Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, Sosiologia fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies en
dc.contributor.author Buchert, Ulla
dc.date.accessioned 2015-09-07T09:11:47Z
dc.date.available 2015-09-22 fi
dc.date.available 2015-09-07T09:11:47Z
dc.date.issued 2015-10-02
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-5961-49-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156401
dc.description.abstract In Finland the work that public welfare service professionals do with immigrants is being studied increasingly. In these studies, it is common to first define on what basis people are categorized as immigrants, and subsequently to analyze professionals work with this group of people. However, I have chosen to take a different approach in this study. In my study I aim to find out what kind of divisions of work professionals currently carry out and have earlier carried out in the public welfare services by means of institutional categories of immigrancy as well as what kind of implications these divisions of work produce for clients, professional work and service system. My research questions are: What kind of definitions are constructed on immigrancy in the institutional categories established by professionals? What kind of professional meanings are constructed on immigrancy in these categories? How have the definitions and professional meanings associated with immigrancy in these categories changed? With regard to previous research, my study is related to that dealing with states as categorizers of ethnicity, race and nationalities, professional work done with clients categorized as immigrants, as well as the relationship between professionals and the Finnish welfare state. The theoretical framework of my study deals with institutional categories, professional work and the relationship between professions and the welfare state. The source data of this study consists of thematic interviews of professionals who work in public welfare services and some third sector organizations (n=56). The professionals work within the fields of integration, vocational rehabilitation and mental health rehabilitation in social work, health care and employment services. In the analysis of the data, I use theory-oriented content analysis based on conceptualizations of categories and categorization. The results of my study demonstrate that definitions and professional meanings constructed on immigrancy vary within the institutional categories established to it. In addition, the results demonstrate that these definitions and meanings have changed in numerous ways. According to my interpretation, professionals working in the public welfare services perform constant border work with regard to definitions and professional meanings of immigrancy. Moreover, I interpret that the institutional categories of immigrancy function in the welfare service professionals work as border objects, which help professionals to bring atypically constructed clienthood and professional work to the services. My study demonstrates that by using the institutional categories of immigrancy professionals currently carry out and have earlier carried out various divisions of work. By the help of these categories professionals are able to integrate into the public welfare services clients who are otherwise in danger of being excluded. Additionally, professionals use categories to develop their work and to specialize. On the other hand, by using these categories, professionals end up dividing the public welfare service system into two immigrancy- and non-immigrancy-related parts. The division in a way liberates the latter from the need to adjust to a multiplicity increased by immigration, produces clients related to immigrancy stigmas and otherness, as well as creates dead-ends in the service system. Based on the results of my study, I recommend that the institutional categories of immigrancy should be deconstructed by separating from each other the immigrancy-related names of the categories, and their contents i.e. clienthood and professional work defined as untypical within the Finnish public welfare services. It is unnecessary to name clients, professional work and services as related to immigrancy, even though the public welfare services are obliged to better adjust to the increased diversity due to immigration, and to treat all clients equally. Keywords: immigrant, immigrancy, immigration, institutional category, professional, professional work, public welfare services, universal welfare state. en
