysis. The study was conducted in spring 2010 with national stratified sampling and the questionnaire was answered by 231 class teachers from 80 schools. Results and conclusions. Class teachers described their efficacy beliefs in education for sustainable development as mediocre. Best known was ecological sustainability and the least known part was economic sustainability. The knowledge of the curriculums cross-curricularity of sustainable development was mediocre. From aspects of the Sustainable development the ecological point of view was best achieved in school culture and the worst one of them was the economic aspect. The school action culture which supports sustainable development was found to affect class teachers education for sustainable development positively. Between class teachers there did not show up any differences in sustainability education based on sex, age, class level, the school or the schools classification in the municipality. Schools showed differences in teaching of sustainable development, schoolwork and school culture influence, as well as in the implementation of sustainable development in socio-cultural dimension.
Subject: Pystyvyysuskomukset
kestävä kehitys
kestävän kehityksen kasvatus
koulun toimintakulttuuri
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Laine_Sanna.pdf 1.632Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record