Hovawarttien kilpirauhasen vajaatoiminnan perinnöllisyys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509213640
Title: Hovawarttien kilpirauhasen vajaatoiminnan perinnöllisyys
Author: Åhlgren, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509213640
http://hdl.handle.net/10138/156591
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: Hovawart on vanha saksalainen käyttökoirarotu, jolla on oma vankka kannattajakuntansa Suomessa. Koiria rekisteröidään muutamia satoja yksilöitä vuodessa ja niitä voidaan nähdä sekä harrastuskentillä että kotikoirina. Hovawarttien jalostuksen tavoiteohjelmassa kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi mainitaan yhdeksi yleisemmistä hovawarttien perinnöllisistä sairauksista. Hypotyreoosin taustalla on usein autoimmuunisairaus (lymfosyyttinen tyreoidiitti) joka tuhoaa kilpirauhasen. Hypotyreoosia hoidetaan korvaamalla kehon oma kilpirauhastuotanto kilpirauhashormonilääkityksellä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisen hovawartpopulaation hypotyreoosin periytymisaste. Tutkimusaineisto saatiin Suomen Kennelliitto ry:ltä ja Suomen Hovawart ry:ltä ja mukaan otettiin vuosina 1990–2010 syntyneet koirat. Tutkimuksessa selvitettiin ensin sukupuolen, syntymävuoden ja -kuukauden, pentuekoon, kasvattajan asuinpaikan, koiran värin sekä sukusiitosasteen vaikutus hypotyreoosiin sairastumiseen. Ensin analysoitiin 4953 koiraa, joista 107 oli sairasta ja 4846 oletettiin terveiksi. Toiseksi analysoitiin jalostukseen käytetyt koirat; siinä oli mukana 739 terveeksi oletettua koiraa. Yksittäisten tekijöiden yhteyttä sairastumiseen testattiin χ2-testillä. Kiinteiden tekijöiden ja kovariaatin vaikutus sairastumiseen testattiin yleistetyn lineaarisen mallin (generalized linear model) avulla. Kiinteät tekijät valittiin käyttäen backward-menetelmää ja mallin sopivuutta arvioitiin mm. Akaiken informaatiokriteerin (Akaike’s information criterion, AIC) avulla. Varianssikomponenttien analysointiin käytettiin eläinmallia ja ne laskettiin REML-menetelmällä. Koska ominaisuus oli kaksiluokkainen (binääri), varianssikomponenttien estimoinnissa käytettiin logit- ja probit-malleja. Lisäksi ominaisuus käsiteltiin tavallisesti lineaarimallilla. Laajemmassa aineistossa sairastumiseen vaikuttivat väri ja pentuekoko. Jalostuskoirissa sairastumiseen vaikuttivat pentuekoko, väri ja sukupuoli. Logit-mallilla laskettuna hypotyreoosin periytymisaste aineistossa 1 oli 0,65 ja korjattuna probit-mallia vastaavaksi logistisen normaalijakauman varianssin avulla 0,36 sekä aineistossa 2 0,54 ja korjattuna 0,26. Probit-mallilla laskettuna hypotyreoosin periytymisaste aineistossa 1 oli 0,24 ja aineistossa 2 0,23. Lineaarisella mallilla laskettuna hypotyreoosin periytymisaste aineistossa 1 oli 0,21 ja aineistossa 2 0,44. Hypotyreoosilla on kohtalainen periytymisaste ja sen yleisyyttä rodussa voidaan vähentää jalostuksen avulla. Kaikkia sairaita koiria ja niiden lähisukulaisia ei voida sulkea pois jalostuksesta, eikä kaikkia sairaita koiria havaita ennen niiden jalostusikää. Hypotyreoosin karsimiseen populaatiosta kasvattajille olisi tarjottava luotettava työkalu jalostusvalintojen avuksi. Tehokas karsiminen edellyttää harrastajilta avoimuutta ja sairaiden koirien tietojen tarjoamista kaikkien saataville.Hovawart is an old German working dog breed. Few hundred dogs are registered annually in Finland. Hovawarts can be seen in working trials as well as a family pet. In Hovawart breeding program (JTO) hypothyroidism is mentioned as a one of the most common hereditary diseases and is usually caused by lymphocytic thyroiditis. Lymphocytic thyroiditis is an autoimmune disease which destroys the thyroid gland. Hypothyroidism is treated medically by substituting natural hormone production with medical hormones. The aim of this study was to estimate the heritability of the hypothyroidism in Finnish Hovawart population. Research material was provided by Finnish Kennel Club and Finnish Hovawart Club. Dogs born between 1990 and 2010 were included in the study. The influence of gendre, birth year and month, size of the birth litter, breeders living area, colour and inbreeding were studied. Data was delimited in two different ways. Data 1 consisted 4953 dogs, where 107 were hypothyroid and 4846 were assumed to be healthy. In data 2, hypothyroid dogs were the same as in data 1 but only dogs used for breeding were considered as healthy (739 dogs). The χ2 test was used to evaluate the influence of individual factors. The influence of fixed effects and covariate were tested with a generalized linear model. Fixed effects were chosen by using the backward method and the applicable model was chosen by using e.g. Akaike’s information criterion, AIC. The animal model and the REML method was used in variance component analyses. Since hypothyroidism is a binary factor logit and probit models were used. For comparison, heritability was also estimated with a linear model. In data 1 colour and birth litter size were significant. In data 2 colour, birth litter size and gender were significant. Estimated heritability by logit model was 0.65 in data1 and 0.54 in data 2. When transformed to the underlying liability scale the corresponding values were 0.36 and 0.26, respectively. Heritabilities by probit model were 0.24 and 0.23 and by linear model 0.21 and 0.44 for data 1 and 2, respectively. Heritability of hypothyroidism is moderate and can be considered even as high, hence the prevalence of hypothyroidism can be decreased by breeding. However, it is not possible to exclude all hypothyroid dogs and their close relatives from breeding. Hypothyroidism can be diagnosed later when the dog has already been used for breeding. To decrease the prevalence of hypothyroidism there is a need for an appropriate tool to support breeders’ choices. Efficiency requires openness within breed and collecting and offering the data to public use.
Subject: Hovawart
kilpirauhanen
kilpirauhasen vajaatoiminta
hypotyreoosi
heritabiliteetti
periytymisaste
perinnöllisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ahlgren_johanna_maisterintutkielma_2015.pdf 1.112Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record