Leipomisen merkitys omaelämäkerrallisissa tarinoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093598
Title: Leipomisen merkitys omaelämäkerrallisissa tarinoissa
Alternative title: The meaning of baking in autobiographical narratives
Author: Hintsala, Matleena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093598
http://hdl.handle.net/10138/156447
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The study examines the meanings associated with baking through the autobiographical reports. Cooking has been found satisfactory variety of social and mental needs. The purpose of this study is to examine what kind of memories and experiences of baking has accumulated in different life stages. Through the experience is to be observed also, what factors have contributed the most to baking methods at the present time. It is possible to search for typical baking cultural characteristics in autobiographical narratives by linking similar experiences together. The data consisted the stories of bakers. They told in stories about their own baking experiences and associated memories. The aim was to get a variety of stories, and writers' age was meaningless. Two were men from the seventeen (17) writers. The data was processed according to the structure of phenomenological-hermeneutic study submitted by Laine (2007). From the baking stories was taken out the structural similarities (Ihanus, 1999), which describe the underlying value of the baking world. Against this mirrored the development of baker's identity. The meaning unities were worthwhile to group according to the different age groups. Thus behind them, it was possible to see related values in different phases of life. The pleasure and a feeling of security guide the baking as a child. In addition to previous in adolescence overcoming and stimulation are emphasized in baking. As an adult are baked because of the traditions and economical aspects. In old days the baking is associated more strongly with communal values. The baking is connected with working together surprisingly strongly through the life. The baking stories are based on memories. The significant memories are forming a baker's identity. The childhood experiences seem to have an essential influence to what kind of baker the person will become. Alongside the golden memories of childhood come the realities of life, when the ideals and values encounter the everyday life. However, the perception of the ideal baker lives in these narratives. In old age it is still possible to complete its own narrative and defective baking experiences by future plans.Tutkimuksessa tarkastellaan leipomiseen liittyviä merkityksiä omaelämäkerrallisten kertomusten valossa. Ruoan valmistamisen on havaittu tyydyttävän erilaisia sosiaalisia ja henkisiä tarpeita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia muistoja ja kokemuksia leipomisesta on kertynyt eri elämänvaiheista. Kokemusten kautta on tarkoitus havainnoida myös sitä, mitkä seikat ovat olleet vaikuttamassa eniten leipomisen tapoihin nykyhetkessä. Leipomistarinoista on mahdollista etsiä kulttuurille, tässä tapauksessa leipomiskulttuurille tyypillisiä piirteitä liittämällä samankaltaisia kokemuksia yhteen. Tutkimuksen aineisto koostui leipojien kirjoittamista tarinoista, joissa he kertoivat omista leipomiskokemuksistaan ja niihin liittyvistä muistoistaan. Tavoitteena oli saada erilaisia tarinoita, eikä kirjoittajien iällä ollut merkitystä. Seitsemästätoista (17) kirjoittajasta kaksi oli miehiä. Aineisto käsiteltiin Laineen (2007) esittämän fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen rakenteen mukaan. Leipomistarinoista otettiin esille kertomusten rakenteellisia yhtäläisyyksiä (Ihanus, 1999), joiden kautta voitiin hahmottaa leipomisen taustalla olevaa arvomaailmaa. Tätä vasten peilattiin leipojan identiteetin kehittymistä. Merkityskokonaisuudet oli mielekästä ryhmitellä eri ikäkausien mukaan, jolloin niiden taustalta oli mahdollista nähdä eri elämänvaiheisiin liitettäviä arvoja. Lapsena leipomista ohjaa mielihyvä ja turvallisuuden tunne. Nuoruudessa korostuu näiden lisäksi suoriutuminen ja virikkeisyys. Aikuisena leivotaan perinteiden ja taloudellisten seikkojen takia. Vanhoilla päivillä leipomiseen liitetään entistä vahvemmin yhteisölliset arvot. Leipominen liittyy yllättävän vahvasti yhdessä tekemiseen läpi elämän. Leipomistarinat rakentuvat muistojen varassa. Merkittävät muistot ovat muodostamassa leipojan identiteettiä. Lapsuuden kokemukset näyttävät vaikuttavan merkittävällä tavalla omaan leipojaksi kasvamiseen. Lapsuuden kultaisten muistojen rinnalle tulevat elämän realiteetit, kun ihanteet ja arvot kohtaavat arkitodellisuuden. Kuva ihanteellisesta leipojasta elää kuitenkin näissä kertomuksissa. Vanhana on vielä mahdollista täydentää omaa kertomusta ja puutteelliseksi koettuja leipomiskokemuksia tulevaisuuden suunnitelmilla.
Subject: leipominen
kokemukset
muistot
arvot
Identiteetti
leipomistarinat
omaelämäkerrallisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma_Hintsala.pdf 1.210Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record