dc.description.abstract Suomessa tutkitaan yhä enemmän julkisten hyvinvointipalvelujen ammattilaisten työtä maahanmuuttajien kanssa. Tutkimuksissa määritellään usein ensin, millä perusteella siinä luokitellaan ihmisiä maahanmuuttajiksi, ja analysoidaan sitten ammattilaisten näiden ihmisten kanssa tekemää työtä. Teen kuitenkin tässä tutkimuksessani toisin. Tutkimustehtävänäni on selvittää, millaisia työnjakoja ammattilaiset toteuttavat ja ovat toteuttaneet julkisissa hyvinvointipalveluissa maahanmuuttajuuden institutionaalisten kategorioiden avulla sekä millaisia seurauksia nämä työnjaot tuottavat asiakkaiden, ammatillisen työn ja palvelujärjestelmän kannalta. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten maahanmuuttajuus määrittyy ammattilaisten sille perustamissa institutionaalisissa kategorioissa? Millaisia ammatillisia merkityksiä maahanmuuttajuudelle rakentuu näissä kategorioissa? Kuinka maahanmuuttajuudelle näissä kategorioissa rakentuvat määritelmät ja ammatilliset merkitykset ovat muuttuneet? Aiempaan tutkimukseen nähden tutkimukseni keskustelee valtiota etnisyyden, rotujen ja kansojen kategorisoijana, maanhanmuuttajiksi luokiteltujen asiakkaiden kanssa tehtävää työtä sekä ammattilaisten ja suomalaisen hyvinvointivaltion välistä suhdetta käsittelevien tutkimusten kanssa. Tutki¬mukseni teoreettisen viitekehyksen rakennan institutionaalisia kategorioita, ammatillista työtä sekä ammattien ja hyvinvointivaltion välistä suhdetta koskevien teorioiden varaan. Käytän tutkimukseni aineistona julkisissa hyvinvointipalveluissa sekä muutamissa järjestöissä työskentelevien ammattilaisten teemahaastatteluja (n=56). Haastatellut ammattilaiset työskentelevät kotouttamisen, ammatillisen kuntoutuksen ja mielenterveyskuntoutuksen kentillä julkisissa sosiaalityön, terveydenhoidon ja työllistymisen tukemisen palveluissa sekä muutamissa järjestöissä. Aineiston analyysimenetelmänä käytän kategorioita ja kategorisointia koskeviin käsitteellistyksiin nojaavaa teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että maahanmuuttajuudelle rakentuu sille perustetuissa institutionaalisissa kategorioissa toisistaan eroavia määritelmiä ja ammatillisia merkityksiä. Lisäksi tulokset osoittavat, että nämä määritelmät ja ammatilliset merkitykset ovat muuttuneet moninaisin tavoin. Tulkitsen julkisissa hyvinvointipalveluissa työskentelevien ammattilaisten tekevän jatkuvasti maahanmuuttajuuden määritelmiä ja ammatillisia merkityksiä koskevaa rajatyötä. Tulkitsen myös, että maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat toimivat julkisten hyvinvointipalvelujen ammattilaisten työssä rajaobjekteina, jotka mahdollistavat epätyypilliseksi määrittyvän asiakkuuden ja ammatillisen työn mukaan ottamisen. Tutkimukseni osoittaa, että ammattilaiset toteuttavat ja ovat toteuttaneet maahanmuuttajuuden institutionaalisten kategorioiden avulla erilaisia työnjakoja. Kategorioiden avulla ammattilaiset kykenevät ottamaan julkisten hyvinvointipalvelujen piiriin asiakkaita, jotka ovat muutoin vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Ammattilaiset käyttävät kategorioita myös työn kehittämiseen ja ammatilliseen erikoistumiseen. Toisaalta ammattilaiset tulevat kuitenkin kategorioiden avulla jakaneeksi hyvinvointipalvelujen järjestelmän kahteen, maahanmuuttajuutta ja ei-maahanmuuttajuutta koskevaan osaan. Jako tavallaan vapauttaa jälkimmäisen tarpeesta mukautua maahanmuuton myötä lisääntyneeseen moninaisuuteen, tuottaa maahanmuuttajuuteen liitettäville asiakkaille stigmoja ja toiseutta sekä saa aikaan palvelujärjestelmään umpikujia. Suosittelen tutkimukseni tulosten perusteella, että maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat puretaan erottamalla toisistaan kategorioiden maahanmuuttajuuteen viittaavat nimet ja niiden sisällöt, eli suomalaisten julkisten hyvinvointipalvelujen piirissä jollakin tavoin epätyypilliseksi määrittyvä asiakkuus ja ammatillinen työ. Ei ole tarpeen nimetä asiakkaita, ammatillista työtä ja palveluja maahanmuuttajuuteen liittyviksi, vaikka julkisten hyvinvointipalvelujen onkin kyettävä mukautumaan nykyistä paremmin maahanmuuton myötä lisääntyneeseen monimuotoisuuteen ja kohtelemaan asiakkaitaan yhdenvertaisesti. Avainsanat: maahanmuuttaja, maahanmuuttajuus, maahanmuutto, institutionaalinen kategoria, ammattilainen, ammatillinen työ, julkiset hyvinvointipalvelut, universaali hyvinvointivaltio.   fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-5961-48-5 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Kuntoutussäätiö, 2015, Kuntoutussäätiön tutkimuksia. 0358-089X fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject sosiologia fi
dc.title Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat fi
dc.title.alternative The institutional categories of immigrancy en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Wrede, Sirpa
dc.opn Eräsaari, Leena
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maahanmu.pdf 1.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record