Suomalaisen peruskoulun valtakunnallisten opetussuunnitelmien liikuntakasvatukselle asettamien tavoitteiden kehitys ja vertailu

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093589
Titel: Suomalaisen peruskoulun valtakunnallisten opetussuunnitelmien liikuntakasvatukselle asettamien tavoitteiden kehitys ja vertailu
Författare: Sairanen, Elina
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093589
http://hdl.handle.net/10138/156454
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The purpose of the study is to describe, analyze and interpret the aims and purposes of physical education in the curriculums of the Finnish comprehensive school. The timeline and data used in the study include all curriculums (POPS 1970, POPS 1985, POPS 1994, POPS 2004 ja POPS 2014) during Finland's comprehensive school's history. There has not been previous studies covering this subject. The method of the study is qualitative, data based, comparative analyzation. The research frame is Grounded Theory in which analyzation and the background theory is built in discourse (Strauss & Corbin, 1994, 273-274). The data is public with unlimited access which increased the credibility of the study. Nine internet based articles were analyzed for the formation of the third research question. For making the data more comprehensible content analyzation method was used. Bereday's comparative method was the main research method (Bereday, 1964, 28). The study shows that the main goals and purposes of the Finnish comprehensive school's curriculums have remained the same during the timeline. However the significance of the social skills has increased during the years. Based on the data, four overreaching goals of the Finnish physical education were found: 1. Educating towards physical lifestyle, 2. Creating positive physical education experiences, 3. Developing social skills, ethical abilities, values and co-operation skills and 4. Practising basic motorical skills. These four goals are in line with Hakala's life management tools (Hakala, 1999, 29-30). The study also shows that even though the literal representation of different sports has changed, the content of the sports remain the same in the most previous curriculum.Tavoitteet ja keskeiset käsitteet. Tämän kasvatustieteellisen tutkimuksen tehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita suomalaisen peruskoulun olemassaolon aikana ilmestyneiden opetussuunnitelmien koulun liikuntakasvatukselle asettamia tavoitteita. Aineistona toimivat kaikki suomalaisen peruskoulun aikana ilmestyneet opetussuunnitelman perusteet (POPS 1970, POPS 1985, POPS 1994, POPS 2004 ja POPS 2014). Vastaavanlaista tutkimusta liikunnanopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ei ole aikaisemmin tehty. Oppiainekohtaisessa tutkimuksessa on keskitytty lähinnä kunnallisiin opetussuunnitelmiin. Menetelmät. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen historiallinen aineistolähtöinen vertaileva dokumenttianalyysi. Tutkimusasetelmaksi muotoutui Grounded Theory (GT), jossa analyysiä ja tutkimuksen taustalle vaadittavaa teoriaa rakennetaan diskurssissa (Strauss & Corbin, 1994, 273-274). Aineisto oli julkinen ja siihen oli rajaton pääsy, mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta ja reliabiliteettia. Tutkimusta varten analysoitiin myös yhdeksän verkkoartikkelia, joiden pohjalta tiivistettiin väite kolmannen tutkimuskysymyksen rungoksi. Aineistoa tehtiin ymmärrettäväksi sisällönanalyysin keinoin ja vertailtiin käyttäen Bereday'n vertailevan analyysin mallia (Bereday, 1964, 28). Tulokset ja johtopäätökset. Analyysin perusteella liikunnan opetussuunnitelmat ovat suomalaisen peruskoulun aikana muuttaneet esitystapaansa ja arvioineet joka uudistuksen yhteydessä liikuntaa opettavalle opettajalle jätettävää tilaa tulkita opetussuunnitelmaa. Suuret linjat ja päätavoitteet ovat pysyneet opetussuunnitelmasta toiseen, mutta sosiaalisten taitojen opettelun merkitys osana liikunnanopetusta on kasvanut vuosien saatossa. Analyysin perusteella pystyttiin myös rakentamaan tavoitemallia suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmissa toistuvista liikuntakasvatuksen tavoitteista. Koulun liikuntakasvatuksen yhdistäviä tavoitteita koko suomalaisen peruskoulun ajan ovat olleet: 1. Kasvattaminen kohti liikunnallista elämäntapaa, 2. Positiivisten liikuntaelämysten luominen, 3. Toimiminen sosiaalisten taitojen, eettisten valmiuksien, arvokasvatuksen ja yhteistyötaitojen kehittäjänä ja 4. Perusliikkumistaitojen eli motoristen perustaitojen harjaannuttaminen. Nämä tavoitteet mukailevat myös Hakalan (1999, 29-30) elämänhallinnan tukialueiden neljää pääaluetta. Tulokseksi saatiin myös, että urheilulajien esitystapa osana koulun liikuntakasvatusta muuttuu uudessa opetussuunnitelmassa, mutta urheilulajit eivät poistu uudesta liikunnan opetussuunnitelmasta.
Subject: peruskoulu
opetussuunnitelma
liikunnanopetus
liikuntakasvatus
liikunta


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Sairanen_Elina.pdf 1.531Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post