Ikääntyvien työpystyvyys : niin kauan kun mä oon mukana, mä haluun olla mukana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093617
Title: Ikääntyvien työpystyvyys : niin kauan kun mä oon mukana, mä haluun olla mukana
Author: Kosonen, Pirjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093617
http://hdl.handle.net/10138/156474
Thesis level: master's thesis
Abstract: The ageing of population and workforce has major economic and social consequences for Finnish society. The aging, over fifty years old, workers are the largest age group on the labor market. The aim of this Master's Thesis is to understand work-efficacy and expertise of aging workers through their own accounts and descriptions of work, professional ability and development opportunities. The work and the knowledge of seniors are the research themes of this study. The research questions concerning work were: What are the impacts of age and experience on work-efficacy from the seniors perspective? What kind of plans and possibilities do seniors have for developing their work and advancing and their career? The research questions concerning expertise were: What are the impacts of age and experience on professional knowledge from the seniors perspective? How seniors build up professional knowledge and expertise? The research is qualitative and the data was produced by semi-structured interviews. The nine interviewees were ageing personell of communal technical sector. The method of this research was theory bound content analysis. The research concepts were based on social cognitive self-efficacy theories of Albert Bandura and critical theory of self-directed learning of Jack Mezirow. In the frame of this study these theories guide and structure the analysis of learning, self-directiveness, and professional developmental potential and possibilities of senior adults. The findings of this study showed that the age and experience increase efficacy and interest in developing work and expertise. Developing capabilities and expertise in rapidly changing environment requires proactivity, self-directiveness and critical reflection of working and learning. In the case of the aging workforce aims of lifelong learning are relalized. From the perspective of ageing personell networking and benchmarking are seen as the most efficient way of developing work and regenerating learning in the workplace. Seniors develop their work and expertise actively. As the retirement age approaches the developing efforts are sifted from advancing one's own expertise and career to developing of the work and knowledge of the organization. Transferring the knowledge and expertise of seniors to younger members of organization is also important. The research findings are noteworthy because the potential of aging workforce and value of their expertise is not yet fully understood and appreciated. Supporting and enhancing aging workers efficacy, learning and development is important from the seniors own point of view but also essential for Finnish competitiveness and society.Ikääntyvät, yli viisikymmentävuotiaat, ovat suurin ikäryhmä Suomen työmarkkinoilla. Väestön ja työvoiman ikääntymisellä on merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia Suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ikääntyvien työpystyvyyttä ja osaamista työhön, uraan, osaamiseen sekä kehittämiseen liittyvien kokemusten, kuvausten ja käsitysten kautta. Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat ikääntyvien työ ja osaaminen. Ikääntyvien työhön liittyviä tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten ikääntyvät arvioivat iän ja kokemuksen vaikuttaneen omaan työpystyvyyteensä ja millaisia työn ja uran kehittämisen suunnitelmia ja mahdollisuuksia ikääntyvillä on? Osaamiseen ja asiantuntijuuteen liittyviä tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten ikääntyvät arvioivat iän ja kokemuksen vaikuttaneen omaan osaamiseensa ja oppimiseensa ja miten ikääntyvät kehittävät omaa ja työyhteisönsä osaamista ja asiantuntemusta? Tutkimusaineisto on kerätty ikääntyvien kuntatekniikka-alan toimihenkilöiden teemahaastattelujen avulla. Haastatteluaineisto on analysoitu teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin nojautuen sosiokognitiiviseen oppimisen ja pystyvyysuskomusten teoriaan sekä Jack Mezirowin uudistavan oppimisen teoriaan. Nämä teoriat jäsentävät aikuisen oppimisen ja työtoiminnan sekä itseohjautuvuuden ja kehitysmahdollisuuksien kenttää, ja ohjaavat tämän tutkimuksen aineiston analyysiä. Tämän tutkimuksen tulosten valossa ikä ja kokemus näyttävät lisäävän työn ja osaamisen kehittämisen liittyvää kiinnostusta ja pystyvyyttä. Toimintaympäristön nopeasti muuttuessa työn ja osaamisen kehittäminen edellyttää kuitenkin sekä aktiivista ja itseohjautuvaan otetta työhön että oman toiminnan ja osaamisen kriittistä tarkastelua. Ikääntyvien kohdalla realisoituvat elinikäisen oppimisen tavoitteet. Ikääntyvät kokevat verkostotyön ja vertailukehittämisen tärkeimmäksi oman ja organisaation osaamisen kehittämisen tavaksi. Ikääntyvät osallistuvat aktiivisesti oman ja työyhteisönsä työn ja osaamisen kehittämiseen. Eläkeikää lähestyttäessä on mahdollisuus loppukiriin, kehittämispyrkimykset siirtyvät oman osaamisen kehittämisestä organisaation työn ja osaamisen kehittämisen suuntaan. Erityisen tärkeää on osaamisen jakaminen ja siirtämien työyhteisön nuoremmille jäsenille. Tutkimustulokset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, koska ikääntyvään työvoimaan sisältyvää potentiaalia ei vielä osata täysimääräisesti hyödyntää. Ikääntyvän työvoiman työpystyvyyden ja kehityshalukkuuden tukeminen olisi tärkeää niin ikääntyvien itsensä kuin suomalaisen työelämän ja koko yhteiskunnankin kannalta.
Subject: ikääntyvien työpystyvyys
osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen
itseohjautuvuus
uudistava oppiminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record