Vapaa-aika lomautuksen varjossa : Lomautuksen vaikutus kuluttajien vapaa-aikaan ja vapaa-ajan kulutukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509013564
Title: Vapaa-aika lomautuksen varjossa : Lomautuksen vaikutus kuluttajien vapaa-aikaan ja vapaa-ajan kulutukseen
Author: Antell, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509013564
http://hdl.handle.net/10138/156378
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Vapaa-aika on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, ja sillä on yhä kasvava merkitys suomalaisille. Vapaa-aika ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen asia. Ihmiset kokevat sen eri tavoin. Nykyinen taloustilanne onkin nostanut esille työttömien ja lomautettujen vapaa-ajan tottumukset ja käytännöt, mikä toimii lähtökohtana tälle tutkielmalle. Tutkielma on toteutettu laadullisella tutkimusmenetelmällä ja aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Haastateltavina oli 10 lomautettuna olevaa tai ollutta henkilöä. Aineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä ja teemoittelua. Lomautetut suhtautuivat tilanteeseensa kolmijakoisesti. Lomautus koettiin osaltaan stressin aiheuttajana, ja huoli omasta pärjäämisestä sai lomautetun pohtimaan tilannetta uudessa valossa. Toisaalta lyhyt ja määräaikainen lomautus koettiin ylimääräisenä lomana, jonka aikana voi harrastaa ja ladata akkuja tulevaa työrupeamaa varten. Kolmas suhtautumistapa on pitää lomautusta välttämättömänä pahana, joka on epämiellyttävä mutta osaltaan hyödyllinen kokemus. Lisääntynyt vapaa-aika toi mukanaan monenlaisia muutoksia. Päivittäisten rutiinien merkitys muuttui tai ne saattoivat kadota kokonaan, sosiaaliset suhteet vähenivät tai ystäväpiirit muuttuivat ja television katsominen lisääntyi. Vaikka passivoituminen oli läsnä vapaa-ajassa, asioiden tekemisen ja aktiviteettien tärkeys korostui ja harrastusten merkitys henkireikänä ja voimavarojen uudistajana vahvistui. Monen lomautetun taloudellisessa tilanteessa tapahtui myös muutoksia. Osa suhtautui tähän sääntelemällä tai vähentämällä kulutustaan ja tutkimalla menojensa tarpeellisuutta, kun taas toisilla impulsiivinen kuluttaminen lisääntyi. Toisaalta lyhytkestoisella lomautuksella ei koettu olevan suuria vaikutuksia kulutukseen. Oman kulutuksen muutoksella havaittiin kuitenkin olevan myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lomautettujen vapaa-aika, kulutus ja suhtautuminen omaan tilanteeseensa muodostavat syiden ja seurausten kehän, joita on mahdoton irrottaa toisistaan. Vapaa-ajan aktiivisuus ja rahatilanne vaikuttavat lomautukseen suhtautumiseen. Samanaikaisesti positiivisella tai negatiivisella asenteella on taloudellisen tilanteen kanssa suuri vaikutus vapaa-ajan aktiivisuuteen.In the past few decades, free time has increased considerably. And yet leisure has still an ever growing importance for Finnish consumers. Nonetheless, it is not an explicit matter. People experience leisure in different ways. The economic depression has brought forward the leisure practices of unemployed or temporarily laid-off and this is also the basis for my thesis. This thesis is a qualitative research using semi-structured theme-centered interviews to collect the data. Total of 10 consumers, who were or had been laid-off, were interviewed and this data was analyzed using thematic analysis. Temporarily laid-off consumers had three ways of reacting to their status. First group experienced a lot of stress and worry about coping and their future possibilities. Second group, on the other hand, thought of it as an extra holiday during which they could rest and pursue their hobbies. Thirdly, temporal lay-off was seen as a necessary evil: unenjoyable but nonetheless somewhat useful experience. Changes could be observed regarding leisure: daily routines disappeared or changed their importance and social relationships decreased whereas the time with the television increased. This passive leisure showed the importance of activities and being active as a way of coping. Hobbies were an important way to relax and forget. Many temporarily laid-off consumers had problems with their income. Some of them decreased their consumption and begun saving, reconsidering their consumption patterns. On the other hand some turned to impulsive consumption as a means to rebel. As a whole, the shorter the lay-off period, the less it affected consumption. Whichever the case, the changes in consumption during a temporal lay-off had an effect on the surrounding society as well. Leisure, consumption and the reaction to temporal lay-off are strongly linked. Good economical situation is followed by positive reactions and coping as well as active leisure. At the same time positive or negative attitude combined with consumption possibilities have a great effect on leisure activities.
Subject: Leisure
free time
hobbies
temporal lay-off
consumption
harrastukset
lomautus
kulutus
vapaa-aika


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record