Moniammatillinen työryhmä maahanmuuttajalapsen tukena

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Pätsi, Tarja
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201509093615
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156467
dc.description.abstract This master's thesis describes the activities a pupil welfare group at one primary school from a multidisciplinary aspect in order to assess immigrant pupils' need of support and its organisation. My interest in this study arose from my own work with immigrant pupils during a number of years. The assessment of an immigrant pupil and the organisation of support should always take into account the previous school background and growth environment of the child. In light of previous research, a multi-professional team sees the need for support in different ways, based on the members' own educational backgrounds. This can lead to a situation where all members of the group are not aware of what various experts can do or know. The study seeks to develop the school's student welfare work and highlight development ideas related to the assessment of immigrant pupils' learning difficulties. Research on immigrant pupils' need of support and its organisation is a topical issue in Finland owing to the new Student Welfare Act. The act introduced the rapid organisation of support, which was also mentioned by the interviewees. The study is qualitative, and the material was collected by interviewing the school's pupil welfare team members. After the interview, the material was transcribed, classified, analysed and interpreted. The data were analysed using content analysis. The main reference framework of the interviews was multi-cultural students and their support needs, as well as the organisation of support at a multi-professional level. Pupils were selected to the study based on their various cultural backgrounds in order to get as versatile views from the interviewees as possible. The aim was to develop the working group's student welfare activities both in terms of the allocation of time and communications. As a rule, the group was satisfied with the members' strong professional competence and good cooperation. The aspects that were highlighted in the results were the language problems of immigrant pupils, which deteriorated the pupils' social interaction. Social relationships were seen as the main driver of the pupils' school well-being. In addition, the families' lack of knowledge of the Finnish school system and the implementation of assistance hampered the organisation. Thus, the implementation of support slowed down, which hindered the pupils' integration to Finland. The results emphasised the importance of the pupil's own mother tongue in identifying learning difficulties. This study showed that the pupil's native language is not utilised efficiently enough. The study can be used for developing the assessment of immigrant pupils and the school's pupil welfare work. en
dc.description.abstract Tutkimus kuvaa yhden alakoulun oppilashuoltoryhmän toimintaa moniammatillisuuden näkökulmasta arvioitaessa maahanmuuttajaoppilaiden tuen tarvetta ja sen organisointia. Kiinnostus tähän tutkimukseen lähti vuosien omasta työstä maahanmuuttajaoppilaiden kanssa. Maahanmuuttajaoppilaiden arvioinnissa ja tuen organisoinnissa pitäisi aina ottaa huomioon lapsen aikaisempi koulutausta ja kasvuympäristö. Aiempien tutkimusten valossa moniammatillinen tiimi näkee tuen tarpeet eri tavoin tukeutuen erilaisiin koulutustaustoihin. Tämä voi saada aikaan sen, että kaikilla ryhmässä olevilla ei ole tietoa siitä mitä eri asiantuntijat osaavat tai tietävät. Tutkimuksella halutaan kehittää kyseisen koulun oppilashuoltotyötä ja tuoda esille maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeuksien arviointiin liittyviä kehittämisajatuksia. Tutkimus maahanmuuttajaoppilaiden tuen tarpeesta ja sen organisoinnista on ajankohtainen uuden oppilashuoltolain myötä. Laki toi mukanaan tuen nopean järjestämisen, jonka myös haastateltavat toivat esille. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin haastattelemalla tutkittavan koulun oppilashuoltotyöryhmän jäsenet. Haastattelun jälkeen aineisto litteroitiin, luokiteltiin, analysoitiin ja tulkittiin. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Haastatteluiden tärkein viitekehys oli monikulttuuriset oppilaat ja heidän tuen tarpeensa, sekä tuen organisointi moniammatillisesti. Oppilaat valittiin tutkimukseen heidän erilaisten kulttuuritaustojensa perusteella, jotta haastateltavien näkemyksistä saatiin mahdollisimman monipuoliset. Oppilashuoltotyöryhmän toimintaa haluttiin kehittää ajankäytöllisesti sekä tiedonkulun kannalta. Pääsääntöisesti ryhmä oli tyytyväinen omaan vahvaan ammatilliseen osaamiseensa ja hyvään yhteistyöhön. Tuloksissa esille nousi maahanmuuttajaoppilaiden kielelliset vaikeudet, jotka heikensivät oppilaan sosiaalista kanssakäymistä. Sosiaaliset suhteet nähtiin tärkeimpänä tekijänä oppilaan kouluhyvinvoinnissa. Myös perheen puutteelliset tiedot suomalaisesta koulujärjestelmästä ja tuen toteuttamisesta vaikeuttivat organisointia. Näin ollen tuen toteutuminen hidastui ja vaikeutti oppilaan integroitumista Suomeen. Tuloksissa nousi esille oppilaan oman äidinkielen tärkeä merkitys kartoittaessa oppimisvaikeuksia. Tästä tutkimuksesta voidaan oppia, että oppilaan omaa äidinkieltä ei hyödynnetä tarpeeksi tehokkaasti. Tutkimusta voidaan hyödyntää maahanmuuttajaoppilaiden arvioinnin ja tämän koulun oppilashuoltotyön kehittämisessä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.subject oppilashuoltotyö fi
dc.subject monikulttuurinen oppilas fi
dc.subject kouluhyvinvointi fi
dc.subject oppimisvaikeudet fi
dc.title Moniammatillinen työryhmä maahanmuuttajalapsen tukena fi
dc.title.alternative A multidisciplinary working group supporting an immigrant child en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.discipline Education en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201509093615

Files in this item

Files Size Format View
Tarja_Patsi_2015-05-31.pdf 2.885Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record