"Kuka hullu nyt tekee eläkkeellä töitä, jos ei ole pakko" : Kaupan alan työntekijöiden työssä jatkaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093628
Title: "Kuka hullu nyt tekee eläkkeellä töitä, jos ei ole pakko" : Kaupan alan työntekijöiden työssä jatkaminen
Author: Kanukhan, Suzan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093628
http://hdl.handle.net/10138/156461
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In current economic situation people are very concerned about the sustainability gap deriving from changes in age dependency ratio. Extending working lives is considered to be one of the solutions to the problem. The purpose of this master's thesis is to study thoughts arising from extending working lives among employees working in retail trade with the aid of the following research questions. 1. Which factors are considered meaningful regarding employee motivation? 2. Which factors are considered meaningful regarding extended working life? 3. How does the third age come up when discussing retirement? The qualitative research material consisted of transcribed, semi-structured theme interviews conducted on ten employees between the ages of 30 to 49 years working in the retail trade. The research data was analysed using content analysis method. The concepts included in the research questions were utilised as main categories for the analysis, and within the categories data based content analysis was put into practise. Some of the interviewees had ended up working in retail due to monetary reasons, such as being unable to get work corresponding their education. Therefore their working was guided by external motivational factors. However, in some cases external motivation had converted to internal as they had discovered reasonable elements in their work. A significant matter regarding employee motivation was not being able to influence one's working and working hours. It was regarded as a relevant inconvenience especially in situations when working is continued after retirement age. Extended working was a realistic option for many because of earnings-related pension. Also in this case flexibility in working hours and being able to influence on the matter was considered very important. Extending a working career was seen as a positive factor especially in a situation where there are not many other social contacts. However, it was very clear that if financial and social aspects of life are in order working in the retail trade will not be continued after retirement, but for example working in charity or a different field is an option. In any event it was important to all interviewees to be able to spend well-earned retirement days while one is still able to achieve and realize things that one wants, for example traveling, spending time with family or doing voluntary work.Tämänhetkisessä taloustilanteessa ollaan hyvin huolissaan huoltosuhteen muutoksesta johtuvasta kestävyysvajeesta. Yhtenä ratkaisuna tilanteeseen pidetään työurien pidentämistä. Tässä laadullisessa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kaupan alan työntekijöiden ajatuksia työssä jatkamisesta seuraavien kolmen tutkimuskysymyksen avulla 1. Mitkä tekijät ovat kaupan alan työntekijöiden mielestä merkityksellisiä työmotivaation kannalta? 2. Mitkä tekijät ovat kaupan alan työntekijöiden mielestä merkityksellisiä työssä jatkamisen suhteen? 3. Millä tavalla kolmas ikä tulee esiin kaupan alan työntekijöiden puhuessa eläkeajasta? Tutkimusaineisto koostui kymmenestä, 30–49-vuotiaan, kaupan alalla työskentelevän henkilön litteroidusta haastattelusta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua hyödyntäen. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia ja tutkimuskysymysten sisältämiä, teoriasta johdettuja käsitteitä hyödynnettiin analyysin pääkategorioina. Pääkategorioiden sisällä sovellettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Osa tutkimuksessa haastatelluista työntekijöistä oli ajautunut töihin kaupan alalla rahan takia esimerkiksi siitä syystä, ettei oman alan töitä ollut löytynyt. Työskentelyä siis ohjasi ulkoinen motivaatio. Joidenkin kohdalla motivaatio oli kuitenkin muuttunut sisäiseksi, kun työstä oli löytynyt itselle mielekkäitä elementtejä. Työmotivaation kannalta merkityksellistä olivat kuitenkin huonot vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä työvuoroihin, jotka nostettiin negatiivisena esiin etenkin tilanteessa, jossa työskentelyä jatketaan vielä eläkkeelläkin. Työssä jatkaminen olikin monelle realistinen vaihtoehto siitä syystä, että kaupan alalla työskentely ei kerrytä kovinkaan suurta eläkettä. Työajan joustot ja omat vaikutusmahdollisuudet nousivat kuitenkin tärkeinä esiin tässäkin tapauksessa. Työssä jatkaminen nähtiin hyvin positiivisena seikkana etenkin sellaisessa tilanteessa, missä muita sosiaalisia kontakteja ei juurikaan ole. Selvää myös oli, että jos taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on hyvä, ei työtä kaupan alalla jatketa enää eläkkeellä. Hyväntekeväisyystyötä tai jonkin muun alan työtä voidaan kyllä eläkkeellä tehdä. Tärkeää kaikille oli kuitenkin päästä viettämään hyvin ansaittua vapaa-aikaa vielä, kun oma toimintakyky on tallella, jotta itseään voisi toteuttaa haluamallaan tavalla, esimerkiksi matkustelun, perheen tai vapaaehtoistyön merkeissä.
Subject: työssä jatkaminen
kolmas ikä
motivaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record