Ruoka osana pääkaupunkiseudulla asuvien venäläisten identiteettiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093575
Title: Ruoka osana pääkaupunkiseudulla asuvien venäläisten identiteettiä
Author: Mettälä, Katri-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093575
http://hdl.handle.net/10138/156465
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: The main objective of the research was to find out the changes in eating habits of Russians who had been residing in Finland for over ten years and the reasons behind the changes. An additional objective was to find out Russians positive and negative experiences concerning Finnish food culture. Tahire Koctürks theory of eating habit changes while living in a foreign country was used as the main theory in the research. In addition, Kittlers chart explaining the selection of food was used. Results of the study have been compared to a survey by Pirjo Honkanen and Research by Ganskau et al. about food selection of Russian consumers has also been used as an aid in analyzing the results. Methods: A qualitative interview was used as the research method. A theme interview was conducted with seven Russians, who had resided in Finland for over ten years and were living in the metropolitan area at the moment of the research. In addition the informants had to have moved to Finland as an adult so that Russian food habits and cultural traditions had already been fully adopted. All interviews were recorded and transcribed. The results were compiled and bound to a theoretical framework using content analysis. Results and conclusions: During the years residing in Finland, Russians eating habits had changed towards a diet containing less fat, salt and sugar. The Russians had adapted well to Finland without major negative signs of acculturation. The results of the research are in line with Koctürks theory of eating habit changes while residing in a foreign country. The changes begin to take place in a predictive order and from certain food groups. Furthermore, the Russians food choices can be explained by the factors listed by Kittler et al. Based on this thesis, it can be concluded that dietary habits are affected by immigration but some of the cultural habits remain unchanged. Due to the small amount of informants, it is not possible to generalize the results to cover all Russian immigrants residing in Finland. However, the results can be considered as guidelines.Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin yli 10 vuotta Suomessa asuneiden venäläisten ruokatottumukset ovat muuttuneet ja millaiset syyt siihen ovat vaikuttaneet. Lisäksi halutaan kuvata venäläisten myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisesta ruokakulttuurista ja ruokaan liittyvistä kulttuurisista eroista. Tutkielman viitekehyksenä on käytetty Tahire Koctürkin (1995, ss. 1–5) luomaa teoriaa ruokatottumusten muutoksesta toisen kulttuurin alueella asuttaessa. Lisäksi venäläisten ruoan valintaa on selitetty Kittlerin, Sucherin ja Nelmsin (2011, s. 13) listaamien ruoan valintaan vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. Tuloksia on peilattu myös Pirjo Honkasen (2008) ja Ganskaun, Mininan, Semenovan ja Gronowin (2013) tekemiin venäläisille tehtyihin tutkimuksiin ruoan valinnasta. Menetelmät. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista haastattelututkimusta. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää venäläistä, joiden asuinkunta oli tutkimushetkellä pääkaupunkiseudulla ja jotka olivat asuneet Suomessa yli kymmenen vuotta. Lisäksi informanttien oli täytynyt muuttaa Suomeen aikuisiällä, jotta venäläiset ruokatottumukset ja kulttuuriset perinteet olisi ehditty omaksua. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen tulokset koottiin ja analysoitiin sisällönanalyysin avulla sitoen ne teoreettiseen viitekehykseen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielmaan osallistuneiden informanttien ruokatottumukset olivat muuttuneet Suomessa asutun ajan aikana vähemmän rasvaa, suolaa ja sokeria sisältäviksi. Venäläiset olivat akkulturoineet Suomeen hyvin. Tuloksista löydettiin yhtenäisyyksiä Tahire Koctürkin ruokatottumuksia ja niiden muutosta kuvaavan teorian kanssa, jossa muutokset alkavat tapahtua etukäteen ennustettavassa järjestyksessä. Venäläisten Suomessa tekemiä ruokavalintoja pystyttiin selittämään myös Kittlerin et al. listaaamien ruoan valintaan vaikuttavien tekijöiden avulla. Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että maahanmuuttajien ruokatottumuksissa tapahtuu muutoksia kulttuurisen ympäristön muuttuessa, mutta osa opituista kulttuuria ilmentävistä ruokatottumuksista säilyy maahanmuutosta huolimatta. Yleispäteviä, koko Suomen venäläisiä koskevia linjauksia ei tämän tutkielman tuloksista voida tehdä, mutta suuntaa-antavana niitä voidaan pitää.
Subject: kulttuuri
ruokatottumus
ruoan valinta
suomalainen ruokakulttuuri
venäläinen ruokakulttuuri
muutos
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record