Lääketieteen tiedekunnan 1. vuoden opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen sekä niiden yhteys opintomenestykseen ja stressin sekä kuormittavuuden kokemiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093600
Title: Lääketieteen tiedekunnan 1. vuoden opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen sekä niiden yhteys opintomenestykseen ja stressin sekä kuormittavuuden kokemiseen
Alternative title: First years medical students approaches to learning, stress and heavy workload and their effects on study
Author: Kyrklund, Paulina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093600
http://hdl.handle.net/10138/156487
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives: The objective of this study was to find out what kinds of approaches to learning can be found among first year medical students and how approaches to learning are affecting study success. In addition, to find out how stressed or exhausted students are in their studies. The aim was also determine how approaches to learning and stress and exhaustion are related to study success. Previous studies have shown approaches to learning can be considered as central factors affecting students learning. Student's approaches to learning can be divided to three: surface approach, deep approach and strategic approach. Based on previous studies, it has been indicated that approaches to learning and study success are related to each other. Surface approaches has been associated with poor study success and deep approaches has been associated with qualitatively better learning outcomes and study success. In addition, student learning approaches have been shown to be related to perceived workload. The conclusion has been that high perceived workload can induce students to employ a surface approach. Method: The participants (n=93) were first-year students of medicine at the University of Helsinki. The data were collected during spring 2011 by using a web based questionnaire. Study success information was included in the data. Correlations, regression analysis and analysis of variance (ANOVA) were used to examine the interconnections of approaches to learning, heavy workload, stress and and their effects on the study success. Results and conclusions: Three different approaches to learning were recognized: surface approach, Deep approach and strategic approach. The highest average was found from student using strategic approach and the lowest average was from student using surface approach. Study success among medical students was extremely high. Students, who showed a surface approach to learning, felt exhausted. Medical students stress and perceived workload weren't high. The only predictor for study success was deep approach.Tavoitteena oli tutkia lääketieteen 1.vuoden opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen ja niiden suhdetta opintomenestykseen sekä stressiin ja opintojen kuormittavuuteen. Aikaisempien tutkimuksien mukaan lähestymistapoja on tunnistettu kolme: pintasuuntautunut, syväsuuntautunut ja suunnitelmallinen lähestymistapa oppimiseen. Syväsuuntautunut lähestymistapa oppimiseen liitetään laadukkaampiin oppimistuloksiin. Stressi ja opintojen kuormittavuus taas on liitetty pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan. Aikaisempien tutkimuksien mukaan syväsuuntautunut tai suunnitelmallinen lähestymistapa on yhteydessä opintomenestykseen. Tutkimukseen osallistui (N=93) lääketieteen 1. vuoden opiskelijaa. Aineisto kerättiin sähköisellä LEARN-kyselyllä keväällä 2011 ja prekliinisen vaiheen opintojen opintomenestystiedot lisättiin aineistoon syksyllä 2012. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Lähestymistapoja oppimiseen ja kuormittavuutta sekä stressiä tutkittiin aineistoa kuvailevien tunnuslukujen, hajontojen ja Cronbachin alfan avulla. Korrelaatiokertoimien avulla tutkittiin lähestymistapojen yhteyttä stressiin ja opintojen kuormittavuuteen. Myös lähestymistapojen keskinäisiä yhteyksiä tutkittiin korrelaatioiden avulla. Lähestymistapojen sekä stressin ja kuormittavuuden yhteyttä opintomenestykseen tutkittiin regressioanalyysin avulla. Tuloksena lääketieteen opiskelijat arvioivat käytävänsä lähestymistapanaan suunnitelmallista oppimista. Vähiten he arvioivat käyttävänsä pintasuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen. Syväsuuntautuneen lähestymistavan ja pintasuunnitelmallisen lähestymistavan väliltä löytyi negatiivinen yhteys. Opiskelijat eivät kokeneet merkittävää stressiä tai kuormittuneisuutta. Opintojen kuormittavuus kuitenkin korreloi pintasuuntautuneen lähestymistavan kanssa. Opintomenestystä tässä tutkimuksessa selittää syväsuuntautunut lähestymistapa oppimiseen.
Subject: approaches to learning
stress
heavy workload
study success
medical students
lähestymistavat oppimiseen
stressi
kuormittuneisuus
opintomenestys
lääketieteen opiskelijat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record