Erityisopettajien näkemyksiä äänioppikirjojen käytöstä lukio-opiskelun tukena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093592
Title: Erityisopettajien näkemyksiä äänioppikirjojen käytöstä lukio-opiskelun tukena
Author: Eronen, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093592
http://hdl.handle.net/10138/156455
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study examined the use of audiobooks as a support to high school studies. An inquiry was targeted to the special education teachers working in high schools. They were viewed to have an expertise both in high school studying and in special education. This study examined the familiarity of audiobooks produced by the special library Celia to the special education teachers. It also surveyed the teachers' views about special learners' possibilities to benefit from the use of audiobooks, the use in different subjects and in different study phases. The special education teachers were also asked, why the audiobooks are much more used in primary school than with the high school studies. The use of audiobooks has earlier been studied in Finland in primary school level. According to Kuismanen and Holopainen (2013) 95 % of students felt that the use of audiobooks benefited their studies. The students felt that they learned easier by listening and that they understood better. Students liked the opportunity to read by themselves, without the help of any others. Most of all audiobooks were used in history and in biology. (Kuismanen & Holopainen 2013, 23, 52.) In this study the research material was collected using a web-inquiry. It was answered by 33 special education teachers. The questionnaire included claims and multiple-choice questions. The answerers were also given opportunity to clarify or complete their answers or otherwise comment the subject in question. The research material was analyzed by using descriptive statistical methods. Almost all teachers were familiar with audiobooks produced by Celia. 90 % of those teachers, who were familiar with audiobooks, had recommended the use of the audiobooks to students. Beside visually impaired students, the use of audiobooks was considered beneficial to the students with dyslexia or with special language impairment. Audiobooks were considered useful especially when preparing to exams or to the matriculation examination. It was thought to lighten the burden of studying. When asked why audiobooks are less used in high schools than in primary schools, the special education teachers supposed mostly that the costs of audiobooks were a problem after other book expenses. On the other hand, they also thought that the reason was the ignorance of the audiobooks.Tutkimuksessa kartoitettiin äänioppikirjojen käyttöä lukio-opiskelun tukena. Tutkimuksen kysely kohdistui lukioissa toimiviin erityisopettajiin, sillä heillä miellettiin olevan lukiokoulutuksen tuntemusta ja erityispedagogista asiantuntijuutta. Tutkimuskysymyksinä selvitettiin miten tuttuja erikoiskirjasto Celian äänioppikirjat ovat erityisopettajille ja millaisina he näkivät niiden hyödyntämisen erilaisilla tuen tarvitsijoilla, eri oppiaineissa ja opiskelun eri vaiheissa. Lisäksi selvitettiin sitä miksi erityisopettajien arvioiden mukaan äänioppikirjojen käyttö on yleisempää perusopetuksessa kuin lukiossa. Äänioppikirjojen käyttöä on Suomessa aiemmin tutkittu perusopetuksen oppilaiden opetuksen tukena. Kuismasen ja Holopaisen (2013) tutkimukseen osallistuneista oppilaista 95 % oli hyötynyt äänioppikirjojen käytöstä. Oppilaat olivat kokeneet oppivansa kuuntelemalla paremmin ja ymmärtävänsä aiempaa paremmin. Myös mahdollisuus itsenäiseen lukemiseen ilman kenenkään apua oli koettu hyödylliseksi. Eniten äänikirjoja käytettiin historiassa ja biologiassa. (Kuismanen & Holopainen 2013, 23, 52.) Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyllä, johon osallistui 33 erityisopettajaa. Kysely piti sisällään väittämiä ja monivalintakysymyksiä. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuuksia täydentää tai täsmentää vastaustaan tai muutoin kommentoida aiheita. Aineistoa analysoitiin kuvailevan tilastotieteen keinoin. Tuloksia verrattiin soveltuvin osin ennen kaikkea Kuismasen ja Holopaisen (2013) tutkimukseen. Celian tuottamat äänioppikirjat olivat tuttuja lähes kaikille kyselyyn vastanneista erityisopettajista. Heistä, joille äänioppikirjat olivat tuttuja, 90 % oli suositellut sen käyttöä lukio-opiskelijoille. Useimmiten äänioppikirjan käytön arveltiin hyödyttävän näkövamman omaavien opiskelijoiden ohella niitä opiskelijoita, joilla on lukivaikeus tai kielellinen erityisvaikeus. Äänioppikirjojen käytön arvioitiin olevan hyvin hyödyllistä varsinkin kokeisiin tai kirjoituksiin valmistautumisen yhteydessä. Äänioppikirjojen käytön uskottiin voivan helpottavaa opiskelutaakkaa. Perusopetusta vähäisemmän äänioppikirjojen käytön arveltiin johtuvan ennen kaikkea äänioppikirjojen maksullisuudesta muiden lukion oppikirjahankintojen päälle sekä toisaalta myös äänioppikirjoja koskevasta tietämättömyydestä.
Subject: äänioppikirja
lukiokoulutus
opiskelun erityinen tuki
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elina_Eronen_pg_2015.pdf 699.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record