Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen opintojen erot ja yhtäläisyydet eri yliopistoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093596
Title: Luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen opintojen erot ja yhtäläisyydet eri yliopistoissa
Author: Saari, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093596
http://hdl.handle.net/10138/156492
Thesis level: master's thesis
Abstract: Universities are fairly autonomic with their curriculums. When planning curriculums universities try to emphasize their own historical traditions and special talents of their staff members. Universities that organize teacher education have co-operated as a part of the Bologna process, a series of meetings designed to ensure comparability of standards in higher education. In 2003–2006 there was a project, "the National-Level Coordination of Degree Programme Development in Teacher Education and the Science of Education", called Vokke. The purpose of the project was to create the recommendations how studies should split in teacher education in Finland. In this study the goal is to clarify the differences and similarities in class teacher studies in science of education in different universities. This qualitative study researches written curriculums of the class teacher education in Finnish universities in academic year 2014–2015. Curriculums were analyzed by using content analysis. Research data included curriculums from universities of Helsinki, Eastern Finland, Jyväskylä, Oulu, Lapland, Turku and Tampere. The focus was in major in the science of education. Research revealed that the basic studies were pretty similar in all universities and included mainly classic fields of the science of education. The subject studies and the advanced studies in educational sciences had more differences, especially in the structures, ECTS and names of theses were different. Research methodologies were also different. University of Tampere was more profiled than others as class teacher students had no clear major there. Research also revealed that there were many similarities in the class teacher education curriculums. Subject studies and advanced studies in the educational sciences included courses in teaching, education and teachers' pedagogical thinking. Timing of courses with similar content changed depending on the university. Because the goal of the class teacher education is teacher movability and equal chances for further post-degree education, curriculums of class teacher education should be standardized.Yliopistot ovat hyvin autonomisia opetussuunnitelmien suhteen. Opetussuunnitelmia laatiessa oman laitoksen historiallinen perinne, sekä laitoksen henkilökunnan erityisosaaminen halutaan tuoda esiin. Opettajankoulutuksen osalta yliopistot ovat pyrkineet kehittämään yhteistyötä. Vuosina 2003–2006 toiminut Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti, Vokke, tuotti yhteistyössä eri yliopistojen kanssa valtakunnalliset suositukset luokanopettajankoulutuksen opintojen jakautumisesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten kasvatustieteen opinnot eroavat ja yhtenevät suomalaisten luokanopettajankoulutusta antavien yliopistojen opetussuunnitelmissa. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin luokanopettajankoulutusta järjestävien yliopistojen lukuvuoden 2014–2015 kirjoitettuja opetussuunnitelmia. Aineisto koostui Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Lapin, Turun ja Tampereen yliopistojen opetussuunnitelmista. Tutkittavana olivat kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa vertaillaan kansallisesti eri luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmia. Tutkimuksessa saatiin selville, että perusopinnot olivat kaikissa yksiköissä melko samanlaiset, ne sisälsivät pääasiassa kasvatustieteen osa-alueisiin perehtymistä. Aineopinnot ja syventävät opinnot erosivat toisistaan. Erityisesti opinnäytetöiden rakenne, laajuus ja niistä käytettävät nimitykset sekä tutkimusmenetelmäopinnot erosivat yliopistoittain toisistaan. Tampereen yliopisto oli profiloitunut huomattavasti muita enemmän eikä luokanopettajaopiskelijoilla ollut pääainetta. Luokanopettajankoulutuksissa oli myös paljon yhteisiä sisältöjä. Useimmissa yksiköissä sekä aineopinnoissa että syventävissä opinnoissa käsiteltiin opettajan työtä ja opettajuutta, opetusta ja kasvatusta sekä lainsäädäntöä. Opintojaksojen ajoitus vaihteli kuitenkin niin, että osassa yliopistoja aineopinnoissa suoritettava jakso saattoi toisessa yliopistossa kuulua syventäviin opintoihin. Koska tavoitteena ovat luokanopettajien liikkuvuus sekä yhtäläiset jatko-opintomahdollisuudet, luokanopettajankoulutusta tulisi tulevaisuudessa myös yhdenmukaistaa enemmän erityisesti opinnäytetöiden kohdalla tasa-arvoisuuden takia.
Subject: luokanopettajankoulutus
opetussuunnitelma
kasvatustiede
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record