Parin kanssa paremmin – Resonaarin soittokaveritoiminta : Vertaisoppimisen ja vapaaehtoisuuden monet mahdollisuudet minäkuvan rakentajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093593
Title: Parin kanssa paremmin – Resonaarin soittokaveritoiminta : Vertaisoppimisen ja vapaaehtoisuuden monet mahdollisuudet minäkuvan rakentajina
Author: Haapiainen, Sophie-Madeleine
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093593
http://hdl.handle.net/10138/156488
Thesis level: master's thesis
Abstract: The subject of this master's thesis is the playing with a friend -project in the Special Music Centre Resonaari. The aim is to study the meanings of cooperative learning and volunteering within the playing with the friend -project. The purpose is to define the strengths of the project and to find aspects that affect the autoconcept of persons involved in the project. As a part of the autoconcept, the study aims also at finding identities that are built while participating to the project. The methodological approach of this study is qualitative. The data was gathered using interviews. Four playing pairs were interviewed, that is eight persons altogether. Four of them represented adult volunteers and four Resonaari's pupils with special educational needs. Two parents evaluated also the project. The data was analyzed using a narrative approach that stressed especially turning points in the narration. These changes concerned mainly mentalities towards the project and the pair, learning and one's own identities. Volunteering was meaningful for the volunteers at the beginning to get involved in the playing with the friend -project. Nevertheless, as playing pairs' friendship kept deepening, volunteering was seen less dominating. There was learning in musical and social skills but it wasn't goal-orientated. Thus, cooperative learning made possible sharing music in a relaxed atmosphere and seeing the parter all the time more as a friend. The pairs had built an own acting culture that underlines the importance of the new structure. Friendship creates an open and relaxed atmosphere where trying and learning by mistakes are accepted. At the same time, it enables strong commitment to the other person and to the common task. Learning is a vast study field that offers many further subjects to be investigated. In the mainstream schooling system enhancing good relationships between peers should be taken in account while developing learning strategies.Tämän pro gradu -tutkielman aihe on Resonaarin erityismusiikkikoulun soittokaveritoiminta. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia vertaisoppimisen ja vapaaehtoisuuden merkitystä soittokaveritoiminnassa. Vertaisoppimiselle ja vapaaehtoisuudelle perustuvasta mallista on tarkoitus löytää ensiksi vahvuuksia yleensä ja toiseksi vaikutuksia minäkäsitykseen. Tavoitteena on valottaa osana minäkäsitystä myös identiteettejä, joita soittokaveritoimintaan osallistuville henkilöille rakentuu toiminnan puitteissa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että vertaisoppiminen ja vapaaehtoisuus kasvattavat vastuunottoa, sitoutumista ja osallistumista sekä parhaimmillaan myös motivaatiota. Minäkäsitys rakentuu jatkuvasti eri tilanteissa ja vuorovaikutussuhteissa. Siihen vaikuttavat muun muassa saatu palaute ja kokemukset. Tutkielman näkökulma on inklusiivinen. Tämä työ on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla neljää soittokaveriparia, yhteensä siis kahdeksaa henkilöä. Soitto-oppilaat edustivat erityismusiikkikasvatuksen piiriin kuuluvia opiskelijoita. Näiden soittokaverit edustivat puolestaan vapaaehtoistoimintaan osallistuvia aikuisia ihmisiä. Lisäksi kaksi soitto-oppilaan vanhempaa kommentoi omasta näkökulmastaan soittokaveritoimintaa. Aineiston analyysissä hyödynnettiin narratiivista tutkimusotetta. Kertomuksista oli tarkoitus etsiä muutoksia liittyen minäkäsitykseen, vapaaehtoisuuteen ja vertaisoppimiseen. Myös identiteettien löytäminen teemoittelun avulla oli osa minäkäsityksen analyysiä. Soitto-oppilaiden minäkäsitys oli varsin myönteinen riippumatta soittokaveritoiminnasta. Vapaaehtoisten minäkäsitys oli muuttunut soittokaveritoiminnan aikana. Muutos näkyi identiteeteissä. Aluksi identiteettiä muokkasi etenkin vapaaehtoisena toimiminen uuden tuttavuuden rinnalla. Toiminnan kuluessa kaverillisuus ja musiikin jakaminen parille ominaisella tavalla leimasivat identiteettiä, joskin vapaaehtoiset toimivat pitkälti soittokaverinsa ehdoilla. Vapaaehtoiset soittokaverit arvioivat soittoparinsa minäkäsityksen muuttuneen musiikintekijänä tai kaverina. Useissa tapauksissa muutos koski molempia identiteettejä vahvistaen niitä entisestään. Vapaaehtoisuus oli vapaaehtoisten soittokaverien näkökulmasta toimintaan hakeutumisen ja sitoutumisen kannalta merkittävä tekijä. Vapaaehtoisuuden merkitys väheni kaverillisuuden voimistuessa. Yhteisöllisyys, jakaminen, vastavuoroisuus ja tekemisen ilo olivat soittokaveritoimintaan liitettyjä arvoja. Vertaisoppimisen monet ulottuvuudet toivat toimintaan sitoutumista ja avoimuutta. Kullekin parille rakentui oma toimintatapa. Kaikki kokivat oppivansa toisesta ihmisestä uutta, ja suurin osa katsoi myös parin ja omien musiikkitaitojen kehittyneen. Kaverillisuus oli vahva side, joka sai aikaan omaehtoista sitoutumista toiseen ihmiseen ja loi rentoa kokeiluilmapiiriä musiikkiin. Tämän seurauksena koettiin oppimista ja jakamista. Oppiminen tarjoaa kaiken kaikkiaan laajan tutkimuskentän, jota voisi tulevaisuudessa tutkia enemmän. Peruskoulumallissa on syytä pohtia oppimista kannattavien kaverisuhteiden rakentamista osaksi vertaisryhmää ja mahdollisesti osaksi eritasoisten oppilaiden verkostointia.
Subject: soittokaveritoiminta
minäkäsitys
vertaisoppiminen
vapaaehtoisuus
erityismusiikkikasvatus
Resonaari
identiteetti
roolit
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu.pdf 951.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record