Strategiatyöstä tulevaisuustyöhön : Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen luonnonsuojeluliitossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1014-5
Title: Strategiatyöstä tulevaisuustyöhön : Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen luonnonsuojeluliitossa
Author: Ketola, Tarja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, viestinä
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-10-09
Language: fin
Belongs to series: Sosiaalitieteiden laitoksen sarja - URN:ISSN:1798-9051
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1014-5
http://hdl.handle.net/10138/156509
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: ABSTRACT Western democracy is based on civil society and on the non-governmental organizations and social movements that operate at its core, offering opportunities for people to act, influence and network. Although interest in civil society has increased of late and research on the topic has become more active, the management and communications of non-governmental organizations remains a scantily researched area. This study examines the strategic management and related communications of a non-governmental organization from the point of view of management, members and clerical workers. Strategy, vision and other strategic management concepts and planning models have spread from companies to non-governmental organizations. Transferring the concepts and schemes of thought developed for companies to a non-governmental organization without alteration is, however, problematic, because of the different context and the related differences in values and ideologies. The premises of operation for a non-governmental organization are the pursuit of common good, volunteer agents, democratic decision making and administrative independence from external parties. The research data were generated in different phases of The Finnish Association for Nature Conservation s strategic working process during 1998 2010. The study is ethnographic and combines case study and (participative) action research methods. The method of analysis is content analysis. The theoretical background is formed of the theories related to organizations social, cultural and political reality, different models and theories of communication and the theory of communicative action. Of the various schools of strategic management studies, the framework especially leans toward examining culture, incremental learning, power and politics, and discursive and social practices. The study also contributes in part to critical management studies by offering a critical point of view on conceptions about organizations and management that have been considered self-evident. Citizenship and non-governmental organizations are examined especially through the concept of identity. The results of the study challenge the transfer of corporate language, concepts and planning models as such into non-governmental organizations and clearly highlight the meaning of context in an organization s strategy work and its success. The results are crystallized as a model of the future work and communications of a proactively operating non-governmental organization, taking into account the characteristics of such an organization as a social and administrative unit. The model is based on openness, extensive participation and equal treatment of the organization s members, and on dialogic communications. The model pays special attention to concepts; for instance, it proposes the concepts of future work, a dynamic view of the future and dreams as replacements for the corporate concepts of strategy and vision. The ritual and community-creating functions of communication and its facility to produce common meanings are emphasized in a non-governmental organization and ascend to greater import than formal structures and processes. Common discussions and negotiations about the direction and content of operations and emotional commitment enable the strengthening of collective identity and thus maintain the motivation of volunteers and other agents. As a practical contribution, the study also brings out factors that should be taken into account when constructing future work processes at non-governmental organizations. Keywords: community communications, non-governmental organization, strategy, future workTIIVISTELMÄ Länsimainen demokratia perustuu aktiiviseen kansalaisyhteiskuntaan ja sen ytimessä toimiviin kansalaisjärjestöihin ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Ne tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa ja verkostoitua. Vaikka viime aikoina kiinnostus kansalaisyhteiskuntaa kohtaan on kasvanut ja tutkimuskin aktivoitunut, on kansalaisjärjestön johtamista ja viestintää tutkittu vähän. Tämä tutkimus tarkastelee kansalaisjärjestön strategista johtamista sekä siihen liittyvää viestintää johdon, jäsenistön ja toimihenkilöiden näkökulmasta. Strategia, visio ja muut strategisen johtamisen käsitteet ja suunnittelumallit ovat levinneet liikeyrityksistä myös järjestöihin. Liikeyritysten käyttöön kehitettyjen käsitteiden ja ajatusmallien siirtäminen kansalaisjärjestöön sellaisinaan on kuitenkin ongelmallista erilaisen kontekstin sekä siihen liittyvien erilaisten arvojen ja ideologioiden vuoksi. Kansalaisjärjestön toiminnan lähtökohtia ovat yleishyödyllisyys, toimijoiden vapaaehtoisuus, demokraattinen päätöksenteko ja hallinnollinen riippumattomuus ulkopuolisista tahoista. Tutkimusaineisto on tuotettu Suomen luonnonsuojeluliiton strategiatyön prosessin eri vaiheissa vuosina 1998 2010. Tutkimus on etnografinen ja siinä yhdistyvät tapaus- ja toimintatutkimusotteet. Analyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Teoreettisena taustana ovat organisaatioiden sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen todellisuuteen liittyvät teoriat, erilaiset viestinnän mallit ja teoriat, kommunikatiivisen toiminnan teoria sekä strategiatutkimuksen koulukunnista erityisesti kulttuuria, vähittäistä oppimista, valtaa ja politiikkaa sekä diskursiivisia ja sosiaalisia käytäntöjä tarkastelevat suuntaukset. Tutkimus kontribuoi osaltaan myös kriittisen johtamisen tutkimukseen tarjoamalla kriittistä näkökulmaa itsestään selvinä pidettyihin käsityksiin organisaatioista ja johtamisesta. Kansalaisuutta ja kansalaisjärjestöjä tarkastellaan identiteetin käsitteen avulla. Tutkimuksen tulokset kyseenalaistavat strategisen johtamisen kielen, käsitteiden ja suunnittelumallien siirtämisen sellaisinaan kansalaisjärjestöihin ja nostavat selkeästi esille kontekstin merkityksen organisaation strategiatyössä ja sen onnistumisessa. Tutkimuksen tulokset kiteytyvät proaktiivisesti toimivan kansalaisjärjestön tulevaisuustyön ja viestinnän malliin, joka ottaa huomioon kansalaisjärjestön ominaislaadun sosiaalisena ja hallinnollisena yksikkönä. Malli perustuu avoimuuteen, jäsenistön mahdollisimman laajaan osallistumiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä dialogiseen viestintään. Malli kiinnittää erityistä huomiota käsitteisiin, esimerkiksi se ehdottaa strategian ja vision käsitteiden tilalle tulevaisuustyön, dynaamisen tulevaisuuskuvan ja unelman käsitteitä. Viestinnän rituaalinen, yhteisyyttä luova funktio sekä yhteinen merkitysten tuottaminen painottuvat kansalaisjärjestössä ja nousevat virallisia rakenteita ja prosesseja tärkeämmiksi. Yhteiset keskustelut ja neuvottelut toiminnan suunnasta ja sisällöstä sekä tunnepohjainen sitoutuminen mahdollistavat kollektiivisen identiteetin vahvistumisen ja näin ylläpitävät toimijoiden motivaatiota. Käytännön suosituksena tutkimus tuo esille tekijöitä, joita tulisi ottaa huomioon kansalaisjärjestön tulevaisuustyössä. Avainsanat: yhteisöviestintä, kansalaisjärjestö, strategia, tulevaisuustyö
Subject: viestintä
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
strategi.pdf 2.826Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record