Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaboration : Evaluation research of an arts education project in early childhood education centres and schools

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1124-1
Title: Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaboration : Evaluation research of an arts education project in early childhood education centres and schools
Author: Nevanen, Saila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-09-11
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1124-1
http://hdl.handle.net/10138/156298
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This research focuses on one arts education project which was carried out in Helsinki in early childhood education centres and schools. This study is an evaluation research which concentrates on art education s connections to learning, wellbeing and communality; it views kindergarten and school as arts learning environments and at arts education as a multiprofessional col-laboration between teachers and artists. The arts education project, which was started in Helsinki in 2000, was offered to children who were under school age (3 6 years old) and at ele-mentary school age (7 9 years old). The data consists of interviews of the teachers, artists and principals of the kindergartens (N=23), the narratives of the closing report (N=9) and the follow-up materials of the project. The method of the research was multidimensional evaluation. The research includes five independent articles and a summary that con-nects the entirety of the research. Each theme is included in one independ-ent article, each of which was published in international peer-reviewed journals. Article I analyses the multiprofessional collaboration between teachers and artists. Article II focuses on the possibilities of arts education in developing learning abilities. Article III explores kindergarten and school as learning environments of arts education. Article IV highlights the evalua-tion of the arts education project through a multidimensional evaluation method. The last article, number V, analyses the long-term impacts of the arts education project in kindergartens and schools. The results show that well-executed, long-lasting arts education projects may support and promote children s wellbeing and their learning abilities. It was easy to motivate and direct the children in activities that connected target-oriented work with natural play. Arts education can also be used to strengthen the unity of the community between early childhood education centres, schools and neighbourhoods. The multiprofessional collaboration between the teachers and artists con-nected their skills and professional abilities, but successful cooperation also required the ability to handle additional interests and tensions. The long-term impact evaluation showed that five out of ten participating kindergartens still continue the developmental work started in the project. The project work was also seen as an excellent way to continue or update training.Tutkimus tarkastelee varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toteutettua taidekas-vatusprojektia. Kyseessä on arviointitutkimus, joka selvittää taidekasvatuksen yhteyksiä oppimiseen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen, päiväkotia ja koulua taidekasvatuksen oppimisympäristönä sekä taidekasvatusta opettajan ja taiteilijan moniammatillisena yhteistyönä. Helsingissä vuonna 2000 aloitettuun taidekasvatushankkeeseen osallistui alle kouluikäisiä (3-6 vuotiaita) ja alkuopetusikäisiä (7-9 vuotiaita) lapsia. Projektikokonaisuus muodostui kuva- ja ympäristötaide-, kirjallisuus ja draama-, arkkitehtuuri-, sirkus- ja tanssiosahankkeista. Aineisto koostuu opettajien, taiteilijoiden ja päiväkodin johtajien haastatteluista (N=23), pro-jektin loppuraportin kertomuksista (N=9) ja projektin seurantamaterialista. Arviointitutkimuksen menetelmänä on käytetty monitahoarviointia. Tutkimus koostuu yhteenveto-osasta ja viidestä artikkelista, jotka ovat julkaistu kansainvälisissä, vertaisarvioiduissa lehdissä. Artikkeli I analysoi opettajien ja taiteilijoiden moniammatillista yhteistyötä projektissa. Artikkeli II tarkastelee taidekasvatuksen mahdollisuuksia kouluvalmiuksien ja oppimistaitojen kehittäjänä. Artikkelissa III tutkitaan päiväkotia ja koulua taidekasvatuksen oppimisympäristönä. Artikkeli IV tarkastelee taidekasvatuksen laadullista arviointi monitahoarvioinnin avulla ja viimeisessä artik-kelissa V huomio suuntautuu projektin pitkäaikaisten vaikutusten arviointiin. Tulokset osoittavat, että hyvin toteutetulla, pitkäkestoisella taidekasvatuksella voidaan tukea lasten oppimistaitoja ja hyvinvointia. Lasten oli helppo motivoitua ja sitoutua toimintaan, jossa päämääräsuuntautunut oppiminen ja leikkiminen yhtyivät. Taidekasvatusta voidaan myös hyö-dyntää varhaiskasvatuksen, koulun ja lähiympäristön yhteisöllisyyden lujittajana. Opettajien ja taiteilijoiden moniammattillisessa yhteistyössä yhdistyi molempien osaaminen ja ammattitaito, mutta onnistunut yhteistyö vaati kykyä käsitellä erilaisia intressejä ja jännitteitä. Projektityön pitkäaikaisia vaikutuksia arvioitaessa kymmenestä päiväkodista viidessä tehty kehittämistyö jatkui jollain tavalla edelleen. Projektityötä pidettiin erinomaisena täydennyskoulutuksen muotona.
Subject: taidekasvatus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
focusing.pdf 862.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record