Luokan- ja erityisopettajien toteuttaman matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnin näyttäytyminen suomalaisessa perusopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093625
Title: Luokan- ja erityisopettajien toteuttaman matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnin näyttäytyminen suomalaisessa perusopetuksessa
Alternative title: Obtaining the views of general and special education teachers on assessing mathematical learning difficulties in the Finnish comprehensive school
Author: Metsätalo, Kati
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093625
http://hdl.handle.net/10138/156450
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The purpose of this research was to study how the assessment of mathematical difficulties appears in Finnish comprehensive schools from the viewpoints of general and special education teachers. Approximately 20 percent of students have different types of mathematical learning difficulties. This can be a risk factor for social exclusion. Careful assessment and recognizing the nature of the mathematical learning difficulties is important, so that the students can be provided with appropriate support early enough. This research gives information about assessing mathematical learning difficulties from a practical level concerning assessment tools, methods and plans for assessment. Teachers were also asked to describe the issues that raise the concern for mathematical learning difficulties. The data were collected by using a web-based survey. Teachers (N = 105) from 17 Finland's regions answered. Mixed methods were used in this study, in which both qualitative and quantitative approaches were combined. The relation of assessment tools and assessment methods into teacher's assigned post was analyzed with Chi-square -test and Mann Whitney's U-test. Qualitative data was mainly analyzed by using content analysis. The results of this study indicate that the practices for assessing mathematical learning difficulties were widely dependent on teachers. They used a wide range of assessment methods and practices for getting information about mathematical learning difficulties. When teachers became concerned about student's mathematical learning, they seemed to pay a lot of attention to different kinds of problems in cognitive skills. Based on the results, it seems that the general education teachers carry especially qualitative assessments, which is complemented by diagnostic assessments. These are usually done by special education teachers. Non-standardized measures for mathematical skills were used more than standardized measures. Forty-four percent of the teachers had a plan to guide the assessment of mathematical learning difficulties. In summary, teachers, in multi-professional co-operation, are aiming at getting a diverse perspective of student when assessing mathematical learning difficulties. Perhaps, by defining the national guidelines for assessment or developing teacher training could lead to more consistent ways to assess mathematical learning difficulties.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena luokan- ja erityisopettajien toteuttama matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointi näyttäytyy suomalaisessa perusopetuksessa. Noin 20 prosentilla Suomen perusopetuksen oppilaista on eriasteisista matemaattisia oppimisvaikeuksia ja ne voivat olla riskitekijä syrjäytymiselle. Matemaattisten oppimisvaikeuksien luonteen tunnistaminen ja huolellinen arviointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta oppilaille voidaan tarjota tarkoituksenmukaista tukea oppimiseen riittävän ajoissa. Tämä tutkimus tuottaa tietoa matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnista käytännön tasolta arvioinnin välineiden, keinojen ja arviointia ohjaavien suunnitelmien osalta. Lisäksi tutkittiin, mitkä tekijät herättävät opettajien epäilyksen matemaattisesta oppimisvaikeudesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselynä, johon vastasi 105 opettajaa 17 Suomen maakunnasta. Tämä tutkimus oli monimenetelmätutkimus, jossa yhdistettiin laadullista ja määrällistä tutkimusotetta sekä aineiston että sen analyysin osalta. Arviointivälineiden käytön ja arviointikeinojen yhteyttä opettajien työtehtävään analysoitiin χ2-riippumattomuustestillä sekä Mann Whitneyn U-testillä. Laadullista aineistoa analysoitiin pääasiassa sisällönanalyysin keinoin. Tulosten mukaan matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnin käytänteet vaihtelivat paljon opettajasta riippuen sekä käytettyjen menetelmien ja tiedonhankintakeinojen että tavoitellun tiedon osalta. Opettajat näyttivät kiinnittävän runsaasti huomiota moninaisiin oppilaan kognitiivisten toimintojen vaikeuksiin epäillessään matemaattista oppimisvaikeutta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että luokanopettajat toteuttavat etenkin laadullista arviointia, jota erityisopettajien tehtäväksi usein kuuluva diagnostinen arviointi täydentää. Normittomat matemaattisten taitojen arviointivälineet olivat normiperusteisia mittareita käytetympiä matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnissa. Vastaajista 44 prosentilla oli käytössään matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointia ohjaava suunnitelma. Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen perusteella opettajat pyrkivät moniammatillisessa yhteistyössä saamaan oppilaan koulutilanteesta kattavan ja monipuolisen kuvan matemaattisten op-pimisvaikeuksien arviointiprosessin aikana. Valtakunnallisia arviointiohjeistuksia tarkentamalla ja opettajien koulutusta kehittämällä voitaisiin saavuttaa yhteneväisemmät käytänteet matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointiin.
Subject: matemaattiset oppimisvaikeudet
arviointi
arviointiväline
arviointikeino
perusopetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_metsatalo.pdf 1.766Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record