Steinerpäiväkodin valinta, hyvä kasvatus ja arvot : Tapaustutkimus steinerpäiväkodin valinneiden vanhempien kasvatusnäkemyksistä ja arvoista

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093613
Julkaisun nimi: Steinerpäiväkodin valinta, hyvä kasvatus ja arvot : Tapaustutkimus steinerpäiväkodin valinneiden vanhempien kasvatusnäkemyksistä ja arvoista
Tekijä: Ruoho, Jenni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2015
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093613
http://hdl.handle.net/10138/156484
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Pedagogik
Education
Tiivistelmä: A Choice of Waldorf Kindergarten, Good Upbringing and Values is a qualitative case study about early educational views and values of Waldorf parents (N=23). Good upbringing means in this case upbringing into goodness and passing on something of value. Values mean things that people value as important, that are desirable and that guides one's choices. The study was meant to describe, explain and understand reasoning behind the choices of daycare, good upbringing and values derived from those. Also this research tried to find out whether Tapio Aaltonen's tool for unveiling values is an applicable instrument in scientific study and which kind of results can be obtained with it. Research materials were comprised of modified Aaltonen's question form and both record and written information of group conversations by the parents (n=12). An analyse was made by a data-based and a theory-directed content analysis. The issue is related to current value process in this particular unit and also in national curriculum frame work of Waldorf Pedagogy. This study is reckoned as the science of descriptive ethics, which is based on moral values and norms of empirical research. The study was approached partly from a view of social sciences and philosophical ethics, more specifically from a view of axiology (=value theory) and partly leaning towards Waldorf pedagogy. Value theoretical frame of reference was based on Schwartz' and Aaltonen & Junkkari's models for values. Waldorf pedagogy was examined for Steiners concept of ethical individualism and three prerequisite of human growth, which are understanding humanity, love and will power. Parents most important criteria in selecting day care were associated with nature, environment and peaceful rhythm. It was emhasized in the answers that waldorf kindergarten is seen as natural, humane in individualism and communality and as a place where a true childhood is cherished – childhood should be protected so that children have time, possibility and peace to grow up with one's own pace towards one's essence. Selecting Waldorf day care is adapted from typical features of Waldorf early education and western romantics of natural philosophy. In upbringing parents valued most truthfulness, tenderness , love, individualism and communality. These values can be seen more as a part of Waldorf pedagogy and Steiner's 1919 curriculum than as of Finnish curriculum in early education. Parents most important values were, truthfulness, dignity, individualism, nature, freedom and communality. In general parents upbringing values are similar as in Western-European countries that value openness to change and self-enhancement. In the results there is an exception concerning security which is one of the conservative values and crucial in early education. Based on the results in this study the research tools can be concluded to serve the purpose of revealing upbringing values of parents. Aaltonen's value-tool is applicable, not only for subjective value evaluations, but also for scientific data gathering, in this context in qualitative case study.Steinerpäiväkodin valinta, hyvä kasvatus ja arvot on laadullinen tapaustutkimus steinerpäiväkodin vanhempien (N=23) kasvatusnäkemyksistä ja -arvoista. Hyvällä kasvatuksella tarkoitetaan tässä kasvatusta hyvään – arvokkaan välittämistä kasvatettavalle. Arvoilla tarkoitetaan asioita, joita ihminen pitää tärkeinä, joita hän haluaa tavoitella ja jotka ohjaavat valintoja. Tutkimuksen tarkoitus oli kuvata, selittää ja ymmärtää päivähoidon valintaperusteluja, kasvatusnäkemyksiä sekä niistä johdettuja arvoja aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Lisäksi haluttiin selvittää, soveltuuko TM Tapio Aaltosen arvotyökalu tieteellisen tutkimuksen välineeksi ja minkälaisia tuloksia sen avulla on mahdollista saada. Tutkimusaineisto koostui Aaltosen kysymyspatteristosta muokatun avoimen kysymyslomakkeen vastauksista (n=12) sekä ryhmäkeskustelujen tallennetuista ja kirjallisista tiedoista. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä se linkittyy sekä päivähoitoyksikön omien arvojen määrittelyyn että valtakunnalliseen, steinerpedagogiseen opetussuunnitelmarunko -projektiin. Tutkimus lukeutuu deskriptiivisen etiikan tieteenalaan, joka perustuu ryhmän moraalisten arvojen ja normien empiiriseen tutkimukseen. Tutkimusta lähestyttiin osaksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian etiikan, tarkemmin aksiologian (=arvoteorian) näkökulmasta ja osaksi steinerpedagogiikan näkökantoihin nojautuen. Arvoteoreettinen viitekehys muodostui Schwartzin ja Aaltosen & Junkkarin arvomalleista. Steinerpedagogiikan osalta tarkasteltiin muun muassa Steinerin eettisen individualismin käsitettä ja inhimillisen kasvun kolmea perusedellytystä, joita ovat ihmisyyden ymmärtäminen, rakkaus ja tahdonvoima. Päivähoidon tärkeimmät valintaperustelut liittyivät luontoon, ympäristöön, aikaan ja rytmiin. Vastauksissa korostui näkemys steinerpäiväkodista luonnollisena, inhimillisen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden paikkana, jossa vaalitaan oikeaa lapsuutta – lapsuus tulee turvata niin, että lapsella on aikaa, mahdollisuuksia ja rauhaa kasvaa omassa tahdissa juuri sellaiseksi kuin hän on. Steinerpäiväkotivalinta mukailee steinerpedagogiselle varhaiskasvatukselle tyypillisiä piirteitä ja länsimaisen romantiikan luonnonfilosofiaa. Vanhemmat arvostivat kasvatuksessa eniten totuudellisuutta, lempeyttä ja rakkautta, yksilöllisyyttä sekä yhteisöllisyyttä, jotka voidaan liittää osaksi steinerpedagogiikkaa ja Steinerin 1919 opetus- ja kasvatussuunnitelmaa, mutta vain osaltaan suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Vanhempien tärkeimmiksi arvoiksi muodostuivat totuudellisuus, omanarvontunto, yksilöllisyys, luonto, vapaus ja yhteisyys/yhteisöllisyys. Yleisesti voidaan sanoa, että vanhempien kasvatusarvoja luonnehtii Länsi-Euroopan maille tyypillinen suuri muutosvalmiuden ja itsensäylittämisen arvostus, lukuunottamatta vanhempien säilyttämisarvoihin liittyvää turvallisuutta, jonka painottaminen varhaiskasvatuksessa on keskeistä. Tutkimustuloksiin nojaten voi tutkimusvälineen todeta palvelevan tarkoitustaan tutkittavien kasvatusarvojen paljastamisessa. Aaltosen arvotyökalu soveltuu, ei pelkästään omakohtaiseen arvojen pohdiskeluun, vaan myös tieteellisen, tässä yhteydessä laadullisen tapaustutkimuksen aineistonkeruuvälineeksi.
Avainsanat: steinerpäiväkoti
steinerpedagogiikka
vanhemmat
päivähoidon valinta
hyvä kasvatus
etiikka
arvot
tapaustutkimus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
pro gradu 2.6.2015_FINAL.pdf 721.8KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot