Kondomin käytöstä neuvotteleminen satunnaisissa seksisuhteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093610
Title: Kondomin käytöstä neuvotteleminen satunnaisissa seksisuhteissa
Author: Lyytikäinen, Enna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093610
http://hdl.handle.net/10138/156482
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kondomin käytöstä neuvottelua satunnaisten seksisuhteiden kontekstissa ei ole aikaisemmin tutkittu puheviestinnän alalla Suomessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten 20–30-vuotiaiden nuorten aikuisten kondomin käytöstä neuvottelemisen tilanteessa käyttämiä neuvottelustrategioita ja näihin strategioihin ja neuvotteluun vuorovaikutustilanteena vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostivat pääosin yhdysvaltalainen psykologian alalla tehty kondomin käytöstä neuvottelemisen tutkimus, suomalainen seksin ja seksuaalisuuden tutkimus sekä vaikuttamaan pyrkivien viestien muodostamista tarkasteleva tavoite-suunnitelma-toiminta -teoria. Aineisto kerättiin haastattelemalla viittätoista 22–28-vuotiasta suomalaista naista ja miestä, joilla kaikilla oli kokemusta vähintään yhdestä satunnaisesta seksisuhteesta. Yksilöteemahaastattelut suoritettiin pikaviestinkeskusteluissa. Aineisto analysoitiin laadullisesti aineistolähtöisellä ja teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Haastateltavien kuvauksista löydettiin useita erilaisia kondomin käytöstä neuvottelun strategioita. Nämä strategiat jaoteltiin viestinnän laatuun ja sisältöön liittyviin strategioihin. Edelliset kategorisoitiin edelleen huomioonottaviin, itsekeskeisiin, vältteleviin ja avoimiin strategioihin. Jälkimmäiset eroteltiin puolestaan kondomiin liittyviin ja fyysisiin seurauksiin liittyviin neuvottelustrategioihin. Tutkimuksessa löydetyt neuvottelutilanteeseen ja neuvottelustrategioiden käyttöön vaikuttavat tekijät olivat puolestaan tilannetekijät (esim. humala), yksilölliset tekijät (esim. oman kokemuksen merkitys) ja kumppaniin liittyvät tekijät (esim. kumppanin tuttuus/tuntemattomuus). Tulokset vahvistivat aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia, mutta myös oleellisia eroja löydettiin. Eroja oli esimerkiksi kumppanille esitetyissä perusteluissa käyttää kondomia ja siinä, millaisia eroavaisuuksia sukupuolten välillä on erilaisten neuvottelustrategioiden käytössä. Tämän perusteella voidaan päätellä, että viestintä satunnaisissa seksisuhteissa eroaa sitoutuneempien suhteiden viestinnästä ja yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa saatuja tuloksia ei voida suoraan soveltaa suomalaiseen puhekulttuuriin. Tulosten perusteella suomalaisessa seksivalituksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota kondomin käytöstä neuvottelemisen taitoihin, jos halutaan lisätä kondomin käyttöä satunnaisissa seksisuhteissa.Condom use negotiation in casual sex relationships is a topic that has not been studied in Finnish speech communication research. This study aimed to explore the negotiation strategies used in casual sex relationships among 20–30 years old young adults and examine the factors impacting these strategies and the negation as an interactional event. The theoretical reference frame consists of mostly American condom use negotiation studies, Finnish sex and sexuality research and the Goals-Plans-Action theory that was designed to explain the process by which influence messages are produced. The data was collected by interviewing fifteen 22–28 years old Finnish women and men who had all experienced at least one casual sex relationship. The interviews were conducted on internet chat platforms. The data was analyzed qualitatively using data-driven and theory-guided content analysis. The informants described a great amount of various condom negotiation strategies. These strategies were divided to strategies associated with the nature of communication and strategies associated with the content of communication. The previous were further categorized to considerate, self-centered, avoiding and open strategies. The latter were divided to condom-related and physical consequence-related strategies. The factors influencing the negotiation event and impacting the negotiation strategies were situational factors (e.g. alcohol intoxication), individual factors (e.g. significance of personal experience) and partner related factors (e.g. familiarity of partner). The results were in most part similar to the knowledge presented by the earlier research. Nevertheless some substantive differences were found, e.g. differences in arguments enhancing condom use and gender differences in using alternate negotiation strategies. It was concluded that communication in casual sex relationships differs from communication in more committed relationships. In addition, results gained in American studies cannot be directly applied to Finnish speech culture. On the grounds of this study it would be beneficial to pay more attention to teaching condom negotiation skills in Finnish sex education if the goal is to increase condom use in casual sex relationships.
Subject: satunnainen seksisuhde
kondomin käytöstä neuvotteleminen
neuvottelustrategia
seksuaaliviestintä
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record