Päivittäistavarakaupan työntekijöiden näkökulmia elintarvikkeiden kuluttamisessa ja valikoimissa tapahtuneisiin muutoksiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093599
Title: Päivittäistavarakaupan työntekijöiden näkökulmia elintarvikkeiden kuluttamisessa ja valikoimissa tapahtuneisiin muutoksiin
Alternative title: Views from retail workers on the changes in consumption and available choices of groceries
Author: Salminen, Hanna-Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093599
http://hdl.handle.net/10138/156446
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives. There have been multiple studies on the consumption of groceries. However, the studies have mainly focused on changes in the consumption quantities or on the criterion with which consumers make their consumption choices. With time retail outlets have be-come a significant consumption environment. Its significance as a provider of nutrition and as a meeting place of food cultures has strengthened. The objective of this thesis is to study the changes in consumption and available choices in groceries from the early 1990s to this day. The objective is studied from the viewpoint of retail workers working in grocery stores. Attention is also put on their views on the reasons for these changes. Thought is also given to the effect of globalization on the available choices and consumption of groceries. Methodology. The material for the thesis was gathered by interviewing seven people who have worked within the grocery retail sector for over 20 years. Five of the interviewees were men and two were women. The material was gathered with individual interviews using the theme-interview-method during February 2015. The interview themes were constructed by studying earlier studies on consumption and available choices of groceries. Every individual interview was taped and transcribed. The material was analyzed with thematic method and content analysis was used to help categorize it. Results and conclusions. The results of the thesis were compatible with earlier studies. The available choices were seen to have become more diverse. Foreign alternatives have permanently become options for domestic products. This has been made possible by the markets becoming global and freer. Increasing international travel was seen to have a significant effect on the rise of demand for foreign goods. Also consumption habits were seen as starting to favour easiness. The supply of ready-made-products was seen as becoming larger. The reasons for this were thought to be overall culture becoming more hectic and decline of people's know-how to cook. Consumption habits were seen as becoming more fragmented. This has made the service of all different consumers more demanding.Tavoitteet. Elintarvikkeiden kuluttamista ja kulutustottumuksia on tutkittu paljon. Tutkimus on painottunut tarkastelemaan elintarvikkeiden kulutusmäärissä tapahtuneita muutoksia tai kuluttajien elintarvikkeiden valintakriteerejä. Ajan myötä kaupasta on tullut merkittävä kulutusympäristö, jonka merkitys ravinnon tarjoajana ja ruokakulttuurin muutosten kohtauspaikkana on korostunut. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella elintarvikkeiden kuluttamisessa ja valikoimissa tapahtuneita muutoksia 1990-luvun alusta päivittäistavarakaupan työntekijöiden näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on myös millaisten tekijöiden he näihin muutoksiin näkevät vaikuttaneen ja miten kansainvälistymisen seurauksena avautuneiden markkinoiden vaikutus päivittäistavarakaupan valikoimiin ja kuluttamiseen koetaan. Menetelmät. Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää yli 20 vuotta päivittäistavarakaupassa työskennellyttä henkilöä. Haastatelluista miehiä oli viisi ja naisia kaksi. Aineistonkeruu toteutettiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelumenetelmällä helmikuussa 2015. Haastattelun teemat oli laadittu aiempiin elintarvikkeiden kuluttamista ja valikoimia koskeviin tutkimuksiin sekä päivittäistavarakaupan muutoksia käsittelevään kirjallisuuteen tutustumalla. Kaikki yksilöhaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Aineisto analysoitiin teemoittelun avulla ja jäsentelyn tukena käytettiin sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielmassa saadut tulokset olivat yhteneväisiä aiempien tutkimuksien kanssa. Kauppojen elintarvikevalikoimien nähtiin monipuolistuneen ja kasvaneen. Kotimaisten tuotteiden rinnalle on tullut pysyvästi myös ulkomaisia vaihtoehtoja, minkä vapautuneet kansainväliset markkinat ovat tehneet mahdolliseksi. Erityisesti matkustelun lisääntymisen koettiin vaikuttaneen ulkomaisten tuotteiden kysynnän kasvuun merkittävästi. Tämä on osaltaan laajentanut tuotevalikoimia. Lisäksi kulutustottumusten koettiin siirtyneen ruoanlaiton helppoutta ja vaivattomuutta korostavaan suuntaan. Valikoimissa koettiin löytyvän myös paljon täysin valmiita tuotteita. Tämän koettiin olevan seurausta elämäntavan muotoutumisesta hektisempään ja kiireellisempään suuntaan sekä heikentyneiden ruoanvalmistus taitojen vuoksi. Kulutustottumuksia kokonaisuutena tarkasteltaessa kokivat haastatellut niiden pirstaloituneen, joka on aiheuttanut uusia haasteita kaupan tavoitteelle palvella kaikenlaisia kuluttajia.
Subject: ruoan valinta
päivittäistavarakauppa
kuluttaminen
elintarvikevalikoima
kulutustottumukset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record