Työtoverisuhteiden läheisyyden merkitys työorganisaatioon sitoutumisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093582
Title: Työtoverisuhteiden läheisyyden merkitys työorganisaatioon sitoutumisessa
Alternative title: The meaning of peer coworker relationship closeness in work commitment
Author: Korpela, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093582
http://hdl.handle.net/10138/156445
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: The purpose of this study is to examine close peer coworker relationships and work commitment as well as to explain the meaning of peer coworker relationship closeness in work commitment. Previous studies on work place communication have emphasized supervisor-subordinate relationships and the research on work commitment has been very scattered. Research literature has given even conflicting results concerning commitment and connections between coworker relationships and commitment have not been researched very much. This thesis was carried out using mainly quantitative research methods. The research material was gathered on the Internet using a survey and all in all 111 office workers responded. The survey was composed of four different parts: respondents' background information, experiences about the work place atmosphere, feelings about the closest perceived peer coworker relationship and perceptions about one's own work commitment. The material was gathered in February 2015 and it was analyzed quantitatively using statistical tests and also qualitatively using classification and content analysis. The results of this study indicated that special peer coworker relationship closeness does not strengthen one's work commitment but lack of any close peer coworker relationships might weaken one's work commitment. Also, it was found that the demographic features of a worker are more connected to the ability to feel absorption and dedication but the vigor of a worker might be related to how much the organization is willing to encourage workers to engage in informal communication and coworker relationships. The results of this study increase knowledge on non-hierarchical communication and work commitment. This study helps operationalizing the terminology of these phenomena. The results give new insight in coworker relationship research and its significance in organizations and work commitment. The results can be applied as indicative guidelines to organizations when they want to specify what kind of commitment is expected from their employees, and in what sort of matters encouragement should be provided when aiming at employee engagement.Tämän tutkielman tavoitteena on kuvailla työtoverisuhteiden läheisyyttä sekä työorganisaatioon sitoutumista ja selittää työtoverisuhteiden läheisyyden merkitystä sitoutumisen kannalta. Työpaikan vuorovaikutussuhteiden aiempi tutkimus painottuu pääasiassa esimiesten ja alaisten välisiin suhteisiin, ja työorganisaatioon sitoutumisen tutkimus on melko rikkonaista. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty jopa ristiriitaisia tuloksia sitoutumiseen liittyen eikä yhteyttä työtoverisuhteiden kanssa ole juurikaan tutkittu. Tutkimus toteutettiin pääasiassa kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Aineisto kerättiin internetissä kyselylomakkeella, johon vastasi 111 toimistotyötä tekevää työntekijää. Kyselylomake koostui neljästä osiosta: vastaajien taustatiedot, kokemukset työorganisaation ilmapiiristä, tuntemukset läheisimmäksi koetusta työtoverisuhteesta ja havainnot omasta työorganisaatioon sitoutumisesta. Aineisto kerättiin helmikuussa 2015 ja kerättyä aineistoa analysoitiin määrällisesti tilastollisin testein sekä laadullisesti luokittelemalla ja sisällönanalyysilla. Tulokset osoittivat, että työtoverisuhteiden erityinen läheisyys ei vahvistanut työntekijöiden sitoutumisen tunnetta, mutta heikko läheisyyden aste oli yhteydessä heikompaan työorganisaatioon sitoutumiseen. Lisäksi havaittiin, että työntekijän sisäiset piirteet voivat vaikuttaa työhön uppoutumisen ja omistautumisen tunteeseen, mutta kokeakseen tarmokkuutta työssään työntekijä saattaa tarvita ulkoista motivaatiota ja työorganisaation kannustusta työpaikan epämuodolliseen viestintään ja vuorovaikutussuhteisiin. Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa niin työpaikan hierarkiattomista vuorovaikutussuhteista kuin työorganisaatioon sitoutumisestakin ja auttavat toiminnallistamaan ilmiöiden termistöä. Tulokset tarjoavat uutta tietoa työtoveruuden merkityksestä työorganisaatiossa ja osoittavat niiden tärkeyden sitoutumisen kannalta. Tulokset voivat toimia suuntaa antavina ohjeina organisaatioille, kun halutaan määritellä, minkälaista sitoutumista työntekijöiltä voidaan odottaa ja millaisissa asioissa organisaation tulee rohkaista työntekijöitä toivoessaan näiltä sitoutumista.
Subject: läheisyys
työn imu
työpaikan vuorovaikutussuhteet
työorganisaatioon sitoutuminen
työtoverisuhteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro-gradu_Maria-Korpela.pdf 1.963Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record