”Jos mä voisin nähdä mun kavereita vähän enemmän... ettei mun tarvi kännykän kautta puhua.” : Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan nuoren arjen rakentuminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093603
Title: ”Jos mä voisin nähdä mun kavereita vähän enemmän... ettei mun tarvi kännykän kautta puhua.” : Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan nuoren arjen rakentuminen
Author: Heinaro, Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093603
http://hdl.handle.net/10138/156449
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: The aim of this research was to study the building of the everyday life of the young peoples in the age of 16–17 years studying in vocational collages and to gain understanding in challenges of everyday life present society. In addition the aim was to gain description on the base of young peoples describing everyday life of those factors which promote proceeding of studies or appear as a threat to proceeding of the studies. Today every fourth young people interrupted the vocational studies. As many as 110 000 young people under the age of 30 years is lacking vocational education which is worrying when it is known that the lack of education is one of the factors that increase of the risk exclusion. In this research the building of everyday life is reviewed as a sequence structure (Korvela, 2003). The sequence structure gives possibilities to study different phases an actions of the day of which the weekday is built by. It has been found that the familiar routines and recurrence of everyday life brings safety and anticipation and promoting the attachment in the rhythm of traditional society. Methods. The research data was gathered with the photo elicitation interviews from eleven young people under age of 16-17 studying at vocational collages at the capitol region. The data was analyzed by qualitative methods. The building of the everyday life of young people was reviewed first as theoretically as sequence structure and after that an analysis of content was made. The features of discourse analysis were also used in analyzing the being together phenomenon. The gathering review of the data was conducted by holistic thinking and the understanding of the diversity of everyday life. Results and discussion. In this research it was observed that the everyday life was relatively regular for the majority of the young people. It was observed that the everyday life was irregular for part of the young people, which was revealed as being late from lessons or going late to sleep. The obvious consequence of this was the tiredness during daytime. The days within the studying week consisted of five to six sequences. The sequence of media-time at evening was shown in the research. The problems in trying to delimit the media time was shown among the young people having irregular everyday rhythm. The lack of friends and problems of rhythming the activities of free time was shown in part of the young people. On the basis of the results it is clear that especially the young people living in period of transition need support in time management. The sequence method developed by sequence structure could be used as a tool in promoting the studies and in supporting the everyday life of young people.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien 16–17-vuotiaiden nuorten arjen rakentumista ja saada ymmärrystä arjen haasteista nyky-yhteiskunnassa. Lisäksi pyrkimyksenä oli saada nuorten arjen kertomusten pohjalta kuvaa niistä tekijöistä, jotka edistävät opintojen sujumista tai voivat näyttäytyä uhkana opintojen sujuvalle etenemiselle. Tänä päivänä ammatilliset opinnot keskeyttää joka neljäs nuori. Jopa 110 000 alle 30-vuotiasta nuorta on ilman ammatillista koulutusta, mikä on huolestuttavaa, kun tiedetään, että koulutuksen puute on yksi syrjäytymistä lisäävä tekijä. Tässä tutkimuksessa arjen rakentumista tarkastellaan sekvenssirakenteena (Korvela, 2003). Sekvenssirakenne antaa mahdollisuuksia tarkastella päivän erilaisia vaiheita ja tekoja, joista arkipäivä koostuu. Tuttujen rutiinien ja arjen toistuvuuden on todettu tuovan arkeen ennakoitavuutta ja turvallisuutta ja edistävän siten yhteiskunnan tavanomaiseen rytmiin kiinnittymistä. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin kuva-avusteisten yksilöhaastattelujen avulla yhdeltätoista 16–17-vuotiailta pääkaupunkiseudulla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilta nuorilta. Aineisto analysoitiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Nuoren arjen rakentumista tarkasteltiin ensin teoriaohjautuvasti sekvenssirakenteena ja sen jälkeen aineistossa tehtiin sisällön erittelyä sekä yhdessäolon ilmiön analysoinnissa sovellettiin myös diskurssianalyysin piirteitä. Analyysin kokoavaa tarkastelua ohjasi holistinen ajattelu sekä arkielämän monimuotoisuuden ymmärtäminen. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että suurimmalla osalla nuorista arkirytmi ilmeni suhteellisen säännönmukaisena. Osalla nuorista arkirytmi ilmeni kuitenkin epäsäännöllisenä, mikä näkyi muun muassa oppitunneilta myöhästymisenä tai myöhäisenä nukkumaan laittautumisena, jonka seurauksena päiväaikainen väsymys oli ilmeistä. Opiskeluviikolla nuorten päivät koostuivat viidestä kuuteen sekvenssistä. Tutkimuksessa löydettiin nuorten illan media-aika -sekvenssi. Nuorilla, joilla oli epäsäännöllinen arkirytmi, esiintyi myös media-ajan rajaamiseen liittyviä pulmia. Osalla nuorista ilmeni kavereiden ja kaveriajan puutetta sekä vapaa-ajan toimintojen rytmittämisen haasteita. Tulosten pohjalta nousi esiin siirtymävaiheissa elävien nuorten tuen tarve muun muassa ajanhallinnassa. Sekvenssirakenteen pohjalta kehitetystä sekvenssimenetelmästä voisi löytyä työvälinettä ja lähestymistapaa myös ammatillisten oppilaitoksien käyttöön nuorten arjen ja opintojen edistämisen tukemiseksi.
Subject: arki
päivärytmi
nuori
ammatillinen koulutus
opintojen keskeyttäminen
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record