Taking it slow on the Trans-Mongolian railway - or not? : A case study on slow travel and tourist experience

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251005
Title: Taking it slow on the Trans-Mongolian railway - or not? : A case study on slow travel and tourist experience
Author: Tihilä, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251005
http://hdl.handle.net/10138/156658
Thesis level: master's thesis
Discipline: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Abstract: Nowadays reaching very distant travel destinations by air is quite common and easy, whereupon travelling with other transport modes is not the initial or ideal idea. The actual travel experience and the transport are usually taken for granted, but in the last decades the concepts of slow travel and tourism have been discussed both in academic discourse and on the media for example. The purpose of this study is to examine the concept of slow travel and value of travel experience in the whole tourist experience. It is a case study about the motivations and experiences of the Trans-Mongolian railway travellers. According to literature and previous research the slow travel concept involves five dimensions, which are: travel experience and transport mode, slowness and the value of time, locality and activities in destination, environmental consciousness and spontaneity. The aim is to discover if the travellers on Trans-Mongolian railway have motivations relating to the key dimensions of slow travel, and does the tourist experience support the slow travel concept. Is train tourism a form of slow tourism? The background of the study discusses the meaning of transport in tourism and train tourism historically and now. The study also contains a tourist behaviour context, and specific motivations theories are discussed and the tourist experience structural model is presented. The fieldwork was implemented in June and July 2014 on the Trans-Mongolian railway, and 13 international travellers were interviewed. The data was collected with qualitative methods, and the in-depth semi-structured interviews were the principal method. Besides the interviews, participant observation and sketch maps were other methods. The results claim that the Trans-Mongolian travellers have several motivations, which were divided into push- and pull-factors. All the respondents mentioned as important motivations 'the actual train travel experience' and 'legendary value of the Trans-Mongolian railway'. Important push-factors were experiencing new cultures and novelty-seeking, and also experiencing something that others have not. Regarding the tourist experience, the actual train experience was again significant, and glancing landscapes through window and social interactions were important. In conclusion, the Trans-Mongolian railway experience is partly a form of slow travel. The actual travel experience and the transport mode were essential for the whole tourist experience, but the other dimensions were more complex. The slowness was seen in the escape – motivations and in the train travel experience, and the interest in locality in the social interactions. Instead, the environmental consciousness and spontaneity were not significant dimensions for the Trans-Mongolian railway travellers.Nykyisin lentäminen ja kaukaistenkin kohteiden saavuttaminen on matkailijalle helppoa, eikä pidemmän matkan tekeminen muilla kulkuvälineillä tule välttämättä ensimmäisenä mieleen. Itse matkanteko ja kokemukset matkailun liikennevälineistä ovat pienessä osassa matkailualan tutkimusta. Viime vuosikymmeninä akateemisessa keskustelussa on kuitenkin käsitelty 'hidasta matkailua' käsitteenä, ja kyseinen matkailun muoto on kasvava trendi myös kuluttajien keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella hitaan matkailun määritelmää ja junamatkakokemuksen merkitystä koko matkakokemuksessa. Kyseessä on tapaustutkimus Trans-Mongolian junaradan matkustajien motivaatioista ja matkakokemuksista. Kirjallisuuden ja aiempien tutkimuksien perusteella hitaan matkailun määritelmään sisältyy viisi erilaista ulottuvuutta, jotka ovat: itse matkanteko sekä liikenneväline, hitaus ja ajan arvostaminen, paikallisuus, ympäristötietoisuus sekä spontaanius. Tarkoituksena on selvittää onko Trans-Mongolian junamatkailijoilla hitaan matkailun ulottuvuuksiin liittyviä motivaatioita ja miten matkakokemus kokonaisuudessaan liittyy hitaan matkailun määritelmään. Suurin tutkimuskysymys kuuluu, onko junamatkailu hidasta matkailua? Hitaan matkailun käsitteen lisäksi työn taustana toimivat liikennevälineen merkitys matkailussa sekä junamatkakokemuksen ymmärtäminen niin historiallisesti kuin nykypäivänäkin. Näkökulmana työssä on turistien toiminta ja käyttäytyminen ja tutkimuksessa tarkastellaan motivaatioteorioita sekä matkailijan kokemusta teoreettisesti. Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin kesällä 2014 Trans-Mongolian junaradalla, missä haastateltiin 13:sta vapaa-ajan kansainvälistä matkailijaa. Aineiston keruussa käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä, joista tärkeimpänä toimivat teemahaastattelut. Lisäksi metodeina käytettiin osallistuvaa havainnointia sekä miellekarttojen piirtämistä. Pohjimmiltaan tällä tutkimuksella pyritään ymmärtämään matkailijoiden subjektiivisia kokemuksia. Tulokset osoittivat, että Trans-Mongolian matkailijoilla oli useita eri motiiveja ja ne jakautuivat työntäviin ja vetäviin motivaatioihin. Kaikissa haastatteluissa mainittiin tärkeinä motivaatioina Trans-Mongolian junaradan legendaarinen arvo sekä itse junamatkan merkitys koko matkakokemuksessa. Tärkeitä matkalle työntäviä motivaatioita olivat uusien kulttuurien ja tuntemattoman kohtaaminen sekä ajatus siitä, että pääsee kokemaan jotain mitä muut eivät ole kokeneet. Matkakokemuksen suhteen korostui myös junamatkan merkitys koko matkakokemuksen kannalta, sekä erilaiset sosiaaliset kohtaamiset vaikuttivat matkailijoiden tyytyväisyyteen. Junamatka kokemukseen tärkeinä tekijöinä liittyivät ihmisten tapaaminen sekä maiseman muutoksen seuraaminen. Yllättävä tulos oli myös kuinka tärkeänä Trans-Mongolian junaradan matkailijat pitivät muilta saamaansa arvostusta ja se, että kyseinen matka oli eräänlainen suoritettava teko elämässä. Pohdinnassa ja johtopäätöksissä havaittiin, että Trans-Mongolian junamatkakokemus vastaa osittain hitaan matkailun nykyistä määritelmää. Itse matkanteko sekä junamatkan kokemuksellinen arvo olivat erittäin tärkeitä haastateltaville, mutta muut hitaan matkailun ulottuvuudet eivät olleet niin yksiselitteisiä. Hitaus näkyi lähinnä yksittäisissä motivaatioissa ja itse junakokemuksessa. Paikallisuus aspekti tuli ilmi muun muassa sosiaalisten yhteyksien merkityksessä. Sen sijaan ympäristötietoisuus ja spontaanius eivät olleet merkittäviä ulottuvuuksia Trans-Mongolian junamatkailijoille.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_tihilakatri.pdf 2.710Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record