Ilmastonmuutoksen hillinnän ruokaturvavaikutukset Itä-Afrikassa : kohti indikaattoreita

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509013554
Title: Ilmastonmuutoksen hillinnän ruokaturvavaikutukset Itä-Afrikassa : kohti indikaattoreita
Author: Korhonen, Otso
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509013554
http://hdl.handle.net/10138/156385
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli identifioida sosioekonomisia ja agroekologisia tekijöitä, jotka ilmentävät maatalouden hillintätoimien vaikutuksia ruokaturvaan Etiopiassa ja mahdollisuuksia kehittää niitten pohjalta indikaattoreita, joilla arvioida Clean Development Mechanism -hankkeiden ruokaturvavaikutusta. Tutkimuksessa analysoitiin Etiopiassa kolmessa eri kohteessa suoritettuja yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Haastattelut koodattiin ja koodaukset yhdisteltiin teemoiksi. Teemojen pohjalta pystyttiin luomaan kategorioita eri ruokaturvavaikutuksille. Tarkasteltaessa CDM- hankkeita teemojen ja kategorioiden kautta pyrittiin muodostamaan indikaattoreita, joilla ruokaturvavaikutuksia voitaisiin arvioida. Analysoitavat hillintätoimet olivat kompostointi, terassien rakentaminen, alueitten käytön rajaus ja peltometsäviljely. Hillintätoimilla havaittiin olevan positiivinen vaikutus ruokaturvaan ja ilmastonmuutoksen hillintään. Viljelijät kokivat hillintätoimet toimiviksi ja päättivät jatkaa niiden käyttämistä, vaikka osa toimista koettiinkin työläiksi. Hillintätoimien kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota toimien työläyteen ja toteutettavuuteen. Analyysin pohjalta pystyttiin muodostamaan indikaattoreita, joilla CDM-hankkeiden ruokaturvavaikutuksia voitiin arvioida. Kaikilla arvioiduilla hankkeilla havaittiin olevan positiivisia ruokaturvavaikutuksia indikaattorien perusteella. CDM-hankkeiden raportoinnista voitiin muodostetuilla indikaattoreilla tehdä suuntaa antava arviointi ruokaturvan parantumisesta. Hankkeet eivät suoranaisesti huomioi ruokaturvavaikutuksia.The aim of this study was to identify the socio-economic and agro-ecological factors, reflecting the impact of agricultural mitigation actions for food security in Ethiopia and opportunities to develop on the basis of these factors indicators to assess the food security impact of Clean Development Mechanism projects. The study analyzed interviews conducted in three different locations in Ethiopia. The interviews were coded and the encodings were combined in to themes. Different categories of food security impacts were created on the basis of the themes. The CDM projects were analyzed using the themes and categories to form indicators so that the food security impact of the projects could be evaluated. The analyzed mitigation measures were composting, construction of terraces, limited use of areas and the use of agroforestry. Mitigation actions were found to have a positive impact on food security and climate change mitigation. Farmers felt that the mitigation measures were effective and decided to continue their use although the workload of the measures was described great. When developing of mitigation measures attention should be paid to the technical difficulties and feasibility of the action. Based on this analysis it was possible to form indicators for food security impacts of CDM projects. All the evaluated projects were found to have positive effects on food security on the basis of the indicators. Using the indicators directional assessment of food security impacts of CDM project can be made. The projects do not explicitly consider the food safety implications.
Subject: Clean Development Mechanism
Climate change
Food Security
Clean Development Mechanism
Africa
Indicators
Ilmastonmuutos
Ruokaturva
Afrikka
Indikaattori


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record