Kuulotiedon esitietoinen käsittely 40–66-vuotialla : Onko musiikkiharrastuksesta hyötyä?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093591
Title: Kuulotiedon esitietoinen käsittely 40–66-vuotialla : Onko musiikkiharrastuksesta hyötyä?
Author: Laamanen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093591
http://hdl.handle.net/10138/156456
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Kuulotiedon esitietoista käsittelyä on tutkittu keski-ikäisillä henkilöillä verrattain vähän. Tutkimuskirjallisuudessa on kuitenkin viitteitä siitä, että ikääntyminen vaikuttaisi jatkuvassa äänivirrassa esiintyvien poikkeamien esitietoiseen havaitsemiseen ja tarkkaavuuden automaattiseen kääntymiseen poikkeamia kohti. Näitä ilmiöitä voidaan tutkia muun muassa tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden (ERP) avulla. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, onko musiikkiharrastuksella vaikutusta kuulotiedon esitietoiseen käsittelyyn keski-iässä. Musiikkia harrastavien lasten ja nuorten aikuisten on havaittu erottelevan musiikillisten äänten ja puheäänten poikkeamia musiikkia harrastamattomia tarkemmin. Joissain tutkimuksissa aikuiset muusikot ovat erotelleet tarkemmin myös yksinkertaisten siniäänten jatkumossa esiintyviä poikkeamia. Tämän pohjalta oletettiin, että myös tässä ikäryhmässä musiikkia harrastavat koehenkilöt erottelisivat poikkeamia tarkemmin. Lisäksi haluttiin tutkia, onko optimi- eli monipiirrekoeasetelma sopiva menetelmä näiden ilmiöiden tutkimiseen keski-ikäisillä henkilöillä, kun aiemmin asetelmalla on tutkittu vain alle 30-vuotiaita koehenkilöitä. Tutkimuksen aineisto koostui 24 terveestä koehenkilöstä, jotka jaettiin harrastustaustan perusteella musiikkia harrastavien ryhmään ja muuta harrastavien verrokkiryhmään. Tutkimuksessa käytetty optimi-koeasetelma koostui siniäänten jatkumosta, jossa joka toinen ärsyke poikkesi vakioärsykkeestä äänen taajuuden, keston, voimakkuuden tai tulosuunnan suhteen. Poikkeamat olivat joko pieniä, keskikokoisia tai suuria ja vasteiden oletettiin olevan sitä voimakkaampia mitä suurempi poikkeama oli kyseessä. Näiden jatkuvassa äänivirrassa esiintyvien poikkeamien oletettiin aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta synnyttävän esitietoiseen havaitsemiseen liittyvän poikkeavuusnegatiivisuusvasteen (MMN) ja tarkkaavuuden automaattiseen kääntymiseen liittyvän P3a-vasteen. Toisin kuin oletettiin, musiikkia harrastavien ryhmän ei tässä tutkimuksessa havaittu erotelevan ääniärsykkeiden poikkeamia verrokkiryhmää tarkemmin. MMN-vasteet jakautuivat kuitenkin näissä kahdessa ryhmässä hieman eri tavoin sekä frontaalisesti että lateraalisesti. On siis mahdollista, että musiikkiharrastus on vaikuttanut siihen, millä aivoalueilla ääniärsykkeitä käsitellään. Odotusten mukaisesti pienille, keskikokoisille ja suurille poikkeamille muodostui MMN-vasteet ja keskikokoisille ja suurille poikkeamille myös P3a-vasteet. Vasteiden voimakkuudet kasvoivat pääsääntöisesti poikkeaman suuruuden myötä. Tulosten perusteella optimi-asetelma toimii siis 40–66-vuotialla koehenkilöillä samoin kuin nuorilla aikuisilla.There are relatively few studies on pre-attentive auditory processing in middle-aged people. However, previous studies have shown that aging affects the ability to detect changes in regular auditory input at pre-attentive level as well as to involuntary allocation of attention. Recording of event-related brain potentials (ERPs) provides a good way for examining these phenomena. One purpose of this study was to find out whether musical expertise effects pre-attentive auditory processing in this particular age group. Results of many experiments have shown that children and young adults with musical expertise are more sensitive to acoustic properties of musical and phonemic sounds. There is also some evidence that adult musicians detect deviant pure tones more accurately than non-musicians. Based on this, we hypothesized that musicians would discriminate deviant tones in this study more accurately as well. Second aim of this study was to find out whether multi-feature paradigm can be used to examine pre-attentive auditory processing in middle-aged participants. In previous studies with young adults the multi-feature paradigm has proven to be a suitable way to study short-term memory and attention allocation. The 24 participants were derived into two groups based on their level of musical expertise. Participants in music group practiced music regularly and participants in non-music group had some other free time activities. We used a multi-feature paradigm that consisted of pure tone sound sequence in which four types of acoustic changes (frequency, duration, intensity and perceived sound-source location) varied in every other tone in three deviation magnitude (small, medium and large). Based on previous studies we assumed that these deviant tones would elicit both mismatch negativity (MMN) and P3a components, which are thought to reflect automatic, pre-attentive auditory processing. The magnitude of deviation was presumed to reflect in MMN and P3a amplitudes. In this study, no between-group differences were found for MMN or P3a amplitudes. However, MMN distributions slightly differed both frontally and laterally in these two groups. This finding might indicate that musical expertise has an influence on which parts of the brain auditory input is processed. As expected, deviant tones of small, medium and large magnitude elicited MMN components and medium and large deviations elicited also P3a components. As a rule, the amplitude of components increased with the magnitude of deviance. These results are in line with previous studies and show that the multi-feature paradigm can be used to examine pre-attentive auditory processing in middle-aged as in younger adults.
Subject: musiikkiharrastus
keski-ikä
tapahtumasidonnaiset jännitevasteet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record