Pelillisyys tuo esiin nuorten kansalaispätevyyttä : Analyysejä nuorten yhteiskunnallisesta deliberaatiosta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor.author Eränpalo, Tommi
dc.date.accessioned 2015-08-27T07:57:12Z
dc.date.available 2015-11-24 fi
dc.date.available 2015-08-27T07:57:12Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-1127-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156297
dc.description.abstract Abstract This dissertation deals with young people s civic skills and how these competences can be developed particularly in civics education at school by means of gamification. The dissertation consists of four sub-studies written in article form as well as a summary. The articles examine young people s civic behaviour from the perspective of conceptions of democracy, civic competence and civic identity. The current generation of youth and young adults seems to be shunning the traditional structures of civic participation and political decision making. Young people are re-evaluating their own roles in civic discussion and are often choosing methods that are outside the official channels. To further develop civic activism, this state of affairs should be changed, since our future decision makers will ultimately emerge from this group of people. The role of the school is seen as essential in scientific debate on the subject. The dissertation commences with the question of how deceptive the suggestion is that young people are passive, and how civic education didactics need new ways to recognise students involvement in civic matters. This query is addressed by means of finding new methods for civics education, using, for example, gamification and dialogue education. The intention of the dissertation is to answer the following questions: a) What aspects of young people s civic skills can be detected in the deliberation resulting from game playing? b) How should civics education at school be developed to strengthen young people s inclusion in civic affairs? The Grounded theory method is applied in the study. Each dissertation article introduces a new perspective on the research phenomenon, and the analysis of the research material proceeds in stages revealing new information on young people s civic competence. The theoretical conclusions of the study are presented in the summary. The first article focuses on the public image of young people s civic competence, which has been marked by pessimism in the early 21st century. This negative image has been publicly debated in conjunction with international surveys indicating young people s passive behaviour in civic orientation (CIVED 1999 and ICCS 2009). The article looks for a new perspective by ques-tioning the pessimistic interpretations of these surveys. It also presents new research evidence of a more active youth culture. The second and third articles venture deeper into the world of young people s civic competence. The image of young people being passive is often maintained by the conventional discussion culture in schools, one that avoids open ideological and political debate and does not particularly encourage deliberation on civic matters. The articles raise issues concerning the atmosphere in the classroom as well as the role of the student in education and society as a whole. It also presents the Act now! game, developed by the author and the author s students. The game aims to provide a framework for dealing with civic issues by means of deliberation. The fourth article introduces the concept of dialogue in education, and a comparative Scandinavian example of it. The Act now! game was played in Finland, Sweden and Norway. The article focuses on dialogue education as part of young people s civics education, and examines the features that emerge from analysing civic identity among Scandinavian youth. The summary presents the results in a way that is typical to the Grounded theory method. It then provides a summarizing analysis of them. The results justify claiming that teaching methods involving deliberation in civic education stimulate and strengthen young people s participatory civic orientation as well as their civic competence. The summary also speculates on the possibilities of increasing young people s motivation to participate in civic issues. The competences that arise from young people s deliberation indicate how the young are capable of responding to civic responsibility. The results also high-light the democratic-political need to create a forum in which young people may engage in civic deliberation. The ongoing curricular reform in Finnish primary and secondary schools will emphasise student involvement as well as creating a new and more active role for students. Accordingly, the results of this study can be implemented in civics teaching. They also suggest that deliberation instruments such as the Act Now! game could be used as a solution to didactic needs on a wider scale. A game-like method offers an example of dialogical teaching that enables a path to deliberation. Keywords: Civic competence, deliberation, gamification, inclusion en
