Using Graphogame to Help Children with Disabilities Learn Early Reading Skills in Rural Tanzania

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093612
Title: Using Graphogame to Help Children with Disabilities Learn Early Reading Skills in Rural Tanzania
Author: Salmela, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093612
http://hdl.handle.net/10138/156485
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The purpose of this study was to find out how Graphogame, a computer-based learning game can be used to help children with disabilities learn early literacy skills in rural Tanzania. Graphogame aims to help children automate letter-sound connections, which are found to be the most important prerequisite for reading in transparent languages. Previous studies have shown that Graphogame can be an effective learning tool for children without disabilities in both Finland and East Africa (e.g. Ojanen et al, 2015). In addition to investigating the effectiveness of Graphogame, this study aimed to bring forth the issues that arise when conducting a Graphogame intervention in this particular setting. The study was conducted as an intervention, where a group of five children with different types of disabilities played Graphogame daily for six weeks. Their progress was monitored through oral tests before, during and after the intervention. Participant observation was used to gather additional information on the learning process of the participants. The results of this study showed how some of the participants were able to improve their early literacy skills with the help of Graphogame. Three out of five participants in the experimental group were able increase their letter knowledge noticeably during the intervention, two some of them only learned a couple of new letters. It also revealed differences in the participants' ability to transfer their skills to contexts outside the game. Based on the observations made in this study, a list of considerations is made that should be taken into account when conducting future interventions in a rural Tanzanian setting and suggestions provided for future Graphogame research.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Graphogame voi auttaa tansanialaisia erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia oppimaan lukutaidon alkeita. Graphogame on suomalaisen Ekapeli-tietokonepelin Swahlinielinen versio, joka pyrkii auttamaan lapsia automatisoimaan kirjain-äänne –yhteyksiä. Näiden on todettu olevan tärkein lukutaidon edellytys läpinkyvissä kielissä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Graphogame voi olla tehokas oppimisen apuväline vammattomilla lapsilla sekä suomessa että Itä-Afrikassa (esim. Ojanen et al, 2015). Tämä tutkimus pyrki myös valottamaan niitä ongelmia, joita nousee esiin, kun toteutetaan Graphogame-interventiota juuri tässä ympäristössä. Tutkimus toteutettiin interventiona, jossa viiden oppilaan ryhmä pelasi Graphogamea yksitellen kuuden viikon ajan. Ryhmässä oli sekä fyysisesti vammaisia että kehitysvammaisia lapsia. Heidän edistystään seurattiin suullisilla testeillä ennen interventiota, sen aikana ja sen jälkeen. Osallistuvaa havainnointia käytettiin, jotta saatiin kerättyä lisätietoa osallistujien oppimisprosessista. Tutkimuksen tulokset osoittivat, kuinka jotkut osallistujista onnistuivat kehittymään lukutaidon alkeissa Graphogamen avulla. Kolme viidestä osallistujasta koeryhmässä lisäsi intervention aikana kirjaintuntemustaan huomattavasti, kun taas jotkut oppivat vain pari uutta kirjainta. Tutkimus myös paljasti, että osallistujien kyvyissä siirtää oppimaansa pelin ulkopuolelle oli suuria eroja. Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella listattiin asioita, jotka tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa, kun toteutetaan interventioita Tansanian maalaisalueilla, ja tehtiin ehdotuksia tulevaisuuden Graphogame-tutkimuksia varten.
Subject: Graphogame
Tanzania
early reading skills
children with disabilities
intervention


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record