Patient interventions after the assessment of violence risk : observational study in a Finnish psychiatric admission ward

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093590
Title: Patient interventions after the assessment of violence risk : observational study in a Finnish psychiatric admission ward
Alternative title: Interventiot väkivaltariskin arvioinnin jälkeen : observaatiotutkimus suomalaisella psykiatrisella vastaanotto-osastolla
Author: Kaunomäki, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093590
http://hdl.handle.net/10138/156453
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Background. The Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA) is a 7-item rating scale used to predict imminent aggression in psychiatric inpatients. DASA measures the presence of seven behaviors that predict the probability of violence within 24 hours. The purpose of this research was to validate the sensitivity of DASA in a Finnish psychiatric inpatient population, examine the risk decreasing interventions applied after identifying high-risk patients and study which interventions were the most effective in decreasing the DASA score over one day of follow-up. Examinations also took into account the number of interventions needed to decrease the perceived risk of violence. Methods. The data (n = 300) were collected in a naturalistic setting during a six-month period in an acute psychiatric admission ward. Interventions were clustered into four groups by frequency of use: (1) interventions restricted by the Finnish Mental Health Act, (2) PRN-medication, (3) discussion with nursing staff, and (4) other interventions. Associations between interventions and change in DASA scores were examined separately for each intervention and also in a single model adjusted for all other interventions. Results and conclusions. There were 44 incidents in which a patient had been mechanically restrained or secluded. Patients had been rated as potentially violent (DASA ≥ 4) in 61 % (n = 27) of the incidents and non-violent (DASA = 0) in 16 % of the incidents (n = 7). The most frequently used interventions were PRN-medication (33.5 % of all interventions), seclusion (15.8 %) and focused discussion with nurse (10.8 %). Interventions regulated by the Finnish Mental Health Act (seclusion, mechanical restraint, involuntary intramuscular medication, limitation of the freedom of movement, physical restraint, and limitation of contacts), PRN-medication, and discussion with nursing staff were not associated with DASA score the following day. Only the category of "other interventions" (e.g., daily activities) were associated with lower DASA score the following day when examined separately or when adjusted for the use of other concurrent interventions. The results showed that the total DASA score decreased if the patient received one to three interventions. Four or more interventions had no statistical relevance on DASA score the following day. DASA is an effective method to predict imminent aggression in the Finnish psychiatric patient population, even though there remains unpredictable violence that is foreseen through DASA scores. Psychiatric staff tend to use fairly restrictive and coercive methods, but DASA scores were seen to decrease only in individuals who received non-coercive interventions.Tavoitteet. The Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA) on arviointimenetelmä psykiatristen potilaiden akuutin väkivaltaisuuden arviointiin. DASA mittaa seitsemän käyttäytymistavan avulla potilaan todennäköisyyttä väkivaltaiseen käyttäytymiseen seuraavan 24 tunnin aikana. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella DASA:n sensitiivisyyttä suomalaisessa psykiatrisessa tahdonvastaisessa hoidossa olevien potilaiden populaatiossa, tarkastella korkean riskin potilaille tarjottuja interventioita, sekä niiden efektiivisyyttä 24 tunnin seuranta-aikana. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös käytettyjen interventioiden lukumäärän vaikutusta havaittuun väkivaltariskiin. Menetelmät. Aineisto kerättiin kuuden kuukauden aikana vastaanotto-osastolle sisään kirjattujen potilaiden potilastiedoista (n = 300). Interventiot jaoteltiin neljään ryhmään niiden käyttöfrekvenssin mukaan: (1) Mielenterveyslain rajoittamat interventiot, (2) tarvittava lääkitys, (3) keskustelu hoitajan kanssa ja (4) muut interventiot. Yhteyttä interventioiden ja DASA-pistemäärien välillä tutkittiin sekä jokaisen interventioryhmän kohdalla erikseen, että kaikkien interventioiden yhdistelmämallilla, käyttäen logistista regressioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Potilas oli eristetty tai asetettu lepositeisiin 44 tapauksessa. Näistä tapauksista 61 %:ssa (n = 27) potilas oli aiemmin arvioitu korkean riskin potilaaksi (DASA ≥ 4), kun taas 16 %:ssa (n = 7) tapauksia potilas oli arvioitu vaarattomaksi (DASA = 0). Yleisimmin käytetyt interventiot olivat tarvittava lääkitys (33.5 % kaikista käytetyistä interventioista), eristys (15.8 %) ja keskustelu hoitajan kanssa (10.8 %). Mielenterveyslain alaiset interventiot (eristys, lepositeiden käyttö, tahdonvastainen injektio, liikkumisvapauden rajoitus, kiinnipito ja yhteydenpidon rajoittaminen), tarvittava lääkitys sekä keskustelu hoitajan kanssa eivät olleet yhteydessä seuraavan päivän DASA-pistemäärään. Ainoastaan "muut interventiot"-kategoria (esim. päivittäiset aktiviteetit) oli yhteydessä matalampaan DASA-pistemäärään. Tulokset osoittivat lisäksi, että DASA-pistemäärä laski, jos potilas sai yhdestä kolmeen interventiota korkean väkivaltariskin toteamisen jälkeen. Neljä tai useampi interventio ei ollut yhteydessä seuraavan päivän DASA-pistemäärään. DASA on tehokas menetelmä tunnistamaan aggressiota suomalaisessa psykiatrisessa potilasjoukossa, vaikkakin osa väkivallasta jää menetelmällä huomaamatta. Hoitajat käyttävät useasti pakkokeinoja interventioina, vaikka tulosten mukaan DASA-pistemäärät laskivat vain potilailla, joille tarjottiin kevyempiä interventioita.
Subject: risk assessment
violence risk
inpatient aggression
interventions
non-coercive methods
riskiarvio
väkivaltariski
aggressio
interventiot
pakkokeinot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu Kaunomäki 2015.pdf 144.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record