AOAC:n kokonaisravintokuitupitoisuuden määritysmenetelmän (2011.25) validointi tomaatille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509213633
Title: AOAC:n kokonaisravintokuitupitoisuuden määritysmenetelmän (2011.25) validointi tomaatille
Author: Tuomi, Ilona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509213633
http://hdl.handle.net/10138/156594
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelskemi
Food Chemistry
Elintarvikekemia
Abstract: Työn tavoitteena oli AOAC:n entsymaattis-gravimetrisen kokonaisravintokuidun määritysmenetelmän (2011.25) validointi tomaatille. Samalla tuotettiin uutta tietoa elintarvikkeiden koostumustietopankkiin Fineliin. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin ravintokuituanalytiikan taustaan, menetelmäkehitykseen sekä kasvisten ravintokuituun. Käytetyllä menetelmällä voidaan määrittää erikseen veteen liukenematon ravintokuitu (IDF), vesiliukoinen etanolilla saostuva ravintokuitu (SDFP) sekä veteen ja etanoliin liukoinen ravintokuitu (SDFS, oligosakkaridit). Menetelmään kuuluu tärkkelystä hajottava 16 tunnin inkubaatio, jonka arveltiin kiihdyttävän entsyymitoimintaa tomaatissa. Entsyymitoiminnan vaikutusta tuloksiin selvitettiin esikokeilla, joita olivat näytteen seisottaminen huoneenlämmössä ennen analyysia, entsyymien inaktivointi lämpökäsittelyllä sekä analyysin suorittaminen ilman inkubaatiota. Menetelmän toistettavuus ja uusittavuus määritettiin analysoimalla suomalaisista tomaateista valmistettua kokoomanäytettä. Ilman inkubaatiota valmistetut näytteet sisälsivät eniten veteen liukenematonta ravintokuitua. Seisotetuissa, lämpökäsitellyissä ja inkuboiduissa näytteissä IDF-fraktion osuus oli pienempi ja SDFP-fraktion osuus suurempi verrattuna ilman inkubaatiota valmistettuihin näytteisiin. Syynä oli oletettavasti pektiinin entsymaattinen pilkkoutuminen ja liukoisuuden lisääntyminen. Validointinäyte valmistettiin ilman lämpökäsittelyä. Validointiparametrit määritettiin menetelmäohjeen mukaan inkuboiduille näytteille tämän käsittelytavan paremman toistettavuuden vuoksi. Kokonaisravintokuitupitoisuudeksi (TDF) inkuboiduissa näytteissä saatiin 1,3 % (1,1 % IDF, 0,2 % SDFP). Oligosakkaridien pitoisuus oli erittäin pieni. Menetelmän toistettavuus ravintokuitufraktion mukaan oli 11 % (TDF), 13 % (IDF) ja 23 % (SDFP). Uusittavuudeksi saatiin 11 % (TDF), 12 % (IDF) ja 17 % (SDFP). Tomaattimatriisin epähomogeenisuus saattoi heikentää menetelmän toistettavuutta. Menetelmän mittausepävarmuudeksi arvioitiin 26 %. Menetelmä todettiin tarkoitukseen sopivaksi.The aim of this thesis was to validate the AOAC integrated total dietary fibre method (2011.25) for tomato. Additional purpose of this study was to update dietary fibre values in Finnish food composition database Fineli. The literature review focused on the background of dietary fibre analysis, method development and dietary fibre composition of vegetables. The method measures separately insoluble dietary fibre (IDF), dietary fibre soluble in water but precipitated in ethanol (SDFP) and dietary fibre soluble in water and not precipitated in ethanol (SDFS; oligosaccharides). The method includes a 16 hour starch hydrolyzing incubation that was presumed to stimulate enzyme activity in tomato. The effect of endogenous enzyme activity was examined with preliminary experiments, which included keeping the sample at room temperature before analysis, inactivation of enzymes with heat treatment and performing the analysis without incubation. Repeatability and reproducibility of the method were determined by analysing a pooled sample consisting of Finnish tomatoes. The amount of IDF was highest in samples prepared without incubation. In incubated and heat treated samples, and in samples kept at room temperature the amount of IDF was lower and the amount of SDFP was higher compared to the samples prepared without incubation. This was propably due to pectin depolymerisation and solubilisation by enzymes. Validation sample was prepared without heat treatment. Validation was performed with incubated samples, because standard deviation for non-incubated samples was markedly higher. The amount of TDF (total dietary fibre) in digested samples was 1.3 % (1.1 % IDF and 0.2 % SDFP). Oligosaccharides were found only in trace amounts. Repeatability of the method was 11 % (TDF), 13 % (IDF) and 23 % (SDFP). Reproducibility was 11 % (TDF), 12 % (IDF) and 17 % (SDFP). Repeatability and reproducibility were propably impaired by the inhomogeneity of the sample matrix. Uncertainty of the method was 26 %. The method was validated and proven to be fit for purpose.
Subject: AOAC 2011.25
pektiini
entsymaattis-gravimetrinen menetelmä
validointi
ravintokuitu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record