"Jos on ollut sairaana ja ei oo voinut mennä töihin, se on ihan itkun paikka ollut" : laadullinen tapaustutkimus kolmen kehitysvammaisen naisen elämänlaadusta ja onnellisuudesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Holm, Laura
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201509093583
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156468
dc.description.abstract Objectives. The purpose of this case study was to gather information about quality of life and happiness in people with intellectual disabilities. The study was examined the meaning of different contexts and relationships to the quality of life and happiness of people with intellectual disabilities. The study was also examined how women and their mothers are experiencing well-being. Studies in the past have shown that happiness does not differ significantly from happiness of the majority, but the rate of happiness is slightly higher in people with intellectual disabilities. Self-determination, choices, safety and health are the most important factors in the quality of life in people with intellectual disabilities. Methods. The data were collected from three women with intellectual disabilities and their mothers via semi structured interviews. The data were analyzed using qualitative content analysis with the tables which were created by two main theories of the study: quality of life theory by Schalock etc. (2002) and theory of subjective well-being by Diener and Lucas (1999). Results and conclusions. A map of relationships and a map of contexts were created for each woman. The study also examined experienced well-being. There are significant variation between women's quality of life and happiness. The findings indicate that an individual's way of life has a prominent impact to experienced quality of life and happiness. Meaningful life is a key to a good and happy life. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kehitysvammaisten naisten elämänlaadun ja onnellisuuden tekijöitä. Tarkastelun kohteena olivat kehitysvammaisten naisten käyttämien ympäristöjen sekä sosiaalisten suhteiden merkitys koettuun elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Lisäksi selvitettiin millaiseksi kehitysvammaiset naiset ja heidän äitinsä kokevat onnellisuuden muilla elämänlaadun osa-alueilla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kehitysvammaisten henkilöiden onnellisuus ei eroa merkittävästi valtaväestön onnellisuudesta, mutta onnellisuuden asteen on tutkittu olevan hieman valtaväestöä korkeampi. Lisäksi kehitysvammaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiseksi elämän osa-alueiksi ovat osoittautuneet itsemääräämisoikeus, valinnanmahdollisuudet, turvallisuus ja terveys. Menetelmät. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka tarkastelun kohteina olivat kolme kehitysvammaista naista sekä heidän äitinsä. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla parihaastatteluilla. Aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysilla taulukoinnin avulla. Taulukko on rakentunut tutkimuksen kannalta kahden keskeisimmän teorian pohjalta, joita ovat Schalockin ym. (2002) elämänlaatuteoria sekä Dienerin ja Lucaksen (1999) subjektiivisen hyvinvoinnin teoria. Tulokset ja johtopäätökset. Naisten käyttämistä ympäristöistä luotiin läsnäolokartat ja sosiaalisten verkostojen pohjalta rakennettiin verkostokartat. Karttoja sekä muita elämänlaadun kannalta keskeisiä osa-alueita tarkasteltiin tutkimuksen kahden keskeisimmän teorian valossa. Tulokset osoittavat merkittävää vaihtelua henkilöiden välillä, niin läsnäolokartoissa, verkostokartoissa kuin koetussa onnellisuudessa elämänlaadun kannalta keskeisimmillä osa-alueilla. Vaikuttaa siltä, että erilaisilla elämäntavoilla on suuri merkitys kehitysvammaisten naisten elämänlaadun ja koetun onnellisuuden kannalta. Merkityksellinen ja mielekäs arki tuottaa elämänlaatua ja onnellisuuden kokemuksia. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.title "Jos on ollut sairaana ja ei oo voinut mennä töihin, se on ihan itkun paikka ollut" : laadullinen tapaustutkimus kolmen kehitysvammaisen naisen elämänlaadusta ja onnellisuudesta fi
dc.title.alternative Quality of life and happiness of three women with intellectual disabilities en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Special Education en
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka fi
dc.subject.discipline Specialpedagogik sv
dc.subject.yso kehitysvammaisuus
dc.subject.yso onnellisuus
dc.subject.yso kehitysvammaiset
dc.subject.yso onnellisuus
dc.subject.yso elämänlaatu
dc.subject.yso sosiaaliset verkostot
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201509093583

Files in this item

Files Size Format View
laura_holm_progradu15.pdf 1.045Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record