Lasten yksilölliset erot matemaattisissa taidoissa ja ei-tehtäväsuuntautuneisuudessa esikoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093622
Title: Lasten yksilölliset erot matemaattisissa taidoissa ja ei-tehtäväsuuntautuneisuudessa esikoulussa
Author: Liakka, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093622
http://hdl.handle.net/10138/156478
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The focus of this study was on kirgergartners' mathematical skills and task avoidance. Previous studies have shown that task avoidance is not a stable child characteristics in kindergarten-aged children, but may begin to stabilize during the first school years. Task avoidance has been shown to be linked to mathematical skills during the first school years. Furthermore, task avoidance behavior in kindergarten-aged children has been shown to be linked to slower acquisition of mathematical skills in the course of school years. his study examines the prevalence and stability of task avoidance in kindergarten-aged children. Moreover, it was studied how children's task avoidance was linked to mathematical skills and their development during the kindergarten year. The study was a longitudinal study (N = 235), where kindergartners' mathematical skills, more precisely, the mastery of relations and number sequences, were evaluated by The Early Numeracy Test for Toddlers three times during one school year. In addition, task avoidance was evaluated by teachers in the first and last measurement points using the following variables: diffidence, difficulties in motivation, difficulties in attention, tension and cooperate difficulties. The data was analyzed by quantitative research methods. The kindergartners were divided into three groups based on the level of their task avoidance behavior: no problems (N = 128), some amount of problems (N = 86), lots of problems (N = 19). The children with most task avoidance behavior had weaker mathematical skills than the others in the beginning of kindergarten. Those belonging to the lots of problems -group improved the most during the kindergarten year, reaching the skill level of those with less task avoidance characteristics. The belonging to a task avoidance group was relatively stable during kindergarten, especially within the lots of problems -group. According to the results, children's task avoidance should be monitored already in kindergarten to ensure the earliest possible support in terms of both task avoidance and mathematical skills. Further studies are needed to form a reliable overview on the developmental relationship between task avoidance and mathematical skills in children below school-age.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia matemaattisia taitoja ja ei-tehtäväsuuntautuneisuutta esikouluikäisillä lapsilla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ei-tehtäväsuuntautuneisuus ei ole pysyvä ominaisuus vielä esikouluiässä, mutta jo ensimmäisellä luokalla ei-tehtäväsuuntautuneiden toimintatapojen on havaittu olevan pysyviä. Ei-tehtäväsuuntautuneisuudella on todettu olevan yhteys matemaattisiin taitoihin koulun alussa. Lisäksi esikouluikäisten lasten ei-tehtäväsuuntautuneiden toimintatapojen on havaittu ennustavan hitaampaa matemaattisten taitojen kehitystä koulun edetessä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ei-tehtäväsuuntautuneen toiminnan esiintymistä ja pysyvyyttä esikouluikäisillä lapsilla. Lisäksi selvitetään miten lasten ei-tehtäväsuuntautuneisuus on yhteydessä matemaattisiin taitoihin ja niiden kehitykseen esikoulun aikana. Tutkimus oli pitkittäistutkimus (N = 235), jossa esikoululaisten matemaattisia taitoja, tarkemmin suhde- ja lukujonotaitojen hallintaa, arvioitiin Lukukäsitetestillä kolme kertaa yhden lukuvuoden aikana. Lisäksi lasten omat opettajat arvioivat lasten ei-tehtäväsuuntautuneisuutta ensimmäisessä ja viimeisessä mittauspisteessä seuraavien muuttujien avulla: arkuus, motivaatiovaikeudet, keskittymisvaikeudet, jännittyneisyys ja yhteistyövaikeudet. Aineistoa analysoitiin määrällisin tutkimusmenetelmin. Tutkimukseen osallistuneet lapset jaettiin ei-tehtäväsuuntautuneen toiminnan määrän mukaisesti ryhmiin: ei ollenkaan pulmia (N = 128), jonkin verran pulmia (N = 86) ja paljon pulmia (N = 19). Ei-tehtäväsuuntautuneimmat lapset olivat esikoulun alussa matemaattisilta taidoiltaan heikompia kuin muihin ryhmiin kuuluvat lapset. Toisaalta paljon pulmia -ryhmään kuuluvat lapset kehittyivät lukuvuoden aikana eniten saavuttaen tehtäväsuuntautuneempien lasten matemaattiset taidot. Ei-tehtäväsuuntautuneisuusryhmiin kuuluminen oli melko pysyvää esikoulun aikana, erityisesti oli tyypillistä pysyä paljon pulmia -ryhmässä. Tulosten perusteella lasten ei-tehtäväsuuntautuneisuuteen tulisi kiinnittää huomiota jo esikoulussa mahdollisimman varhaisen tuen takaamiseksi niin tehtäviin suuntautuneisuuden kuin matemaattisten taitojen osalta. Ei-tehtäväsuuntautuneisuuden ja matemaattisten taitojen suhteesta alle kouluikäisillä lapsilla tarvitaan vielä lisätutkimusta laajemman kokonaiskuvan muodostamiseksi.
Subject: ei-tehtäväsuuntautuneisuus
tehtäväsuuntautuneisuus
varhaiset matemaattiset taidot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record