dc.description.abstract Tiivistelmä Väitöskirjatutkimukseni aiheena on nuorten kansalaispätevyys ja siihen liittyvien kompetenssien esiin saaminen pelillisyyden avulla koulun yhteiskunnallisessa opetuksessa. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelimuotoisesta osatutkimuksesta ja yhteenvedosta. Artikkelisarja pohtii nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta demokratiakäsitysten, kansalaispätevyyden ja kansalaisidentiteetin teemojen näkökulmista. Nykyinen nuorten ja nuorten aikuisten sukupolvi näyttää vieroksuvan perinteisiä yhteiskunnallisen osallistumisen ja poliittisen päätöksenteon rakenteita. Nuoret arvioivat uudelleen omaa rooliaan yhteiskun-nallisessa keskustelussa ja valitsevat usein muita kuin virallisia kanavia mielen-ilmauksilleen. Kansalaisaktiivisuuden kehittämisen kannalta tämä asiantila olisi saatava muuttumaan, sillä tästä sukupolvesta pitäisi kasvaa tulevaisuuden päättäjät. Koulun rooli nähdään ilmiötä käsittelevässä tieteellisessä keskustelussa keskeisenä. Väitöskirja sai alkunsa kysymyksestä, missä määrin kuva nuorten passiivisuudesta on näköharhaa, ja miten yhteiskunnallisen opetuksen didaktiikkaa tulisi suunnata uudelleen nuorten aktiivisuuden saamiseksi esiin. Koulun yhteiskunnalliseen opetukseen haetaan tässä tutkimuksessa uusia tulokulmia mm. pelillistämisen ja dialogiopetuksen kautta. Väitöstutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: a) Millaisia puolia nuorten kansalaispätevyydestä saadaan esiin pelaamalla tuotetun deliberaation kautta? b) Miten koulun yhteiskunnallista kasvatusta tulisi kehittää nuorten osallisuuden vahvistamiseksi? Tutkimusmenetelmänä käytän grounded theory -menetelmää. Menetelmälle luonteenomaisesti jokainen artikkeli avaa uuden näkökulman tutkittavaan ilmiöön ja aineiston analyysi etenee vaiheittain, tuoden esiin uutta tietoa nuor-ten kansalaispätevyydestä. Tutkimuksen teoreettiset johtopäätökset esittelen koontiartikkelissa. Ensimmäinen artikkeli Onko kuva suomalaisnuorten yhteiskunnallisesta passiivisuudesta harhaa? keskittyy taustoittamaan nuorten kansalaisaktiivisuudesta piirtynyttä julkisuuskuvaa. Ilmiötä on 2000-luvun alussa leimannut pessimismi, jota on julkisen keskustelun negatiivisen sävyn lisäksi syventänyt kansainvälisten kyselytutkimusten (CIVED 1999 ja ICCS 2009) tulosten kertoma nuorison yhteiskunnallinen väistäminen. Artikkeli hakee uutta näkökulmaa ilmiöön kyseenalaistamalla näiden tutkimusten tulosten pessimistiset tulkinnat sekä nostamalla esiin toisenlaisesta, aktiivisemmasta nuorisokulttuurista kertovia tutkimustuloksia. Toinen ja kolmas artikkeli luotaavat syvemmälle nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden olemukseen. Kuvaa passiivista nuorista ruokkii usein käsitys koulussa vallalla olevasta avointa katsomuksellisuutta ja poliittisuutta kaihtavasta, hyssyttelevästä keskustelukulttuurista, joka ei anna tilaa yhteiskunnalliselle deliberaatiolle. Artikkelit nostavat tarkasteluun luokassa vallitsevan ilmapiirin ja oppilaan roolin opetuksessa sekä yhteiskunnassa ylipäätään. Artikkelit esittelevät myös tutkimukseen kehitetyn Act now! -pelin, joka pyrkii tarjoamaan alustan yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn deliberaation keinoin. Neljäs artikkeli tuo tutkimukseen mukaan opetuksen dialogisuuden ja pohjoismaisen vertailun aspektin. Act now! -peliä on pelattu kouluissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Artikkeli nostaa keskiöön dialogiopetuksen osana nuorten osallisuuskasvatusta ja tarkastelee dialogien analyysissä ilmeneviä piirteitä pohjoismaalaisten nuorten kansalaisidentiteetistä. Koontiartikkeli kokoaa tutkimusmenetelmälle tyypillisellä tavalla artikkelien tulokset yhteen ja esittää niiden teoreettisen kokoavan tarkastelun. Tulokset antavat perusteita väittää, että deliberaatiota sisältävät yhteiskunnallisen opetuksen menetelmät tuovat esille ja vahvistavat nuorten yhteiskunnallisesti osallistuvaa orientaatiota ja sisäistä kansalaispätevyyttä. Koontiartikkeli pohtii myös nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen motivaation lisäämisen mahdollisuuksia. Nuorten deliberaatiosta esiin nousseet kompetenssit indikoivat heidän kykyään kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Samalla tulokset osaltaan korostavat demokratiapoliittista tarvetta luoda nuorille tarkoitettuja foorumeja yhteiskunnallisen deliberaation käymiseen. Käynnissä olevat opetussuunnitelmauudistukset peruskoulussa ja lukiossa tulevat painottamaan osallisuuden kokemusten lisäämistä ja oppilaan uudenlaisen, aktiivisemman roolin harjaannuttamista opetuksessa. Tutkimuksen tuloksia voikin käyttää hyväksi näiden suunnitelmien jalkauttamisessa yhteiskunnallisessa opetuksessa. Tulosten valossa Act Now! -pelin kaltaisten deliberaatioinstrumenttien käyttö olisi suotavaa laajemminkin didaktisena ratkaisuna. Pelillinen menetelmä antaa mallin dialogisesta opetuksesta, joka avaa portin deliberaatiolle. Avainsanat: Kansalaispätevyys, deliberaatio, osallistaminen, pelillistämi-nen fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-1127-2 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Helsingin yliopisto, 2015, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia . 1799-2508 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustiede fi
dc.title Pelillisyys tuo esiin nuorten kansalaispätevyyttä : Analyysejä nuorten yhteiskunnallisesta deliberaatiosta fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Löfström, Jan
dc.ths Rantala, Jukka
dc.opn Virta, Arja
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record