Yliopisto-opiskelijasta lastentarhanopettajaksi : miksi toiset haluavat työelämään ja toiset eivät?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093605
Title: Yliopisto-opiskelijasta lastentarhanopettajaksi : miksi toiset haluavat työelämään ja toiset eivät?
Author: Kantonen, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093605
http://hdl.handle.net/10138/156491
Thesis level: master's thesis
Abstract: International research on student teachers' induction into the working life has showed that work exhaustion and feelings of confusion are common amongst the young professionals, who have been working in the field for five years or less. In Finland, there has been a lack of qualified Kindergarten teachers for a long time. This study aimed to find out what appeals Kindergarten teacher students to work in the profession and what makes students hesitate working in the profession. There were three research problems: (1) Which factors are linked with students' desire to work as a Kindergarten teacher? (2) Which factors are linked with students' hesitation to work as a Kindergarten teacher? (3) How do the students describe the socialisation into the profession and how is that affected to the work engagement? This study was conducted as a qualitative survey. The data used in this study was part of University of Helsinki study Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla. The data included four open-ended questions (n = 350), which were answered by 166 third year students from the University of Helsinki Kindergarten Teacher Education. The data was analyzed using Content Analysis. The results of the study brought out that the students' desire to work as kindergarten teachers is mainly linked with love for children and early childhood education. The motivation to develop as a professional seemed to link with the desire to continue to the profession as well. The help of senior teachers and well adopted teaching practices seemed to strengthen the socialisation into the profession. Students' feeling that the society doesn't appreciate the profession was strongly linked with feelings of hesitation, as well as the weak resources in the Daycare Centres. The students also felt that by clarifying the job descriptions between the Kindergarten teachers and the practical nurses, the profession would seem more appealing. The results of this study can be used to promote the Kindergarten teachers induction into the working life.Kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että työuupumus ja epävarmuuden tunteet ovat yleisiä juuri nuorten, viisi vuotta tai vähemmän alalla olleiden keskuudessa, ja induktiovaiheen onnistumisella on merkittävä rooli työhön kiinnittymisen kannalta. Suomessa lastentarhanopettajista on ollut pulaa jo pitkään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät ovat yhteydessä valmistumisvaiheessa olevien lastentarhanopettajaopiskelijoiden haluun ja mahdolliseen epäröintiin toimia lastentarhanopettajan ammatissa. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: (1) Mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että lastentarhanopettajaksi opiskelevat haluavat jatkaa lastentarhanopettajan ammatissa? (2) Mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että lastentarhanopettajaksi opiskelevat epäröivät lastentarhanopettajan ammatissa toimimista? (3) Miten lastentarhanopettajaopiskelijat kuvaavat sosiaalistumistaan lastentarhanopettajan ammattiin ja sen merkitystä työhön kiinnittymiselle? Tutkimus toteutettiin osana Helsingin yliopiston Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushanketta. Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena. Aineistona käytettiin Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushankkeeseen kerätyn kyselyaineiston neljän avoimen kysymyksen vastauksia (n = 350). Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin yliopiston viimeisen vuosikurssin päättöharjoittelun suorittaneet lastentarhanopettajaopiskelijat ja tutkimukseen päätyi 166 opiskelijan vastaukset. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että opiskelijoita motivoi jatkamaan lastentarhanopettajan tehtäviin erityisesti lapset sekä kiinnostus varhaiskasvatuksesta ja oman asiantuntijuuden kehittämisestä. Koulutuksen aikaisilla harjoitteluilla oli myös positiivinen vaikutus haluun jatkaa alalla ja lastentarhanopettajan ammattiin sosiaalistumiseen. Epäröintiä toimia lastentarhanopettajana aiheutti erityisesti opiskelijoiden kokema yhteiskunnan heikko arvostus alaa kohtaan, sekä päiväkotien huonot resurssit. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien välisen työnjaon selkeys näytti myös vaikuttavan siihen, haluavatko opiskelijat lastentarhanopettajan tehtäviin. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa vastavalmistuneiden lastentarhanopettajien työn aloituksen tukemisessa.
Subject: induktiovaihe
työhön kiinnittyminen
lastentarhanopettajat
opettajankoulutus
Discipline: Kasvatustiede
Pedagogik
Education


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
EssiKantonen_progradu_2015.pdf 1.017Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record