Inkluusioasenteet lapsen oikeuksien näkökulmasta : Kyselytutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093584
Title: Inkluusioasenteet lapsen oikeuksien näkökulmasta : Kyselytutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille
Author: Kiilavuori, Sakari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093584
http://hdl.handle.net/10138/156444
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Inclusive education is based on the idea that all children have a right to attend and to be welcomed by their neighbourhood schools in regular classes. Indeed, in the dominant educational debate the appropriateness of separate systems of education has been challenged, both from a human rights perspective and from the point of view of effectiveness. In spite of that the inclusive movement has been slow in Finland and research has widely demonstrated that the attitudes of the teachers towards inclusion are quite qualified. The aim of this study was to review what are the attitudes of the students' of the Department of Teacher Education towards inclusion and how they feel their education supports the principles of inclusive education. In addition, this study investigates how familiar the students are with The United Nations Convention on the Rights of the Child and if the knowledge of the convention correlates with the attitudes towards inclusion. The approach in this study was survey research. The sample was comprised of 119 students studying at the Department of Teacher Education at the University of Helsinki. The data was collected by means of a questionnaire that included Prof. Timo Saloviita's Inclusion meter and statements about the Convention on the Rights of the Child, inclusion and the students' experience about their education. The material was analyzed by statistical methods. The attitudes of the student teachers to inclusion appeared to be slightly positive. The education programme or other variables did not affect the attitudes towards inclusion. The students felt their education programmes support the principles of inclusive education slightly. The Convention on the Rights of the Child was unfamiliar to the students. The knowledge of the convention did not correlate with the overall attitudes towards inclusion, but the correlation was positive when the attitudes towards inclusion were considered more precisely from the point of view of expected outcomes and inclusion as a value. The qualified attitudes on average towards inclusion demonstrates that a notable number of the students resists inclusion. From the rights of the child point of view the Department of Teacher education should draw attention to this and base the training on these facts. The department should also find ways to change students' approach to inclusion.Inklusiivinen kasvatus pohjautuu ajatukselle jokaisen lapsen oikeudesta käydä koulua tavallisella luokalla lähikoulussaan. Vallitsevassa kasvatuskeskustelussa perinteinen jako yleisopetuksen ja erillisen erityisopetuksen välillä onkin haastettu sekä ihmisoikeudellisesta että oppimisen tehokkuuden näkökulmasta. Siitä huolimatta erityisopetuksen ja yleisopetuksen yhteen sulauttaminen on ollut Suomessa hidasta ja opettajien inkluusioasenteet ovat osoittautuneet tutkimuksissa laajalti varsin varauksellisiksi. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella suhtautuvat inkluusioon sekä miten he kokevat koulutuksensa tukevan inklusiivisia periaatteita. Lisäksi tutkielmani tarkoitus oli selvittää, kuinka hyvin opiskelijat tuntevat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja onko sopimuksen tuntemus yhteydessä opiskelijoiden inkluusioasenteisiin. Lähestymistapana käytettiin kyselytutkimusta. Tutkielman kohderyhmänä oli 119 opiskelijaa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka koostui professori Timo Saloviidan inkluusiomittarista erityisoppilaista sekä väittämistä koskien YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, inkluusiota ja opiskelijoiden kokemuksia omasta koulutuksestaan. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Opiskelijat suhtautuivat inkluusioon varovaisen myönteisesti. Inkluusioasenteissa ei ilmennyt merkittävää vaihtelevuutta eri koulutusohjelmissa opiskelevien välillä tai muiden taustamuuttujien suhteen. Oman koulutuksensa opiskelijat kokivat tukevan inklusiivisia periaatteita sekä asenteita keskimäärin lievästi. YK:n lapsen oikeuksien sopimus osoittautui opiskelijoille vieraaksi. Sopimuksen tuntemus ei ollut yhteydessä opiskelijoiden kokonaisinkluusioasenteeseen, mutta korreloi positiivisesti tarkasteltaessa inkluusioasennetta tarkemmin sen mahdollisuuksien näkökulmasta sekä inkluusiota arvona. Keskimäärinkin varauksellinen inkluusioasenne heijastaa sitä, että opiskelijoiden joukossa on myös merkittävästi inkluusiota vastustavia näkemyksiä. Lapsen oikeuksien näkökulmasta tämä velvoittaisikin opettajankoulutuslaitosta todella perustamaan koulutuksensa inklusiiviselle ajattelulle sekä etsimään keinoja opiskelijoiden inkluusio-asenteiden muokkaamiseen.
Subject: asenne
YK:n lapsen oikeuksien sopimus
opettajankoulutus
inkluusio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record